Перейти к содержимому

НАША ПРАКТИКА

Усі матеріали відповідно до розділів меню сайта. Перелік нормативних документів — нормативно правові документи в галузі електроенергетики та/або споживання електричної енергії; Матеріал з правомірності відключень — правова сторона та обґрунтування відключень підприємств, організацій,  матеріал для населення фізичних осіб а також фізичних осіб підприємців; Якість електричної енергії. Відповідно законодавства України, електрична енергія є товарною продукцією, яка має відповідні параметри якості; Матеріал про те, що робити  у разі візиту інспектора. Ваші права та обов’язки; Порядок нових підключень, переоформлень договорів про постачання електричної енергії. Ваші права та обов’язки; «Штрафи» обленерго. По суті нарахування за порушення не є штрафом. Словом «штрафи» більшість споживачів називає донарахування за порушення правил. Ваші права та обов’язки у випадку оформлення стосовно Вас акта про порушення правил користування електричною енергією.

У зв’язку з тим, що у повсякденному житті  виявлення будь якого  порушення асоціюється зі штрафом, багато хто зі споживачів електроенергії вважає заходи з боку обленерго до порушників є саме штрафом.  Між тим хочемо звернути Вашу увагу на те, що виставлений обленерго рахунок за результатами складання акту  не є штрафом (санкцією). Визначаючи суму за актом про порушення, енергопостачальник фактично розраховує обсяг та вартість товарної продукції (електроенергії), яка не обрахувалась лічильником споживача внаслідок порушення останнім правил користування електроенергією та умов договору.  Даний розрахунок проводиться у відповідності до вимог спеціальної методики, розробленої НКРЕ.

В залежності від виду та характеру порушення, вказаного у акті, застосовуються різні алгоритми, що дає підгрунтя для зловживань з боку енергопостачальника шляхом збільшення нарахувань.

Право складання актів про порушення та обчислення обсягу та вартості електричної енергії, недоврахованої внаслідок порушення споживачем – юридичною особою (далі – Споживач) Правил користування електричною енергією незалежно від форм власності та підпорядкування, передбачено:

1. ЗУ «Про електроенергетику» від 16.10.97 р. N 575/97-ВР (із змінами та доповненнями);

2. Правилами користування електричною енергією (ПКЕЕ), затверджених постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України (НКРЕ) від 31.07.96 р. N 28 (у редакції постанови НКРЕ від 22.08.2002 р. N 928, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14.11.2002 р. за N 903/7191) — втратили чинність;

3. Методикою обчислення обсягу електричної енергії, недоврахованої унаслідок порушення споживачем – юридичною особою Правил користування електричною енергією, затвердженої постановою НКРЕ від 05.12.2001 р. N 1197, яка набула чинності з 01.01.2002 р., згідно з постановою НКРЕ від 19.12.2001 р. N 1223. — втратила чинність;

Якщо є своєчасне письмове повідомлення Споживачем постачальника електричної енергії про порушення ПКЕЕ, акт не складається і Методика не застосовується.  Тобто у разі своєчасного (до виявлення порушення представником електропостачальної організації та зареєстрованого в установленому порядку) письмового повідомлення споживачем Постачальника про пошкодження засобів обліку, зриву пломб або ненавмисного їх пошкодження Методика не застосовується.

Термінологія, яка застосовується при складанні та розгляді актів:

1. Недоврахована електрична енергія – обсяг електричної енергії, використаний споживачем або переданий транзитом, але не врахований розрахунковими засобами обліку або врахований неправильно.

2. Збитки (з вини споживача) – витрати, недоотримана вигода (за винятком доходу від реалізації недоврахованої електричної енергії) постачальника електричної енергії або електропередавальної організації (основного споживача), яких вони зазнали внаслідок пошкодження електроустановок через зловмисну чи недбалу діяльність споживача (субспоживача) або інших осіб, та вартість робіт і послуг, необхідних для відновлення електроустановок та електропостачання.

3. Технічна перевірка – виконання комплексу робіт з метою визначення відповідності стану засобів обліку електричної енергії та схем їх включення, а також відповідності стану електропроводки та електроустановок в точці приєднання до мереж електропередавальної організації «Правилам устройства электроустановок» та іншим нормативно-технічним документам.

Відповідно Правил: у разі порушення, а саме самовільного приєднання або підключення Споживачем струмоприймачів до мережі електропередавальної організації або збільшення потужності понад договірні (граничні) величини, приєднання струмоприймачів поза розрахунковими засобами обліку або порушення розрахункового обліку електроенергії, зриву чи пошкодження пломб, споживання електричної енергії без укладання відповідного договору (договорів) або після закінчення терміну дії договору про постачання електричної енергії (далі – Договір), невиконання припису уповноваженого представника відповідного органу державної влади, який стосується вищенаведених порушень. Постачальники зобов’язані в установленому порядку повністю припинити споживачу електропостачання (технічне забезпечення електропостачання споживача) після складання у встановленому порядку акта про порушення.

Порядок складання акта порушення ПРРЕЕ

Працівники, які мають право складати акти порушень ПРРЕЕ (далі – представник Постачальника), повинні  мати не менше ніж другу групу з електробезпеки. При наявності відповідного службового посвідчення, підписаного керівником та завіреного печаткою енергопостачальника товариства, вони мають право на безперешкодний доступ до електричних мереж, засобів (систем) обліку електроенергії, вимірювання потужності та контролю показників якості електроенергії для виконання своїх службових обов’язків відповідно до ПРРЕЕ та умов Договору.

Перед виконанням цих обов’язків у Споживача представник Постачальника повинен пред’явити службове посвідчення. Представник Постачальника не має права повідомляти Споживачу можливу суму нарахування по акту, тому що їх визначення належить виключно до компетенції комісії Постачальника по розгляду актів і протоколів експертизи засобів обліку та пломб.

При виявленні у Споживача порушень ПРРЕЕ або умов Договору представник Постачальника зобов’язаний на місці оформити двосторонній акт порушень в двох примірниках, другий екземпляр якого передається або надсилається Споживачеві поштою рекомендованим листом.

Акт складається в присутності представника Споживача тільки на бланках за встановленою формою з врахуванням рекомендацій, які зазначені у підстрочному тексті під кожним рядком і є документом суворої звітності. У разі виявлення самовільного підключення і позаоблікового споживання електроенергії, до акта про порушення додається схема такого підключення, складена особою, що оформила акт.

Акт заповнюється ручкою без виправлень і підчисток. В усіх незаповнених рядках і таблицях акта ставиться риска або знак Z. У випадку неправильного запису або зробленої помилки в 2-х примірниках акта неправильний запис акуратно закреслюється, поряд робиться правильний запис, дата і підпис особи, яка склала акт.

У випадку самовільного підключення, влаштування скритих позаоблікових підключень, недопуску до проведення замірів, розраховується по одному з найменших номінальних струмів:

— струм спрацювання ввідного автомата (у разі його наявності);

— струм вимірювального трансформатора;

— допустимий тривалий струм ввідних шин;

— максимальне значення номінального струму приладу обліку.

Окреме питання – поріг чутливості розрахункового комплексу: у разі порушення Споживачем вимог нормативно-технічних документів щодо встановлення та експлуатації засобів обліку, в тому числі зменшення середнього завантаження за розрахунковий період вимірювальних трансформаторів струму (ТС) в порівнянні з передбаченими технічними умовами, проектною документацією та вимогами ПУЕ менше ніж на 5 % або зменшення середнього навантаження електроустановок за розрахунковий період в окремій точці розрахункового обліку нижче за нижній поріг чутливості розрахункового засобу обліку прямого включення, їх покази не враховуються при розрахунках за спожиту електроенергію, обсяги спожитої електроенергії визначаються Постачальником розрахунковим шляхом, згідно з вимогами п. 7.15 ПКЕЕ — втратили чинність;.

Споживач розраховується за обсяг електроенергії, який визначається, виходячи з навантаження електроустановок Споживача в окремій точці розрахункового обліку на рівні 5 % завантаження ТС та часу роботи струмоприймачів (електроустановок). Обсяг спожитої електроенергії розраховується, виходячи з навантаження електроустановок споживача на рівні нижнього порогу чутливості розрахункового засобу обліку та часу роботи струмоприймачів (електроустановок). Навантаження електроустановок Споживача визначається у відповідності з листом НКРЕ від 06.02.2003 р. N 05-34-11/384, за законами та формулами електротехніки (Методики). У випадку наявності для того чи іншого типу засобу обліку – за методичними рекомендаціями Держстандарту України. Час роботи струмоприймачів Споживача визначається у відповідності до даних договору про постачання електроенергії. У випадку відсутності у договорі даних щодо часу роботи струмоприймачів Споживача, ця величина додатково узгоджується між сторонами до проведення розрахунків. Особа, що здійснює перевірку, складає акт порушень, в якому фіксує час роботи струмоприймачів та надає Споживачу припис на заміну чи ліквідацію існуючих ТС в схемі обліку з встановленням засобу обліку прямого включення відповідного порогу чутливості. Такий порядок розрахунку зберігається до приведення обліку до вимог ПУЕ.

Важливо:

Порушення мають бути усунені Споживачем згідно з приписом інспектора або комісії не пізніше 30-ти днів від дати складання акта. Кінцевий термін узгоджується з представником Споживача і зазначається в акті.

Важливо:

Споживач має право внести до акта свої зауваження, текст яких він формулює, а особа, що складає акт, вписує їх у відповідний рядок.

Акт підписується особами, що його склали. У разі відмови представника Споживача або організації, відповідальної за збереження засобу обліку, від підпису в акті порушень робиться запис про відмову від підпису. У цьому випадку акт порушень вважається дійсним, якщо його на місці складання підписали не менше двох уповноважених представників Постачальника. Не підписані Споживачем акти надсилаються йому поштою рекомендованим листом.

Експертиза засобів обліку та пломб

Споживач має право звернутися до територіальних органів Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики (далі – Держстандарт) з метою непланової повірки засобів обліку, а також до Постачальника для непланової перевірки розрахункових засобів обліку, схем їх підключення, правильності їх роботи, ремонту або заміни.

У разі проведення за заявою Споживача непланової повірки засобів обліку вартість останньої оплачується Споживачем.

Експертизі підлягають непрацюючі або працюючі з похибками засоби обліку, в яких не виявлені відхилення в схемі підключення: пошкодження елементів схеми (трансформаторів струму (ТС); трансформаторів напруги (ТН); провідників, контактних з’єднань); похибок в роботі ТС або ТН; видимого пошкодження корпусу засобу обліку.

У разі проведення Постачальником непланової перевірки схем їх підключення та/або правильності роботи, ремонту або заміни, вартість робіт оплачується: Власником засобу обліку чи суб’єктом господарської діяльності, який відповідає за технічний стан та/або збереження засобу обліку – у випадку, якщо порушень у роботі розрахункових засобів та схем їх підключення за результатами перевірки не виявлено або виявлено порушення схеми розрахункового обліку електроенергії, пошкодження або викрадення розрахункових засобів обліку електроенергії з вини власника засобу обліку чи суб’єкта господарської діяльності, який відповідає за технічний стан та/або збереження засобу обліку. Постачальником – у випадку виявлення порушення схеми розрахункового обліку електроенергії, пошкодження розрахункових засобів обліку електроенергії або їх невідповідності нормативно-технічній документації з вини Постачальника.

Важливо:

У випадку незгоди Споживача з висновком комісії Постачальника пошкоджені, невідповідні пломби Постачальника та/або органів Держстандарту підлягають трасологічній експертизі. Ця експертиза проводиться спеціалізованою організацією, яка має право її проводити за кошти Постачальника і відшкодовується Споживачем при наявності підтвердження експертизи про порушення або невідповідність пломби.

У разі порушення схеми розрахункового обліку електроенергії, пошкодження або викрадення розрахункових засобів обліку електроенергії внаслідок дій (бездіяльності) Споживача їх ремонт, заміна і перевірка здійснюється за рахунок Споживача.

Робота комісії по розгляду актів і протоколів експертиз

Комісія по розгляду актів про порушення ПРРЕЕ:

— склад комісії – не менше трьох осіб. Дні, час та місце роботи комісії регламентуються наказом, вказівками обленерго.

— завдання комісії – перевірка якості та правильності оформлення актів порушень ПРРЕЕ і протоколів експертиз, уточнення і перевірка, при необхідності, фактів, зафіксованих у них, проведення експертизи засобів обліку та пломб, визначення терміну і формул Методики, які слід застосовувати при розрахунку обсягу недоврахованої електроенергії по акту, незалежно від того чи присутній Споживач. Комісія перевіряє їх достовірність і наявність підтверджень Споживача (в завданні на встановлення нового засобу обліку, його технічну перевірку чи заміну; акта збереження пломб і засобу обліку; повідомлень Споживачем показів, підтверджених його підписом; отриманих від Споживача повідомлень про оплату чи інших платіжних документів; акта обстеження техстану чи допуску в експлуатацію електроустановок Споживача тощо).

При розгляді актів порушень і протоколів проведення експертизи засобу обліку та пломб комісія керується Законом України «Про електроенергетику», ПРРЕЕ, нормативними документами Міністерства палива та енергетики (далі – Мінпаливенерго), НКРЕ, Держстандарту, Держенергонагляду.

Комісія Постачальника на підставі аналізу акта про порушення і протоколу експертизи засобу обліку та пломб, керуючись нормативними документами  складає протокол засідання комісії, відповідно до якого обчислюється обсяг недоврахованої електроенергії та збитки, нанесені Постачальнику.

Рішення приймається загальним голосуванням членів комісії і вважається прийнятим, якщо за нього голосувало більшість членів комісії.

При виявленні суттєвих помилок в оформленні акта він повертається на дооформлення з обумовленим терміном перегляду. При необґрунтованому складанню акта комісія виносить рішення про неможливість проведення донарахування обсягу недоврахованої електроенергії, акт анулюється. Зіпсовані бланки актів про порушення ПРРЕЕ і анульовані акти списуються особою, що веде журнал обліку їх в структурному підрозділі на підставі акта про їх списання, підписаного цією ж комісією.

Під час роботи комісії може бути присутній представник Споживача, з яким складений акт. Неявка Споживача не перешкоджає розгляду акта про порушення ПРРЕЕ і протоколу експертизи.

У випадку, коли представник Споживача не прибув на засідання комісії і акт порушення розглянуто без його присутності, Споживачу рекомендованим листом з повідомленням про вручення надсилаються протокол її засідання та платіжні документи.

Споживач може оскаржити протокол засідання районної комісії Постачальника в обласній комісії. При незгоді споживача з протоколом засідання обласної комісії він може звернутись в Представництво НКРЕ. Протоколи засідань комісій можуть бути оскаржені у господарському суді.

Проведення експертизи засобу обліку у випадках виявлення представником Постачальника зриву, порушення пломби Держповірки та/або Постачальника під час проведення перевірки Правилами користування електричною енергією не передбачено.

Обчислення обсягу недоврахованої електроенергії та збитків, завданих Постачальнику

Обсяг недоврахованої електричної енергії визначається на підставі оформленого акта порушень ПРРЕЕ і протоколів засідань комісії Постачальника за формулами Методики, та виписуються споживачу додаткові розрахункові документи для сплати відповідно до законодавства України.

Кошти за недовраховану електричну енергію перераховуються Споживачем на поточний рахунок із спеціальним режимом використання Постачальника електричної енергії за регульованим тарифом.

Відповідно до акта порушень Постачальник визначає завдані споживачем збитки. На підставі цього акта розраховується сума збитків та виписується платіжний документ. Сума збитків на підставі цього документа перераховується Споживачем на поточний рахунок Постачальника. У разі несплати нарахованих сум у визначений строк Постачальник має право подати позов до суду. У разі необхідності матеріали передаються в органи прокуратури. Несплата суми збитків не є підставою припинення електропостачання Споживачеві.

У випадках виявлення у Споживача змін у схемі ввімкнення розрахункового засобу обліку та електричного керуючого годинника в схемах багатотарифного розрахункового обліку або зміни керуючої програми, пошкоджень, зриву пломб, штучного гальмування диска, зупинки електрогодинника та інших порушень, спричинених діями Споживача, які призводять або можуть призвести до зниження показів споживання електричної енергії, покази розрахункового обліку не враховуються, а Постачальник здійснює перерахунок за користування електричною енергією за період від дня останнього контрольного зняття представником Постачальника показів розрахункового засобу обліку чи фактично проведеної і підтвердженої актом технічної перевірки схеми комерційного обліку, що мала передувати виявленню порушень, але цей період має не перебільшувати шести місяців.

Споживач сплачує Постачальнику вартість електроенергії, розраховану, виходячи із зафіксованої в акті потужності струмоприймачів та кількості годин їх використання, відповідно до Методики.

Якщо Споживач з метою позаоблікового споживання електроенергії влаштував приховану електропроводку, встановив пристрій, що знижує покази засобу обліку, порушив умови монтажу, виявити які представник Постачальника при попередніх відвідуваннях не мав можливості, Споживачу робиться перерахунок за користування електроенергією з дати допуску електроустановок споживача в експлуатацію, але не більше трьох років.

Вартість електроенергії розраховується виходячи із приєднаної потужності та кількості годин їх використання, у разі таких дій споживача:

— самовільного внесення змін у схеми обліку електроенергії;

— пошкодження засобів обліку електроенергії, втручання в їх роботу, зняття пломб з засобів обліку;

— споживання електроенергії поза засобами обліку електроенергії;

— інших умов, визначених методичними рекомендаціями НКРЕ.

Перерахунок здійснюється за тарифами, що діяли протягом споживання електричної енергії с порушенням.

У випадках застосування електроенергії в термічних процесах при відсутності окремих засобів обліку для визначення обсягів електроенергії, спожитої на потреби опалення та гарячого водопостачання, розрахунок обсягів здійснюється на підставі роз’яснення НКРЕ від 09.01.2003 р. N 05-34-11/58 (Інформаційний бюлетень НКРЕ N 2-2003 р.).

Якщо порушення ПРРЕЕ носить технічний характер (пошкодження вимірювальних трансформаторів, порушення або пошкодження контактів в схемах обліку, які розміщені в місцях, доступ до яких неможливий через наявність пломб Постачальника), кількість спожитої електроенергії визначається на підставі акта про порушення ПРРЕЕ за погодженням із Споживачем і у цих випадках Споживач не підлягає відключенню за неоплату додаткового рахунку, а спірні питання вирішуються у порядку, передбаченому Договором та чинним законодавством.

У разі несплати споживачем нарахованих сум по актах порушення ПРРЕЕ у визначений строк Постачальник подає позов до суду щодо стягнення із Споживача в примусовому порядку пред’явленої суми.

Тривалість періоду для оплати отриманого рахунку зазначається на платіжному повідомленні.

Хто має право підписувати акт про порушення правил користування електричною енергією і чи передбачена законодавством України типова або примірна форма такого акта

Чинними Правилами користування електричною енергією, затверджених постановою НКРЕ від 31.07.96 №28 (у редакції постанови НКРЕ від 22.08.02 №928) (— втратили чинність;), не передбачено типової форми акта про порушення Правил. Тому енергопостачальник (електропередавальна організація) розробляє його самостійно на власний розсуд та затверджує внутрішнім розпорядчим документом, при цьому акт має містити інформацію у обсязі достатньому для подальшого визначення величини збитків, завданих енергопостачальнику діями споживача. При його складанні енергопостальник (електропередавальна організація) мають дотримуватися вимог встановлених Правилами та чинним законодавством.
Частиною 1 статті 237 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ) зазначено, що представництвом є правовідношення, в якому одна сторона (представник) зобов’язана або має право вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє.
Відповідно до статті 246 ЦКУ довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами, та скріплюється печаткою цієї юридичної особи.
Із зазначеного випливає, що право підпису Акту про порушення ПРРЕЕ має власник підприємства, особа (орган) уповноважена ним чи особа, відповідальна за електрогосподарство.

Що робити коли стосовно Вашого підприємства/організації складають акт про порушення?

1. Якщо Ви не згодні з вказаним у акті порушенням, Ви маєте право на письмові зауваження та незгоду з порушенням. Якщо Ви скористалися правом на зауваження та/або заперечення, обов’язково це вказуйте саме на бланку акта в розділі, передбаченому для пояснень/зауважень/заперечень споживача. Не погоджуйтесь на пояснення/заперечення/зауваження на окремому листі. В нашій практиці були випадки, коли акт про порушення надавали зі словами: «підпишіть, що Ви ознайомилися». Споживач підписував. Потім с суді це трактувалось як згода з порушенням.

2. Якщо є можливість зателефонуйте нам. Ви отримаєте оперативну консультацію під час складання акту.

3. Не треба боятися, що Ваша незгода з актом, або його оплатою у подальшому призведе до «репресій» з боку енергопостачальника. Навпаки, всі,  хто скористалвся нашою правовою допомогою і змусили діяти обленерго у  правовому полі, на сьогоднішній день з боку представників енергопостачальника бачать лише ввічливість і коректність.

4. Не бійтеся відключення від електропостачання. Підприємство ні в якому разі не мають право відключити. Тільки самовільне підключення або збільшення потужності понад дозволену є підставою для відключення. Важливо: навіть у випадку складання акта щодо перевищення дозволеної потужності, є процедура виміру, якої повинен дотримуватися енергопостачальник. Відповідно п.7.5. ПРРЕЕ за заборгованість по акту про порушення ПРРЕЕ відключити можуть лише за наявності рішення суду на користь ОСР-обленерго, вонимають подати до суду а не відключати електроенергію.  

5. Пам’ятайте: енергопостачальні компанії є монополістами на закріпленій за ними адміністративній території і крім як у них Споживачу більше ніде купити такий товар як електроенергія, тому на охороні Ваших законних інтересів  стоїть Антимонопольний комітет, і на погрозу енергопостачальника відключити Ваш об’єкт від електропостачання, нагадайте йому про санкції, які можуть бути виставлені йому у разі Вашого звернення за результатами неправомірного припинення електропостачання.А сягати ці санкції можуть до 10% прибутку енергопостачальника за минулий рік. З огляду на те, що результати господарської діяльності енергопостачальних компаній обчислюються мільйонами, то ціна питання у спорі зі Споживачем не завжди співвідноситься із можливими санкціями у разі неправомірних дій енергопостачальника.

Звертайтеся до нас, якщо Вам потрібні консультації з питання оскарження складеного стосовно Вас акта про порушення правил користування електричною енергією. Ми Вам допоможемо!

«Штраф» обленерго — підприємство/акт про порушення ПКЕЕ/ПРРЕЕ составление акта о нарушении ППЭЭ/ПРРЭЭ (типові випадки)

«Штраф» обленерго — підприємець/порушення ПКЕЕ/ПРРЕЕ составили акт о нарушении

«Штраф» обленерго стосовно громадян /акт про порушення ПКЕЕн/ПРРЕЕ (для населения)

к списку материалов об отмене «штрафов» облэнего (возврате денег)

на главную страницу

о правомерности отключения электроэнергии

З нашою допомогою Ваші витрати на врегулювання спірних питань щодо взаємовідносин з обленерго будуть меншими ніж вирішення їх самостійно.

Ситуації: акт про порушення ПКЕЕ (акт о нарушении ППЭЭ)

Інформація не дублює типові випадки.

Ми вказуємо матеріали тільки тих, хто дав згоду на публікацію інформації. Описані типові випадки неправомірних дій з боку обленерго.

 

ПИТАННЯ — ВІДПОВІДІ (щодо актів про порушення ПКЕЕ, ПКЕЕн, ПРРЕЕ «штраф обленерго»)

В цьому розділі інформація про різні ситуації, які виникають після (під час) візиту інспекторів, контролерів обленерго. Розділ відкрито 22.08.2014, оскільки справ у нашій практиці понад кілька тис., ми готуємо підбираємо найбільш типову інформацію з 2008 року. 

 

2016-2017 рік, дія ПКЕЕ, до введення ПРРЕЕ

Ситуація: склали акт про порушення ПКЕЕ без пошкодження пломб.

У жовтні 2017 року третя судова інстанція поставила крапку у дворічній тяжбі вознесенського підприємця та Миколаївобленерго, вирішивши справу на користь підприємця. Не зважаючи на те, що в порядку досудового врегулювання спору підприємець звертався до контролюючих діяльність обленерго органів, які визначили, що порушення, вказане у складеному стосовно нього акті можливе лише за умови порушення пломб, які порушені не були, обленерго вперто намагалося довести Феміді, що підприємець таки встановив розмикаючий кола обліку пристрій у опломбований лічильник, не порушуючи при цьому пломб на ньому, та ще й розрахували свої збитки за цим актом з порушенням відповідної Методики, нарахувавши бізнесменові близько 190 тис. грн.  Втім, фахівці нашої громадської організації, що представляли інтереси підприємця у судах, змогли довести, що складений акт про порушення містить неточності, за якими застосування пункту Методики з розрахунку актів, на який послалося обленерго, є некоректним, оскільки не проведені відповідні виміри під час складання акту, а не зазначення у акті про факт порушення пломб (експертиза яких довела  їх цілісність) робить неможливим несанкціоноване втручання в прилад обліку. А відтак, панове енергозбутові менеджери, працюйте з персоналом на предмет коректного складання актів та навчайте їх «матчасті». А допоки цього не сталося – тіште Феміду, своїм «непорочним зачаттям» (читай  «фокусами» з втручанням в лічильники при непорушених пломбах), а вона буде доводити всім нормальним людям очевидний факт, що вознесенський підприємець є звичайною людиною, яка не володіє надзвичайними здібностями Девіда Копперфільда, які, як доводить наша практика, мистецьки засвоїли працівники енергозбутів.  Тут справедливо буде зазначити, що виходячи з тієї кількості звернень до нас, опановувати мистецтво фокусників намагаються не лише енергозбутівці з Миколаєва — свої Коровіни- Фаготи, Коти Бегемоти та Азазело з Гєлою  є в кожному обленерго і давати свої гастролі вони будуть до тих пір, до поки в Україні буде зберігатися ганебна монополія на продаж товару під назвою Електроенергія. І якщо зґвалтований нашим законодавством бізнес ще може дозволити собі розкіш дорогого судового позову, то пересічні побутові споживачі із зашморгом на шиї з комунальних платежів, враховуючи високий індекс корупції судової системи, звертаючись до суду, замість правди  у вигляді скасування нарахувань шахрайкуватих обленергівських фокусників можуть отримати кривду, збільшивши їх на величину судових зборів та адвокатських гонорарів. Втім не за горами час, коли ми матимемо змогу обирати собі енергопостачальника як зараз обираємо оператора мобільного зв’язку. Так що їх діяльність із категорії останнього гастрольного тура Кобзона.

Ситуація: Склали акт про порушення ПКЕЕн за відсутності повнолітніх членів родини. Під час візиту контролерів до квартири був лише син господарів, якому 14 років. Контролери обленерго зайшли до квартири, за допомогою шукача схованої проводки (індикатор магнітного поля) знайшли розетку, яка була підключена від мережі будинку так, що лічильник не рахував. Квартиру відключили. Сказали: «передайте батькам, склали акт про порушення ПКЕЕн, для вирішення питання щодо штрафу від обленерго нехай батьки прийдуть», після чого контролери пішли.

Відповідь: відповідно Інформаційного листа Держенергонагляду України 13.08.2012 № 01/10-3219 «Щодо особливостей визначення обсягу та вартості електричної енергії, необлікованої внаслідок порушення ПКЕЕН» такі випадки поширені, Держенергонагляд інформує: згідно з вимогами статті 3 Сімейного кодексу України сім’ю складають особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки.

У разі, якщо Акт про порушення ПКЕЕН було підписано особою, яка є повнолітнім членом сім’ї споживача електричної енергії, спільно з ним проживає, під час оформлення Акта про порушення ПКЕЕН знаходилась у помешканні, то порушень вимог нормативних документів стосовно процедури оформлення Акта про порушення ПКЕЕН зі сторони енергопостачальника немає.

Отже, складений у присутності лише повнолітнього члена сім’ї споживача та підписаний ним Акт про порушення ПКЕЕН вважається оформленим з дотриманням вимог пункту 53 ПКЕЕН.

Відключення квартири – неправомірне. Згідно з положеннями пункту 35 ПКЕЕН, енергопостачальник має право відключити споживача у разі:

— самовільного підключення до електричної мережі;

— розкрадання електричної енергії.

Отже, енергопостачальник повинен при виявлені факту самовільного підключення, відключати лише безоблікове приєднання, а не будинок (квартиру) в цілому.

Тому, дії енергопостачальника щодо припинення електропостачання всього будинку (квартири) під час виявлення фактів самовільного підключення електропроводки, за відсутності відповідного рішення суду, є неправомірними та такими, що суперечать вимогам нормативно-технічних документів щодо користування електричною енергією.

Ситуація: На підприємстві, інспектори обленерго встановили пломби на двері трансформаторної підстанції, яка розташована з одного боку поруч з підприємством, та поруч з тротуаром, тобто у місті загального користування. Згодом пломби з дверей трансформаторної підстанції були зірвані, невідомо ким, інспектори обленерго склали акт про порушення ПКЕЕн з формулюванням «зрив пломб», комісія обленерго застосувала Методику (як кажуть «штраф» обленеро).

Порушення з боку енергопостачальника (перелік питань):

1. не правомірне встановлення пломби на двері КТП;

2. не встановлена наявність/відсутність дії/бездіяльності, спрямованих на приховування спожитого обсягу електричної енергії (враховуючи положення п.6.40 ПКЕЕ (замість ПКЕЕ діє ПОСТАНОВА 14.03.2018 № 312 Про затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії),в частині встановлення втручання в засоби (системи) обліку;

Як зазначає Господарський суд розглянувши аналогічний спор, пломба не правомірно встановлена на дверях КТП) оскільки це порушує вимоги Порядку експлуатації електроустановок, визначений Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів,затвердженого наказом Міністерства палива та енергетики України від 25.07.2006 року №258. Пункти 6.3.16, 6.3.33, 6.4., 6.4.6. вказаних вище Правил зазначають обов’язок власника (утримувача) очищувати обладнання від пилу і бруду, регулярно оглядати обладнання, забезпечити необхідний температурний та навантажувальний режим, зручні й безпечні умови для спостереження за рівнем масла, газовим реле, а також для відбору проб масла. Для виконання вказаних дій необхідно постійно мати доступ до трансформаторної підстанції. Отже, дії енергопостачальника по пломбуванню вхідних дверей до трансформатора не є правомірними. Питання: (чи є дії/бездіяльність, спрямовані на приховування спожитого обсягу електричної енергії): Пункт 6.40 ПКЕЕ (замість ПКЕЕ діє ПОСТАНОВА 14.03.2018 № 312 Про затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії),має положення окрім пошкодження пломб ще й положення з встановлення «явних ознак втручання в параметри розрахункових засобів (систем) обліку з метою зміни їх показів». Тобто мають бути дії/бездіяльність спрямовані на без облікове споживання електроенергії. Так у справі Акт про порушення був підписаний власником, електролічильник мав пломби з доведеним експертизою порушенням відтиску, але не доведений факт приховування обсягу спожитої електроенергії. Суди усіх інстанцій визнали необґрунтованість нарахувань обленерго та скасували оперативно господарську санкцію. ВГСУ зазначив “постачальник електричної енергії набуває право визначити обсяг спожитої електричної енергії на підставі Методики лише при наявності з боку споживача електричної енергії навмисних протиправних дій, спрямованих на приховування реального обсягу спожитої електричної енергії ”.

Не існувало з боку споживача електричної енергії навмисних протиправних дій, спрямованих на приховування реального обсягу спожитої електричної енергії. Нарахування обленерго за актом про порушення ПКЕЕ були скасовані.

Ситуація: Підприємство – ринок. До мереж ринку включено кілька магазинів, торгівельних майданчиків, тощо. Обленерго підприємству надано вимогу щодо відключення магазинів, торгівельних майданчиків які обленерго вважало субспоживачами. Обленерго надало вимогу від’єднати споживачів від мереж ринку та за невиконання вимоги, інспектори обленерго погрожували відключити ринок повністю.

Відповідь підприємства – ринка:

ми маємо у приватній власності торгівельний та адміністративно-виробничий комплекс за адресою …, до якого, відповідно Договору про постачання електричної енергії від … обленерго» постачає електричну енергію. Підприємство — ринок використовує нежитлові будівлі оптового ринку за адресою … для забезпечення власної статутної діяльності. Тобто усі підключені магазини на території нашого підприємства-ринку усі нежитлові будівлі оптового ринку за адресою … не є субспоживачами а є орендарями тобто об’єктом статутної діяльності.

Таким чином:

А). діяльність оптового ринку не суперечить Договору про постачання електричної енергії від …, не суперечить ПКЕЕ, іншим нормативно-технічним документам, тому не підпадає під дію п..1.2., 1.7., 7.5. 10.2. ПКЕЕ (замість ПКЕЕ діє ПОСТАНОВА 14.03.2018 № 312 Про затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії),.

Б). Моніторинг того, у який спосіб оптовий ринок здійснює власну господарську діяльність – не входить до компетенції енергопостачальної організації.

В). Відповідно до абзацу першого пункту 1.4 Правил користування електричною енергією, затверджених постановою НКРЕ від 31.07.96 № 28 (далі – Правила), електрична енергія продається в точці продажу, розташування якої зазначається у відповідному договорі. Точка продажу, установлюється на межі балансової належності електроустановок споживача. Ринок купує електричну енергію в точці продажу для здійснення господарської діяльності, використовує електричну енергію в межах встановлених Договором про постачання електричної енергії, а питання того, як у який спосіб оптовий ринок здійснює власну господарську діяльність – не входить до компетенції енергопостачальної організації.

Ситуація: повноваження контролерів (полномочия контролёров): всем известна ситуация – звонок в дверь, на пороге – «мы из облэнерго проерить счётчик» и далее начинается хождение по всем комнатам, кухня, ванная, туалет, кладовка, это в квартире, а в частном доме контролёры облэнерго (их ещё называют контролёры РЭСа) начинают бегать по чердакам-сараям в поисках «левой» розетки.

Имеют ли право контролёры проверять всю квартиру (весь дом)?

Согласно Правил контролёры облэнерго имеют право проводить:

1. Контрольный осмотр средст учёта – «контрольний огляд засобу обліку — виконання комплексу робіт з метою візуального обстеження цілісності засобу обліку (корпусу, скла, кріплення тощо), цілісності встановлених згідно з актом про пломбування пломб та наявності відбитків їх тавр, зняття показів засобів обліку, а також з метою виявлення без використання спеціальних технічних засобів та/або часткового демонтажу будівельних конструкцій або оздоблювальних матеріалів самовільних підключень;

2. Контролёры имеют право проводить техническую проверку – «технічна перевірка — виконання комплексу робіт з метою визначення відповідності стану засобу обліку електричної енергії та схеми його підключення, а також відповідності стану електропроводки та електроустановок від межі балансової належності до точки обліку «Правилам устройства электроустановок» (далі — ПУЕ) та іншим нормативно-технічним документам;»

3. Контролёры имеют право призводить отключение/подключение «виконання операцій комутації в місцях контактних з’єднань електропроводки з метою подачі напруги на електроустановку (електроустановки);

С контрольным осмотром – понятно, это работы возле счётчика, но не в квартире/доме. По части проведения технической проверки контролёрами облэнерго, обращаем Ваше внимание на формулировку: «від межі балансової належності до точки обліку» это значит только до счётчика и не далее. Как Вы уже поняли, читая формулировки работ согласно Правил, контролёров Вы обязаны допускать не далее электросчётчика, так как исследовать проводку квартиры дома – контролеры облэнерго полномочий не имеют (Правила не предусматривают работу контролёра в части проводки всей квартиры, а только у счётчика), а внутренние инструкции от облэнерго для контролёров «найти левую розетку составить акт о нарушении ППЭЭн…штраф», потребитель может игнорировать, ведь инструкции не нормативный документ, Вы можете сказать уважаемым товарищам из облэнерго «Конституция Украины – неприкосновенность жилья» и вежливо потребовать их вернуться к счётчику и не бегать по квартире/дому.

 

Вопрос: Індикатор магнітного поля спрацював.
За твердженням працівників РЕМ на лічильнику спрацював індикатор магнітного поля, на підприємстві склали акт про порушення ПКЕЕ. Після комісія РЕМ (філії облэнерго або Київенерго) нарахували за актом про порушення ПКЕЕ суму з розрахунку за перерізом проводу за період значно більший ніж з дати останнього контрольного огляду або 6 місяців. З практики ми можемо зазначити, що є багато випадків, коли за складеним актом про порушення ПКЕЕ з вказаним спрацювання індикатора магнітного поля, комісія РЕМ (філії облэнерго або Київенерго) нараховували неправомірно. Питання індикаторів магнітного поля складне, оскільки потрібно вивчати усі деталі у кожному спорі.
Ещё одна ситуація: на счётчике загорелась надпись „RADIO” хотя магнит к счётчику не использовали.

Ответ: что касается счётчика и магнита, возможные начисления по Методике (после составления акта контролёрами облэнерго) без изучения всех докумнтов (акт о нарушении, акты о пломбировке, формулировка в акте о нарушении «использование магнита для остановки счётчика», вся информация требует детального изучения в каждом случае, не смотря на схожесть вопросов «счётчик-магнит» все обстоятельства разные. Детально Вы можете получить ответ если обратитесь на нашу электронную почту (выслав скан акта о нарушении, итд). 

 

Газова енергетика

Ми пропонуємо допомогу у вирішенні наступних питань які виникають у правовідносинах з підприємствами газопостачання та газифікації (Облгаз):

— нове підключення (технічні умови, вимоги, погодження: МНС, Санепідемстанція, органи місцевого самоврядування,житлово-експлуатаційні підприємства, Інспекція з енергозбереження, Дергірпомнагляд);

— правомірність вимог в період експлуатації;

— правомірність застосування тарифів;

— правомірність донарахувань (порушення «штрафи»);

— правомірність відключень;

— порядок переоформлення (зміна власника);

— порядок проведення реконструкції (переобладнання).

— законність та порядок проведення повірок вузлів облаку та відповідних нарахувань на період відсутності газового лічильника(ів);

— законність та порядок нарахувань споживачам втрат газу під час його транспортування розподільчими мережами, порядок відповідальності за експлуатацію розподільчих мереж;

 

на главную страницу

к списку материалов об отмене «штрафов» облэнего (возврате денег)

о правомерности отключения электроэнергии

«Штраф» обленерго — підприємство/акт про порушення ПКЕЕ/составление акта о нарушении ППЭЭ (типові випадки)

«Штраф» обленерго — підприємець/порушення ПКЕЕ/составили акт о нарушении

«Штраф» обленерго стосовно громадян /акт про порушення ПКЕЕн (правила для населения)

(замість ПКЕЕ діє ПОСТАНОВА 14.03.2018 № 312 Про затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії),

 

Підключення розетки від сусіднього помешкання.

Типова ситуація. Або помилка при будівництів (розетку включили від мереж сусідів), будинки на двох власників, приходить контролер обленерго, відключає лічильник, а в одній розетці напруга є. Контролер складає акт про порушення ПКЕЕн, далі комісія нараховує «штраф» за порушення ПКЕЕн (хоча це не є штрафом а є донарахуваннями за Методикою, для багатьох читачів зрозуміло «штраф» обленерго).  Порушено п.4.6. Методики, оскільки схема не є фактична а є вигадана (намальована на підставі припущень а не факту), крім того, схема оформлена з порушенням п.4.6. Методики: 4.6.: «В  акті  про  порушення  зазначаються  всі необхідні для розрахунку  згідно  з  вимогами  цієї   Методики   параметри,   що характеризують   електроустановку   споживача,  схему  підключення електроустановки  споживача   та   її   графічне   зображення   із зазначенням меж балансової належності;». Рахувати за п.п.5 — 7 п.3.1. Методики, без виявлення точки підключення – неможливо, відповідно передостаннього абзацу п.3.1. Методики (витяг): «У разі виявлення у споживача порушень, зазначених у підпунктах 5-7 цього пункту, Методика застосовується за умови виявлення місця підключення до відповідних мереж,»  місце підключення є не фактом а є вигадкою.

Громадянин (електролічильник та магніт) Звернувся, надав Акт про порушення ПКЕЕн, протокол застосування Методики. Магніт був, порушення було. Вивлено завищення розрахунку на понад 6784 гривні (період завищений). Максимальний період розрахунку — з дати контрольного огляду але не більше 6 місяців. Підготували лист до обленерго. Рішення переглянули, суму зменшили.

Пенсіонер  звернувся до нас за консультацією щодо складання та розгляду акту про порушення правил користування електричною енергією для населення. Обсяг нарахувань сягав майже 6 тис.грн. Нами вивлено неправомірний розрахунок з боку обленерго. Фактично було сплачено 5, 5 тис.грн. понад нарахування, передбачені нормативно-правовими актами у галузі електроенргетики. За підготовленою нами скаргою обленерго повернуло пенсіонеру неправомірно стягнуті кошти у зазначеній сумі.

Громадянка звернулася до нас за перевіркою нарахувань по акту про порушення правил користування електричною енергією для населення. Обсяг нарахувань складав 10 тис.грн., більшу частину з яких нею було вже сплачено до обленерго. Нами вивлено, що розрахунок по акту завищено на 9, 7 тис.грн., а також з’ясовано, що громадянку помилково визначено причетною до вказаного у акті порушення, в якому винні сусіди громадянки Врегулювати спір на досудовому рівні керівництво обленерго не погодилося.

Нами було підготовлено позов до суду, проте обленерго спробувало ввести суд в оману, надавши суду свій екземпляр акту про порушення з дописаною іншим почерком інформацією для обґрунтування неправомірного збільшення розрахунку на 9,7 тис.грн. Суд надав належну оцінку діям енергопостачальника. обленерго повернуло громадянці сплачені нею кошти у сумі 6 тис.грн., а сусіди громадянки погодилися сплатити обленерго 300 грн. за скоєне порушення.

Громадянка придбала будинок. Звернулася до філії обленерго з метою укласти на своє ім’я договір про користування електроенергією. З боку обленерго було відмовлено в електропостачанні з огляду на заборгованість колишнього власника. Громадянка Н. звернулася до нас за консультацією. Ми допомогли підготувати відповідне звернення до контролюючих діяльність обленерго органів. Отримавши від них припис, обленерго привело взаємовідносини з громадянкою Н. у відповідність до законодавства – ініціювало укладення договору про користування електроенергією і навіть переоблаштувало ввід до будинку за власний кошт.

Ветеран ВВВ звернулася за консультацією щодо складання акту та нарахування за ним у сумі 1300грн, а також відключення її оселі від електропостачання. У зв’язку з відключенням пенсіонерка змушена була оплатити нарахування по акту та вартість повторного підключення у сумі 200грн. Після обстеження електроустановки пенсіонерки нами було з’ясовано, що представники філії обленерго штучно змоделювали схему порушення та неправомірно склали акт. Спір було вирішено на досудовому рівні із залученням суб’єкта владних повноважень. Сплачені кошти у сумі 1500грн. обленерго повернуло ветерану.

Громадянин звернувся до нас за консультацією після того як контролери обленерго виявили неправильну схему підключення лічильника у його оселі та на підставі цього склали акт про порушення. З огляду на свою непричетність до вказаного у акті він відмовився від підпису у ньому, але прийшов у зазначену в акті дату на засідання комісії. Дізнавшись перед засіданням, що він не визнає себе причетним до порушення, йому було відмовлено у праві брати участь у засіданні комісії. Ми порадили дочекатися доки обленерго передасть справу до суду, а цим часом підготували скаргу на дії представників обленерго до контролюючих його діяльність органів. Коли отримав судову повістку, ціна позову обленерго складала уже не 9 тис.грн., а 6 тис.грн. У суді ми представляли інтереси. Суд відмовив обленерго у задоволенні позовних вимог, не зважаючи на те, що за результатами перевірки скарги обленерго ними було зроблено перерахунок по акту та визначено збитки на рівні 100 грн. (!!!).

Мешканець багатоповерхівки за актом про порушення правил користування електричною енергією для населення було нараховано 38 тис.грн. із яких він встиг сплатити за договором реструктуризації заборгованості по акту напередодні звернення до нас 13 тис.грн. Після перевірки нами нарахувань за актом з’ясувалося, що вони значно завищені. Після підготовки нами звернення у порядку досудового врегулювання спору обленерго зробило перерахунок , визначивши нанесені збитки на рівні 1 тис.грн. Понадмірно сплачені кошти повернуто споживачу.

Громадянка звернулася до обленерго із заявою про зупинку тризонного трифазного лічильника, встановленого у відповідності з проектною документацією та переданого на баланс філії відповідно до договору про користування електроенергією. Філія замінила лічильник, але замість багатофункціонального лічильника встановила одно тарифний, вартістю 300грн. Споживачка знову звернулася до філії з листом, що не може користуватися нічним тарифом, задля якого і було придбано у філії технічні умови, заказано у проектній організації проектну документацію та виконано монтажні роботи, що вилилося у значну суму, у якій тільки вартість лічильника була близько 1 тис.грн., на що отримала відповідь за підписом директора філії Луніна, що якщо вона має бажання і надалі застосовувати різні види тарифів, то має за власний кошт придбати новий лічильник замість вийшовшого з ладу.

Після підготовки нами скарги з указанням порушених вимог нормативних документів, а саме ПКЕЕн, Положення про проведення експертизи тощо, споживачу було встановлено за рахунок філії лічильник з аналогічними характеристиками того лічильника, що вийшов з ладу.

Громадянин порушив правила користування електроенергією шляхом накиду проводів на лінію електропередач, але у акті контролери зазначили про без облікову розетку. Ці порушення розраховуються за різними алгоритмами Методики. Після нашого втручання споживачу було перераховано суму з 7500грн до 300грн.

Громадянин звернувся до нас після того як на комісії філії визначили суму за актом на рівні 29 тис.грн. Після написання нами скарги до обленерго, останнє зменшило суму до 13 тис., а суд, до якого подало обленерго, визначив її на рівні 4 тис. Ми не погодилися з рішеннями суду обох інстанцій і звернулися до Вищого спеціалізованого суду, так як вважаємо, що сума за актом не може бути більшою за 1’200грн. за вказаним у акті порушенням. Рішення суду очікується, але на сьогодні сума з 29 тис. грн. зменшена до 4 тис. грн..

Громадянка звернулася до нас після того як її дачу відключили від електромережі і у її відсутність склали акт про порушення з формулюванням «самовільне підключення до електромереж без оформлення особового рахунку та договору. Особовий рахунок закритий 7.02.2005р.» та виставили рахунок по акту в сумі 5 тис. грн. Нами було з’ясовано, що Демченко не писала заяви про розірвання договору з філією, у неї є абонкнижка, по якій вона хоч і рідко, так як тільки влітку інколи буває на дачі, але платить за спожиту електрику, і є декілька платежів уже після «віртуальної» дати закриття рахунку. Енергопостачальник не хотів звертати уваги на наявність абонкнижки і платежів, аргументуючи, що у споживача відсутній договір про користування електроенергією. Ми підготували звернення до контролюючих обленерго органів з посиланням на ст.. 638 та 639 ЦК України, відповідно до яких у разі, якщо сторонами виконувалися істотні умови договору – енергопостачальник постачав електроенергію, а споживач сплачував її вартість відповідно до виданої абонкнижки, то угода вважається укладеною, а номер особового рахунку відповідає номеру договору, а також вказали на решту порушень нормативних документів з боку енергопостачальника. В отриманій на наше звернення відповіді було підтверджено всі вказані порушення вимог законодавства та нормативних документів, а енергопостачальника приписом було зобов’язано привести у відповідність до ПКЕЕн взаємовідносини з Демченко Л.А. Таким чином, дачу споживача було підключено до електромереж на безоплатній основі, а нарахування по акту скасовано.

Пенсіонерка звернулася до нас за консультацією щодо правомірності складання акту про порушення з формулюванням «заземлення нульового проводу в приміщенні в схованому місці». Слід зазначити, що під впливом обставин, пов’язаних з відключенням оселі від електромережі,  змушена була сплатити за актом про порушення та суму за повторне підключення хоча і не визнавала себе винною, та зазначила, що за штучний нуль контролерами було помилково прийнято заземлення пральної машини згідно з вимогами виробника. Ми з’ясували, що контролери під час складання акту не знайшли та не зазначили місце з’єднання «штучного нуля» з нульовим проводом внутрішньо будинкової електромережі, склали акт за відсутності споживача та у присутності не уповноваженої особи, за відсутності акта, який підтверджував би, що фазний провід колись було підключено енергопостачальником у перший затискач клемної коробки. За таких обставин ми підготували позов до суду, зазначивши у ньому посилання на порушені вимоги нормативних документів, а суд виніс рішення на користь пенсіонерки, зобов’язавши енергопостачальника повернути сплачені за актом кошти.

Громадянка звернулася до нас з проханням перевірити правильність розрахунку за актом про порушення. Ми виявили завищені нарахування через те, що енергопостачальником не було взято до уваги наявність договору та межу розподілу електромереж у ньому, а вказане у акті порушення мало бути розраховане за договірною потужністю, а не за пропускною здатністю вилученого фрагменту проводу самовільного підключення. Підготувавши звернення з посиланням на порушені вимоги нормативних документів,  було перераховано суму за актом з 8,5 тис.грн до 2 тис.грн.

Громадянка звернулася до нас напередодні суду, до якого подало обленерго щодо стягнення з неї суми у розмірі 6500грн. за складеним актом про порушення. Вивчивши позовну заяву обленерго та фото порушення, яке йшло додатком до позову, ми виявили, що самовільне підключення фазного проводу поза приладом обліку було виконано відкритим способом, яке можливо було виявити при щомісячному контрольному зніманні показів лічильника представниками обленерго. Таким чином, розрахунок по акту мав бути виконаний з дати останнього контрольного огляду приладу обліку, а не за три роки, як це зробив енергопостачальник і сума за актом не мала перевищувати 200грн. Захищаючи у суді права відповідача суд пристав на нашу позицію. Обленерго оскаржило рішення у апеляційному суді, але суд другої інстанції залишив у силі рішення районного суду.

Громадянказвернулася до нас після того, як на комісії обленерго з розгляду актів було визначено суму за складеним стосовно неї актом на рівні 10 тисяч гривень. Перевіривши супутні документи до акту ми прийшли до висновку, що розрахунок завищений та підготували позов до суду. Ознайомившись з позовом обленерго переглянуло нарахування за актом, знизивши суму за ним вдвічі. Історія з Діною Петрівною це той випадок, коли одинока хвора людина інвалід звернулася до сільського «Кулібіна» зробити розетку біля водяного насоса, яким раз на тиждень накачувала воду у діжку, не маючи на меті підключення цієї розетки поза лічильником. Проте електрик підключив розетку як було зручно з точки зору умов монтажу, а не відповідно до легальної схеми. Користувалася Діна Петрівна цією розеткою біля року і виключно для потреб водопостачання води до діжки, так як встановлена була розетка у незручному для використання місці в неопалювальній веранді. Слід зазначити, що споживання Діни Петрівни не змінилося після складання акту з чого можливо зробити висновок, що розеткою дійсно користувалися рідко.

Громадянка звернулася до нас за консультацією щодо акта про порушення, який склали представники обленерго. Ми зясували, що акт містить купу невідповідностей вимогам Правил користування електроенергією для населення, законодавству про метрологію та цивільному законодавству. Ми підготували документи для суду, що дозволило киянці виграти процес проти обленерго.

Громадянин звернувся до нас з пропозицією представляти його інтереси у судовому процесі. З’ясувалося що він сам підготував та подав позов до суду на неправомірні дії обленерго, але після участі у двох судових засіданнях зрозумів, що не володіє достатньою кількістю знань щоб достойно протистояти представнику обленерго. Підключившись уже в третьому судовому засіданні ми надали письмові пояснення суду з посиланням на порушені енергопостачальником вимоги нормативних документів, що дозволило отримати рішення суду на користь споживача.

Громадянин звернувся до нас вже на стадії судового розгляду справи за позовом обленерго. Суть спору зводилася до того, що обленерго намагалося стягнути зі свого споживача за показами лічильника відповідно до своєї комп’ютерної програми, за даними якої лічильник зробив повний оберт(10 тис.кВт/год), тоді як насправді покази, які «винні» у нарахуваннях не знімалися. Зараз суть спору вмістилася у одну строчку, але судових засідань відбулося близько десяти і досить нелегко було прихилити суд на свою сторону. Про складність процесу зізналася сама суддя, зауваживши, що до появи у процесі представника схильна була винести рішення на користь обленерго.

Типова ситуація електролічильник — магніт: Багато споживачів з різних областей України звертаються зі схожею ситуацією: електролічильник нібито зі слідами магніту знімають, працівники обленерго заявляють, що був магніт що вони доведуть експертизою. Ніякого магніту не існує, але працівники обленерго нараховують як за те, що ніби то три роки було встановлено магніт. Для споживачів: якщо магніту не вилучено та не було раніше встановлено індикатори впливу магнітного поля, то усі нарахування неправомірні. В цій частині практики багато випадків неправомірних дій з боку обленерго.

Найбільш складними є спори з відміною нарахувань та поверненням грошей, коли вже укладені договори реструктуризації. 

«Штраф» обленерго — підприємство/акт про порушення ПКЕЕ/составление акта о нарушении ППЭЭ (типові випадки)

«Штраф» обленерго — підприємець/порушення ПКЕЕ/составили акт о нарушении

«Штраф» обленерго стосовно громадян /акт про порушення ПКЕЕн (правила для населения)

к списку материалов об отмене «штрафов» облэнего (возврате денег)

на главную страницу

о правомерности отключения электроэнергии

З нашою допомогою Ваші витрати на врегулювання спірних питань щодо взаємовідносин з обленерго будуть меншими ніж вирішення їх самостійно.

комментариев 560

 1. Energo Control Energo Control

  ОТВЕТ: не интересно перепечатывать типовые вопросы, например случай с завышенным током (отсутствие замера провода) или ошибочно взят период для расчёта. Кто будет читать одно и то же? Мы выложили разнотипные ситуации: у кого то эксперимент, кто то вообще ни причём, кому то подделали документы и передали в суд, у кого то период больше чем он(она) владелец и.т.д..

 2. кто несёт ответственность за состояние разпредщита со счётчиками в подъезде многоэтажки?дом на балансе ЖЭО! отключили и наложили штраф за»якобы дополнительный» провод.Как можно контролировать правильность подключения?

  • Energo Control Energo Control

   Ответственность несёт собственник сетей. ЖЭК, ОСМД, и.т.д.. В случае составления акта обязательно необходим представитель собственника. Это первое. Второе и главное: согласно п.53 ППЭЭн определяется причастность потребителя к нарушению. Вышлите скан акта на energy-mk@mail.ru. В акте могут быть ошибки.

 3. Каролина Каролина

  Я написала заявление на вызов контролёра на осмотр ПУ. Контролёр не смог рассмотреть цифры на пломбе и в акте написал :»Согласовать дату вызова тех.персонала дла замены ПУ», являетса ли эта замена плановой и кто должен её оплатить?
  P.S. Я живу в частном доме, счётчик находиться внутри.

  • Energo Control Energo Control

   Планову заміну приладів обліку, відповідно п.38 ПКЕЕн має проводити енергопостачальник власним коштом, тобто до передбачених ПКЕЕн зобов’язань.
   п. 38. Енергопостачальник зобов’язується:

   «проводити планову повірку, ремонт і заміну приладів обліку в
   терміни, встановлені нормативно-технічними документами та
   договором; «

 4. женя женя

  у меня счетчик 1967 г. квартира куплена в 1995. за это время ни одной плановой или неплановой проверки не проводилось. обвиняют в том что механизм и крепления расшатаны (это при целой пломбе, каким образом?!!).
  возможно ли оспорить обвинения во на основании п. 3.24. ППЭЭ от 1996г. (постановление НКРЭ N 28 від 31.07.96) Якщо повірка розрахункових засобів обліку не виконана в передбачені терміни з вини електропередавальної оганізації, електропередавальна організація не має права на виставлення додаткових рахунків, виставлення яких пов’язане з похибкою показів розрахункових засобів обліку електричної енергії?

  • Energo Control Energo Control

   1. п. 3.24. ППЭЭ — не подходит для бытовых потребителей (ППЭЭ — для юр. лиц и предпринимателей а квартиры, дома — население это ППЭЭн);
   2. 100% оспорить можно (но не по 3.24 ППЭЭ).

 5. Елена Елена

  Здравствуйте подскажите пожалуйста как нам быть. Я Проживаю в городе Донецке и сталккулись с такой проблемой РЭС писали на нас акты за самовольное подключение с 2008 года, но мы свет оплачивали и у нас есть квитанции. Так как мы проживаем в частном секторе, в летней кухне живут мои двоюродные сестры мало обеспече6нные и они за свет не платили то есть получается эти все акты должны были быть адресованы им. Но моя мама является владелицей дома все акты писали на нее. но в 2009 году стали писать по каким то не понятным причинам по 2 акта за самовольное подключение. и сумма выходит солидная 21300 тыс. грн. Как оказалось был суд (заочно) в 2008 году и суд присудит выплатить 13400 грн. РЭС. Мы узнали что был суд только 10 января 2012 года когда поехали разбираться так как 06 января 2012 года приехали РЭС и отрезали провода подходящие к нашей опоре без каких либо оснований и документов. Сейчас мы подали заявление в суд об отмене заочного решения. И как оказалось то в базе данных РЭС у нас два счета наш и такой же только с буквой А, на каком основании не понятно. Ведь прибор учета электроэнергии на дом только один. Подскажите имеет ли право РЕС писать 2 акта о самовольном подключении?
  За ранее спасибо. Авдан Елена

  • Energo Control Energo Control

   Весьма непростая ситуация. Для объективного ответа необходимо видеть сами акты (скан и на нашу почту). По двум лицевым счетам на одном адресе и с одним счётчиком — это какая то самодеятельность местных энергопоставщиков.

 6. Nikolay Nikolay

  Доброго дня. Скажіть будьласка на днях ми знайшли в поштовому ящику вимогу стосовно того що на одному подвірї встановлено два лічильники вимога без номеру без печаті та підпису як потрібно реагувати тому як надали 10 днів до відключення для того щоб ми самі відключили лічильник. Рахунки перед цим виставлялися нам на два лічильника які ми справно сплачували як потрібно реагувати чи не реагувати ніяк? Завчасно дякую за відповідь

  • Energo Control Energo Control

   Це приватний будинок, з однофазним лічильником на будинок та трифазним на гараж (або інше трифазне обладнання)? Все це знаходиться за однією адресою? Більш детально опишіть вимогу.

 7. Nikolay Nikolay

  це два будинки якиі знаходяться за однією адресою з однофазними лічильниками Оформлені на різних людей
  в вимозі написано що згідно з обстеженням виявлено два електролічильника два вводи порушення ПКЕЕ п.9
  у відповідності дотримання вимог ПТБ ПУЕ ПКЕЕн запобіганню виникнення аварійної ситуації вам необхідно незалежно від кількості госп будівель поставити один прилад обліку
  данна вимога підлягає безумовному виконанню в 10 денний термін.
  При невиконанні вимоги вам буде припинена подача електричної енергії у відповідності до п.35 ПКЕЕн

  • Energo Control Energo Control

   п.9 Правил також передбачає: «У квартирах або інших об’єктах споживача, розташованих за
   однією адресою, встановлюється один прилад обліку незалежно від
   кількості господарських будівель. ДАЛІ у п.9 ТАКЕ: За наявності декількох наймачів (власників) квартири прилад
   обліку встановлюється для кожного з них.»

   А відповідно п.35 Правил для населення, Припис побутовим споживачам має надавати лише Інспекція Держенергонагляду, а не обленерго!
   Ця вимога з посиланням ан п.9, п.35 ПКЕЕн — взагалі протиправна.

   п.35: «35. Енергопостачальник має право відключити споживача у
   разі:

   самовільного підключення до електричної мережі;

   розкрадання електричної енергії, навмисного пошкодження
   приладу обліку та зриву пломби;

   порушення термінів сплати за спожиту електричну енергію у
   порядку, визначеному пунктом 27 цих Правил, або порушення умов
   договору про реструктуризацію заборгованості; ( Абзац четвертий
   пункту 35 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 4
   ( 4-2006-п ) від 11.01.2006 )
   неоплати за встановлення нового приладу обліку відповідно до
   пункту 17 або інших платежів згідно з цими Правилами;
   невиконання припису Державної інспекції з енергетичного
   нагляду за режимами споживання електричної енергії;

   зниження показників якості електричної енергії з вини
   споживача.
   »

   Звернутися до них письмово та надати копія до Антимонопольного. Ми можемо підготувати. Вишліть вимогу (скан) на нашу ел адресу.

 8. Nikolay Nikolay

  Оформлені на різних людей самі лічильники хозяін всього двору один

  • Energo Control Energo Control

   По БТИ хозяин дома один, а как получилось, что оформили на разных лиц?

 9. Nikolay Nikolay

  ну если к примеру многоетажній дом то хозяин может біть один но счетчик то на каждой квартире?

  • Energo Control Energo Control

   «многоетажній дом то хозяин может біть один но счетчик то на каждой квартире» в каждой квартире свой потребитель. п 9 Правил для населения предусматривает даже в одной квартире несколько счётчиков! «За наявності декількох наймачів (власників) квартири прилад обліку встановлюється для кожного з них.» А для общего дома, кстати, например общежития, возможен один общедомовой счётчик и расчёт по тарифу «населённый пункт».

 10. Nikolay Nikolay

  Большое Спасибо за ответ!!! Удачи вам!!!

 11. Nikolay Nikolay

  тобиш если я правильно понимаю то у меня тоже даже в одном доме но на разные комнаты может быть блее одного счетчика или нет?

 12. Igor Igor

  Здравствуйте, подскажите пожалуйста.
  После очередной смены счётчиков было обнаружена «не учётная » розетка, розетка специально выводилась от щитка до квартире, и она не скрыта. Подключалась электриком, но оказалась неправильно подключенной и шла мимо счётчика.
  Был составлен акт и после комиссии и суда, было насчитано 12 тысяч штрафа. Штраф считался за 36 месяцев. Так же в пояснительной записке к акту, было указано что «невозможно выявить при контрольном осмотре».
  Подскажите пожалуйста можно ли как то это оспорить, или уменьшить суму штрафа .

  • Energo Control Energo Control

   Необходимо смотреть документы. Очень много факторов влияют на расчёт: граница раздела, сечение провода, наименьшая пропускная способность схемы. Присылайте на нашу эл. почту Акт, расчёт по акту (протокол его рассмотрения), Договор на пользование и перепишите все документы, которые Вам выдали за 3 года (Акты технической проверки все остальные)

 13. Igor Igor

  Забыл уточнить, что повестку в суд не присылали, а прислали уже всё после суда.
  Еще указаны, потребляемые мощности:
  холодильник, телевизор, компьютер, бойлер, ст.машина, утюг, освещение.
  Розетка находиться возле ванной комнаты, указали в ванной комнате, и она используется только для стиральной машины.
  Могло быть так что считали всё это? Получилась сумма за месяц раз в 5 — 6 больше.

  • Energo Control Energo Control

   Считают по сечению провода. Значение тока из Таблицы Правил устройства электроустановок. При расчёте Акта о нарушении Правил во внимание не берут Вашу стиральную машину, а пропускную способность провода. Расчёт завышен от факта, но такое право даёт Методика.

 14. Igor Igor

  Здравствуйте, спасибо что ответили, отправил документы вам на почту.
  Так как уже решение суда принято, куда сейчас обращаться, или какие действия предпринимать ?

 15. Gleb Gleb

  Здравствуйте, подскажите пожалуйста:
  у меня в квартире поменяли старый индукционный счетчик поверки 2000г. на новый электронный. При этом “выявили”, сорвав пломбу, нарушение. Составили Акт о нарушении. Рассмотрели Акт на комиссии РЭС. Начислили сумму за неучтенную электроэнергию и выставили счет за произведенную замену счетчика согласно п.17 ППЭЭн. Обнаружив ряд ошибок и неточностей в Акте о нарушении, я подал жалобу в Облэнерго. Комиссия Облэнерго рассмотрела Акт повторно и приняла решение его аннулировать, о чем меня письменно уведомили. Теперь, через месяц после этого, мне звонят из РЭС с требованием оплатить работы по замене счетчика, опять ссылаясь на 1-й абзац п.17 ППЭЭн. Но, если Акт о нарушении был аннулирован, то какие претензии могут быть с их стороны? Ведь согласно п.38 и п.40 ППЭЭн и условиям договора энергопоставщик бесплатно выполняет замену приборов учета при отсутствии нарушений со стороны потребителя. А если нет Акта (аннулирован) то и нарушения нет, если следовать здравому смыслу. Позиция работников РЭС такова – аннуляция Акта не аннулирует самого факта нарушения и они вправе требовать оплаты замены счетчика.
  Подскажите кто прав и что делать в данном случае?

  • Energo Control Energo Control

   В нашей практике был возврат за установку счётчиков всем жителям 95 квартирного дома. Плановая замена счётчиков за счёт облэнерго. Акт о нарушении не создаёт дополнительной обязанности (а всего лишь либо применяется Методика — доначисления кВт.часов либо не применяется).

 16. Денис Денис

  Здравсвуйте , розьясните пожалуйста такой нюанс в методике расчета :
  «при обследовании была обнаружена скрытая проводка (пропускная способность 25А) проложеная мимо прибора учета электроэнергии и оконечена бытовой розеткой (пропускная способность 6А)»
  то при расчете потреблееной электроэнергии какое из значений должны брать ?
  При том что согласно акту розетка была обнаружена в сарае и потребители электроэнергии в акте не были указаны , тип розетки и ее пропускная способность тоже не указаны в акте
  Коммисия в расчетах взяла значение 25А — правильно ли они поступили ?
  Заранее благодарен

  • Energo Control Energo Control

   Согласно Методики — наименьший пропускной элемент схемы. 6А — нет такого провода в таблице ПУЭ. Возможно в схеме автоматический выключатель 6А, чтобы взять в расчёт по 6А согласно Методики он должен был опломбирован.
   Кроме этого, от границы раздела зависит формула расчёта.
   Если есть Договор на пользование посмотрите где указана граница раздела, сравните с Актом — где в Акте указана граница раздела (если в акте схема указана).
   В любом случае для правильного ответа в части расчёта необходима схема и договор.

   • Денис Денис

    Выключатель в схеме отсутствует — провод был включен до счетчика и цельным куском был проложен через чердак в сарай

    • Energo Control Energo Control

     без схемы ответ невозможен

     • Денис Денис

      схемы в договоре нету , но в акте указано — «граница ответственности на клемах прибора учета » . Согласно схемы подключение произведено до границы раздела

     • Energo Control Energo Control

      В этом случае, если схема «без нарушения учёта» то расчёт по формуле договорной мощности. Нужна схема чтобы точно ответить какие перспективы спорить.

 17. Игорь Игорь

  Ответьте пожалуйста на один интерисующий меня вопрос :
  В моем частном доме работники энергонадзора обнаружили скрытую проводку проложеную мимо прибора учета электроэнергии и в результате выписали мне штраф в размере 11тыс грн — при этом в расчетах они взяли период со дня установки счетчика(3 с лишним года) — имели ли они право брать в расчет этот период ? При том что со дня последнего посещения контролера прошло менее месяца , контролер регулярно(1 раз в месяц) допускался к счетчику на территорию усадьбы , прибор учета не был поврежден , платежи за использованую электроэнергию производились своевременно и в полном обьеме . И с учетом того что в самой их методике согласно моего нарушения должны брать период со дня последнего посещения контролера ,но не более полугода .

  • Energo Control Energo Control

   Если указали «скрытая проводка» то считают с акта технической проверки но не более чем за три года. В этих актах и расчётах очень много обстоятельств, влияющих на расчёт: 1. граница балансовой принадлежности в акте и договоре; 2. сама схема нарушения. В большинстве случаев от платежей не зависит начисление (только если не по формуле включения к сетям энергопоставщика без нарушения схемы учёта — там другая формула и отнимаються оплаты за период). Есть определение «контрольный осмотр» и есть определение «техническая проверка». Если приходит контролёр снят показания — то это контрольный осмотр, который не может выявить скрытые подключения.

   • Игорь Игорь

    В акте указано «отбор электроэнергии скрытым способом(розетка)» , но при этом само подключение не было скрытым и при контрольном осмотре его можно было обнаружить(в должностной инструкции контролера энергонадзора указано что он при снятии показаний с счетчика находящегося на частном доме обязан проводить осмотр всех токоведущих частей находящихся на территории усадьбы) , еще добавлю что счетчик наружного типа и находится на лицевой стороне дома . Согласно акту подключение произведено на стороне балансовой пренадлежности к Облэнерго

    • Energo Control Energo Control

     Нужен Акт о нарушении, фото где это было, и подробное описание как было (кто куда чего включил).

 18. михаил михаил

  объясните пожалуйста в чем конкретно разница между самовольным подключением с нарушением схемы учета и самовольным подключением без нарушения схемы учета? спасибо.

  • Energo Control Energo Control

   разница в применении Методики (формулы)

 19. михаил михаил

  вопрос не о разнице в формулах — это и так понятно, вопрос в том — чем практически на наглядных примерах отличаются методы подключения с нарушением от подключения без нарушения схемы учета.

  • Energo Control Energo Control

   на наглядных примерах по простому: самовольное подключение с нарушением схемы это когда вытащил фазу из счётчика и включили своё жилище — счётчик не считает. самовольное подключение без нарушения схемы — до счётчика взял фазу, счётчик не трогал счётчик считает. Вариантов схем много, это наиболее простые.

 20. Юрий Юрий

  в мене зплавився запобіжник.енерго каже поміняти за свої гроші, що робити

  • Energo Control Energo Control

   смотрите в договоре где граница раздела. Пример: бытовой потребитель и граница раздела на выходных клеммах счётчика. Автоматический выключатель установлен до счётчика. В этом случае менять должны не Вы.

 21. Валерiй Валерiй

  Згідно з п.15 Правил користування електричною енергією для населення експертиза приладу обліку, який належить споживачу або за збереження якого він відповідає, здійснюється у присутності споживача.
  В акті направлення лічильника електроенергії на експертизу були вказані дата та час проведення експертизи. В зазначений день експертиза не відбулась. Експертиза відбулась в інший день. Про нову дату та час проведення експертизи мене ніхто не повідомив, тим самим я був позбавлений можливості бути присутнім на експертизі та наводити свої доводи.
  Чи можна у наведеній ситуації вважати легітимним акт експертизи?

  • Energo Control Energo Control

   Перш ніж розглядати питання Вашої присутності/відсутності, необхідно знати взагалі правомірність проведення так званої «експертизи».
   1. Що відбулося з лічильником? Тобто необхідно визначити: з якого питання експертиза? (експертиза може бути або метрологічна або трасологічна або дослідження експлуатації електроустаткування). Це важливо.
   2. Де проводили експертизу? Назва установи?
   3. Які питання було поставлено?

   Надайте інформацію ми надамо відповідь.

   • Валерiй Валерiй

    1.Так называемое «нарушение» — зазор между стеклом и корпусом счетчика. Конкретная цель экспертизы в акте-направлении не указана.
    2.Экспертиза проводилась в облэнерго при участии представителя госпотребстандарта.
    3.Могу предположить, что была поставлена задача — подтвердить «нарушение».

    • Energo Control Energo Control

     Счётчик какого года? Также укажите тип счётчика. Это важные детали. Ещё вопрос: протокол проведения так называемой экспертизы Вам выдали? Можем с уверенностью написать: если был представитель госпотребстандарта, то это лишь МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ проверка на стенде (правильно считает счётчик или нет).

     • Валерiй Валерiй

      К сожалению, Вы уходите от ответа на мой вопрос. У меня сложилось впечатление, что Вы не хотите дать простой однозначный ответ (можно или нельзя). Ведь тип и год изготовления счетчика никак не влияют на мое право присуствовать при проведении экспертизы. Или у Вас другое мнение?
      Извините за беспокойство.

     • Energo Control Energo Control

      В нашей практике несколько сотен подобных случаев. Для объективного ответа необходимо:
      1. определить НУЖНА ЛИ ВООБЩЕ экспертиза (а это зависит от типа и года выпуска счётчика не раскрывая нермативной базы);
      2. определить КАКАЯ экспертиза (их несколько видов);
      3. вопросы.
      А УЖЕ ПОСЛЕ ГОВОРИТЬ О ПРАВОМЕРНОСТИ ВАШЕГО ПРИСУТСТВИЯ. МЫ НЕ ДАЁМ «ПОЛУОТВЕТОВ», ПОНИМАЕТЕ? НЕ ИМЕЯ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ. К ЧЕМУ БУДЕТ РАЗГОВОР О ВАШЕМ ПРИСУТСТВИИ, ЕСЛИ, НАПРИМЕР В ВАШЕМ СЛУЧАЕ ВООБЩЕ НЕПРАВОМЕРНО ПРОВОДИТЬ ЭКСПЕРТИЗУ? НЕ ОБЪЕКТИВНЫМ БУДЕТ РАССМАТРИВАТЬ ВОПРОС «С СЕРЕДИНЫ» А НЕ С САМОГО НАЧАЛА. (ЮРИСТЫ ПОЙМУТ).

 22. Роман Роман

  Добрий вечір!У нас в місті така проблема з електромережею,що за день можуть виключати і включати світло від 30 секунд до 1 хвилини, інколи до 5-10 хв, скаржитись до наших електриків немає сенсу бо щей можуть нахамити,від таких виключань,включань в будинку може згоріти побутова техніка компютери та ін. Підскажіть хто знає чи є якась гаряча лінія в Київ чи обласний центр де можна на них поскаржитись і якщо не дай Бог від такого виключання в будинку згорить якась побутова техніка чи компютер чи можна від них вимагати компенсації чи подавати на них в суд і чи при цьому можливо виграти суд? Якщо хтось зустрічався з даною проблемою то підскажіть! Дякую! Це повідомлення я писав два рази бо при першому знов вимкнули світло на 5хв 🙁

  • Energo Control Energo Control

   «скаржитись до наших електриків немає сенсу бо щей можуть нахамити»:
   питання: де саме відключення (можливо відключають мережі ОСМД або ЖЕО або мажливо обленерго) від цього залежить метод вирішення;

 23. Андрей Андрей

  Добрый день. У меня сняли счётчик и отправили на экспертизу. Причина: нарушение одной из двух пломб госстандарта. А точнее — якобы на пломбе присутствуют следы второго оттиска. Вторая пломба — целая. Счётчик был поверен в 2002году, межповерочный интервал 6 лет. Акта сохранности пломб соответственно не составлялся. Подскажите как мне быть в данной ситуации.

  • Energo Control Energo Control

   1. Если нет акта о сбережении пломб, то Методика не применяется.
   2. Что делать? Написать им об этой норме Методики.

   • Андрей Андрей

    Разъясните, как «…Написать им об этой норме Методики.» . И ещё, могу ли я ссылаться на «ЛИСТ від 27.07.2012 № 4754/11/47-12 «Щодо перегляду Актів про порушення ПКЕЕН на виконання протокольного рішення НКРЕ від 07.06.2012 № 23», где написано «…У разі виявлення у споживача порушень, зазначених у підпункті 1 пункту 3.1 Методики, а саме пошкодження або відсутності на приладах обліку пломб з відбитками тавр про повірку приладів обліку, нарахування збитків за актом про порушення не здійснюється у випадку порушення енергопостачальником термінів повірки приладів обліку….».

    • Energo Control Energo Control

     Как написать? Открыть Методику и процитировать «Ctrl+C Ctrl+V».

    • Віталій Віталій

     Добрий вечір! В мене працівники РЕМ виявили відсутність пломб з незрозумілих причин на 3-х зонному лічильнику на приватному будинку склали акт та на комісії зобовязали сплатити 4000 грн
     Чи

     • Energo Control Energo Control

      Багато чого залежить від вказаного у документах.

 24. Иван Иван

  Здравствуйте,пожалуйста скажите, я могу часть электроэнергии покупать у соседей?У нас разные лицевые счета и энергия, покупаемая мной, будет учитываться через соседский счетчик.Проверяющие-контролеры могут применить какие-либо претензии мне или соседям?Спасибо

  • Energo Control Energo Control

   По действующему законодательству — не можете. Это официально.
   Если не официально, то можете договориться, только к себе контролёров имеете право не пускать (если дом отключен), если будут спрашивать «откуда электроэнергия» — говорите «солнечная батарея» а на вопрос «дайте посмотрим» — говорите «Конституция Украины гарантирует неприкосновенность жилья, сегодня Вас принять не могу, приходите завтра». А если придут «завтра», то скажите «я же Вам говорю приходите завтра а Вы СЕГОДНЯ приходите!»))))))).

 25. Иван Иван

  Да-а-а,значит проблемы возможны и у меня,т.к. я не отключен,и у соседей.Кстати,а если мне закрыть лицевой счет,тогда ко мне претензии маловероятны,а соседям?И все-таки непонятно,ведь соседи купили эти киловатты и могут распоряжаться ими на свое усмотрение:подарить мне или обогревать улицу…Пожалуйста поясните это наше законодательство!Спасибо

  • Energo Control Energo Control

   Так называемые «проблемы» зависят от степени объективного восприятия «инспектора Петренко» (сдуру могут отключить). Объективно в чём Вы можете создать сложности для сетей энергопоставщика — это превысить разрешённую соседям мощность (это лишь теоретически). Далее правовая сторона: для продажи электроэнергии нужна лицензия. Официально торговать соседи не могут. Бесплатно подключить могут. Но при этом не превышать свою договорную мощность (т.к. есть технические условия, проектное решение, по которым мощность такого то объекта архитектуры (соседи) такая то). А документ который говорит как продавать электроэнергию называется: «Умови та Правила здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами», затверджений постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 13.06.1996 № 15, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26.07.1996 за № 408/1433

 26. Иван Иван

  Спасибо Вам,было приятно пообщаться.

 27. Кеша Кеша

  Мне вынесли счетчик в частном доме на улицу и поставили автомат на 16А. Я их просил поставить на 25 или 40. Потребителей много. Сказали нельзя. Что мне делать? Спасибо.

  • Energo Control Energo Control

   Номинал зависит от разрешённой мощности (в технических условиях предусматриваю мощность, после в проекте делают расчёты, после монтаж).
   Если в договоре проекте мощность не более 3 кВт, то номинал 16А. Что делать? Есть решение №1 — получить новые технические условия. Решение №2 подскажут народные умельцы (те кто продаёт автоматы). Более подробно — общение через эл. почту.

 28. Ника Ника

  Я так понимаю спор с облэнерго имеет административный характер?Как это правильно аргументировать?

  • Energo Control Energo Control

   Спор предпринимателя и облэнерго — это хозяйственный спор. Поясняем почему: ст.1 ЗУ «Про електроенергетику» «електроенергія різновід товарної продукції». То есть Вы покупаете товарную продукцию согласно договорных отношений. А все споры, связанные с договорами это хозяйственный суд (из практики). «Фізичні особи підприємці, відповідно до статті 51 ЦК України керуються нормативно-правовими актами, які регулюють підприємницьку діяльність юридичних осіб, тому при вирішенні спорів, які виникли унаслідок виконання господарських договорів з іншими юридичними особами, відповідно до ст..1,2 ГПК України, мають право звернутися до Господарського суду за захистом своїх прав та охоронюваних законом інтересів.»

   Административные споры это споры с участием субъектов властных полномочий (органы власти, государственные инспекции и т.д.). Облэнерго является субъектом хозяйственной деятельности (как и предприниматель) поэтому все споры в порядке хозяйственного кодекса. То, что облэнерго имеет часть акций принадлежащих государству, в споре с Вами — не относит спор с облэнерго к административному праву.

 29. Гоша Гоша

  Здравствуйте. Вынесли счетчик на улицу и поставили автомат на 16А. Попросил поставить мой на 40А. Сказали нельзя — начальство будет ругать))). Что делать?

  • Кеша Кеша

   Уже опломбировали коробку на улице в которой находится автомат и счетчик. Автомат поменять нельзя — только срыв пломб. Спасибо за первый ответ. В договоре пишут 16А. И менят категорически не хотят. Потребителей энергии много и будет выбивать.

   • Energo Control Energo Control

    Официально — только новые технические условия проект монтаж замеры. Вопросы типа «на любом рынке умельцы продают «??» он же «????»» — извините не обсуждаем.

 30. Кеша Кеша

  Когда пломбировали — записали у себя номера пломб, а нам ничего не выдали(мама была в это время дома). Я слышал что должны были выдать какие-то документы?

  • Energo Control Energo Control

   Должны были отдать один экземпляр акта о передаче пломб на сохранность (Акт про збереження пломб).

 31. Кеша Кеша

  Если его не отдали, то что можно снять пломбы и поменять автомат и вызвать их повторно?

  • Energo Control Energo Control

   Извините, но Вы задаёте некорректные вопросы. То, что Вам не выдан документ, не значит, что Вы имеете право снимать пломбы.

 32. Игорь Игорь

  Добрый вечер! У меня такая проблема — 05.12.12. опломбировали новый счетчик с антимагнитной защитой. Сегодня присмотрелся, а зашита сработала(вроде). Магнитом не пользовался(так как его нет). Как мне действовать и чем мне это грозит? Заранее спасибо.

 33. Олександр Олександр

  Хочу дізнатись хто повинен виконувати ремонт старої проводки яка підключена від стовба до лічильника. І хто за це відповідає?

  • Energo Control Energo Control

   Якщо в договорі встановлена межа розподілу: «наконечники кабелю» або «вихідні клеми приладу обліку» (межа може бути зазнача не дословно але по змісту відповідати: де саме точка розподілу відповідальності) то за кабель (провід) відповідає енергопостачальник в Ви нічго не маєте платити/ремонтувати.
   Якщо встановлена межа розподілу: «в точці кріплення на опорі» то Ви відповідаєте за весь кабель/провід (проводи).
   Якщо встановлена межа розподілу: «в точці кріплення на фасаді будинку» таке буває в старих будівлях (ізолятори фарфор) то до точки кріплення відповідає енергопостачальник, після — Ви.
   Якщо договору немає (таке теж буває) то потрібно знати «електрогеографію» Вашого підключення і визначити за Правилами.

   • Олександр Олександр

    Дякую вам за відповідь. В мене немає договору, і я хочу дізнатись що таке електрогеографія?

    • Energo Control Energo Control

     «електрогеографія» — термін не офіційний (як слово «забританить» у електромонтера) е-географія це одним словом «місце підлючення від мережі енергопостачальника — тип кріплення — тип проводу (кабелю) — спосіб прокладки (кріплення) — місце монтажу на об’єкті споживача — місце встановлення приладу обліку — точка розподілу — точка відповідальності».

     Якщо договору немає, опишіть словами де як виконано підключення, провід, або кабель, де лічильник і що Вам потрібно (в чому, Ви вважаєте, Ваше право порушене).

     • Олександр Олександр

      Будинок старий, проводку в будинку я поміняв. Підключення до будинку це провід від стовба до кранштейна.Лічильник знаходится в будинку. На зєднані з кранштейном постійно іскрить і перегорає перемичка. В кранштейні провід що проходить до лічильника вже гнилий і дуже старий. Працівники РЕСУ кажуть що я повинен міняти його за свій рахунок, Я вже кабель купив щоб замінити працівники РЕСУ мені відповідають що я повинен їм за роботу заплатити.Нещодавно працівники РЕСУ ходили і виводили лічильники людям, за рахунок РЕСУ. А мені заступник начальника РЕСУ каже що я повинен купити в них кабель, коробку на лічильник, заплатити за виклик, заплатити за зняття пломби. Я вже не знаю що робити? Чому я повинен їм за все платити? Взагалі я думаю що РЕС повинен відповідати за підєднання до лічильника, якщо вони його ходять контролюють повинні відповідати.

     • Energo Control Energo Control

      За Вашим описом межа розподілу — точка кріплення на фасад будівлі. Все, що до лічильника (стан проводки) відповідає власник будівлі.
      Але ж все, що від опори до будівлі — межа відповідальності енергопостачальника.
      Що можна зробити: надати письмово інформацію (+фото) до головного офісу (обленерго) щодо підключення на фасаді, зазначити, що це межа відповідальності енергопостачальника, зазначити, що Вам пропонують платити за кабель від опори 0,4кВ, кабель, який має міняти постачальник (не можна півкабеля замінити, оскільки ПУЕ забороняє).

 34. Олександр Олександр

  Випадково натрапивши на даний сайт та огнувши деякі опублікування мені, як працівнику в сфері енергетики одразу зрозумілий хід роботи даної «організації».
  Більшість вищенаведених випадків обленерго програшний судячи з відсутності кваліфікованих працівників.
  Для прикладу хочу звернути увагу з виявленим макнітом, де вами заначено, що обленерго завищив період, оскільки нарахування повинно бути небільш ніж за 6 місяців……. Це смішно опубліковувати!!! Вихваляючись своїми досягненнями слід знати, нархування за дане порушення проводиться терміном до трьох років п. 3.3 пп. а другий абзац Методики.

  • Energo Control Energo Control

   Очень жаль, что даже «облэнерговцы» признают факт отсутствия в своих рядах квалифицированных работников. Представьте каково потребителю?

   История по магнитам и счётчикам:
   Согласно писем НКРЕ от 14.05.2010 №2832/11/17-10, от 07.04.2010 №1859/11/17-10 «щодо протидії використання споживачами неодимових магнітів (Nd2Fe14B), методології визначення впливу магніту на електролічильник не існувало»,
   В редакции постановления НКРЕ N 1338 від 14.10.2010 вступили в силу изменения к Методике «визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією, затвердженої постановою НКРЕ від 04.05.2006р. № 562», впервые появляется такой вид нарушения:
   «пошкодження приладів обліку (розбите скло, пошкодження цілісності корпусу тощо), інших дій споживача, які призвели до зміни показів приладів обліку (фіксація індикатором впливу постійного (змінного) магнітного або електричного полів, використання фазозсувного трансформатора тощо (у разі підтвердження факту встановлення та передачі на збереження споживачу (власнику або наймачу об’єкта) приладів обліку, установлених пломб та індикаторів);
   Індикатори мають бути сертифіковані (атестовані у разі
   встановлення приладів обліку з вмонтованим індикатором) в
   установленому порядку та мають фіксувати вплив на прилад обліку
   електричної енергії полів, силові характеристики яких перевищують
   такі порогові значення:
   для постійних магнітних полів — 100 мТл;
   для змінних магнітних полів — 30 мТл;
   для електричних полів — 5 кВ.
   Факт установлення індикаторів має бути зазначений в акті про пломбування або в іншому документі, що підтверджує факт установлення таких індикаторів на приладах обліку та передачу цих приладів обліку, пломб та індикаторів на збереження, який складається в двох примірниках представниками енергопостачальника в присутності споживача (власника об’єкта або наймача) або уповноваженої ним особи та підписується ними.»

   То есть первое, что необходимо для применения Методики — индикатор. Нет индикатора — нет расчёта. Это из практики сотен дел по магнитам.
   Поняли или нет? Есть способ предусмотренный законодательством: чтобы считать по применению магнита, нужен ИНДИКАТОР. Иного нет. Но иногда работник облэнерго подменяет действие в способ, предусмотренный законодательством своим «хотением» по его мнению — объективным.

   Теперь период.
   По периоду если есть индикатор:
   что такое «контрольний огляд» см. п.1.2. Правил (это не ППЭЭН)
   контрольний огляд засобу обліку — виконання комплексу робіт
   з метою візуального обстеження цілісності засобу обліку (корпусу,
   скла, кріплення тощо), цілісності встановлених згідно з актом про
   пломбування пломб та наявності відбитків їх тавр, зняття показів
   засобів обліку, а також з метою виявлення без використання
   спеціальних технічних засобів та/або часткового демонтажу
   будівельних конструкцій або оздоблювальних матеріалів самовільних
   підключень; { Абзац пункту 1.2 в редакції Постанови Національної
   комісії регулювання електроенергетики N 1449 ( z0106-09 ) від
   25.12.2008 }
   (действие п.1.2. ППЭЭ распространяетсяи на население)

   «Якщо споживач установив пристрій, що занижує покази приладу
   обліку, учинив інші дії, що призвели до споживання необлікованої
   електричної енергії, виявити які представники постачальника
   електричної енергії під час проведення контрольного огляду
   приладуу обліку мали можливість, споживачу робиться перерахунок за
   спожиту електричну енергію з дня останнього контрольного огляду
   приладу обліку до дня виявлення порушення, але не більше загальної
   кількості днів за шість календарних місяців, що передували дню
   виявлення порушення.»

   Теперь ждём Вашего ответа:
   1. можно ли считать по магниту, если нет индикатора магнитного поля? Если можно то какой нормативный документ даёт такое право?)))))
   2. какой будет период если индикатор налепили на счётчик (можно ли выявить повреждение индикатора при контрольном осмотре)?

 35. Олександр Олександр

  Звичайно дивно, що така обізнана «огранізація» задає запитання відвідувачу свого сайту.
  Проте, на Ваше здивування я повідомлю Вам для врахування в майбутньому, що факт установлення споживачем пристрою, що занижує покази приладу обліку нетільки підтверджується індикатором, а й навіть досить простим методом…..
  У випадку відсутності встановленого індикатору магнітного впливу на засобі обліку та виявлення працівниками відповідного обленерго магніту на такому, маючи на це повні правові підстави працівники обленерго фіксують виявлене на фото/відео пристрої, вилучають магніт, який поміщають в окремий пакет і опломбовують і т.д. (такі дії під час виявлення магніту повністю доводять його встановлення споживачем на прилад обліку)
  Також надам Вам шановні «правозахисники» пораду щодо термінів нарахування збитків за таким порушенням.
  Для початку зверну увагу на те, що незбираюся доводити свою обізнансіть у відповідних нормативно-правових документах, немаю бажання розповідати про наявні прецеденти і розяснення НКРЕ, Держенергонагляду.
  Отже, у випадку виявлення магніту слід знати те, що згідно з Методикою, якщо споживач установив пристрій, що занижує покази приладу обліку, вчинив інші дії, що призвели до споживання необлікованої електричної енергії, виявити які представники постачальника електричної енергії під час проведення контрольного огляду приладу обліку не мали можливості, споживачу робиться перерахунок за спожиту електричну енергію з дати останньої технічної перевірки або допуску електроустановки споживача в експлуатацію (якщо технічна перевірка в період з дати допуску електроустановки споживача в експлуатацію до дати виявлення порушення не проводилась) чи набуття прав власності на об’єкт (приміщення), але не більше ніж за три роки.
  Таким чином, навіть базуючись на простій логіці (за наявності) зрозуміло, що у разі приходу контролера до споживача, який встановив пристрій, що занижує покази засобу обліку (магніт), споживач зніме магніт з лічильника і в подальшому встановить на місце (тобто працівник обленерго проводячи контрольний огляд немав можливості виявити магніт).
  Дякую за увагу.

  • Energo Control Energo Control

   Вы типичный облэнерговский клерк, не знающий норм права:
   1. научитесь писать без ошибок;
   2. тезисы «навіть базуючись на простій логіці (за наявності) зрозуміло, що у разі приходу контролера до споживача, який встановив пристрій, що занижує покази засобу обліку (магніт), споживач зніме магніт з лічильника і в подальшому встановить» — ПОХОЖИ НА ДИАЛОГ ИЗ К/Ф «С ЛЁГКИМ ПАРОМ» ПАВЛИК МОЖЕТ ЛЕТЕТЬ В ЛЕНИНГРАД…
   Как Вы в суде докажете «споживач зніме магніт з лічильника і в подальшому встановить»? КАК???!!!??? Это прям какая то «белочка» по облэнерговски: («споживач зніме магніт»)!
   Доказательная база не обосновывается предположениями! Поговорите с Вашим юристом.
   В Вашем облэнерго все такие «дремучие»?!
   Спасибо повеселили: «базуючись на простій логіці (за наявності) зрозуміло» — нормы законодательства меняем на базовую простую логику!
   Не облэнерго, а прям кузница «Шерлок Холмсов» энергосбытовой окраски!!!

   • Олександр Олександр

    Цікаво з якого дива я став одним з працівників обленерго? І про юриста також незрозумілі висновки, а у випадку якщо я юрист??? Ну зрозуміло одразу, що на Вашу думку Ви найкращі юристи) дуже б хотів з Вами поспілкуватися в суді…
    Вже наперед знаючи Вашу «відповідь» я написав, що незбираюся розповідати про розяснення відповідних органів та судову практику!
    Доречі, те що я пишу з помилками свідчить про мою байдужість до Вашого «сайту». Немаю часу на пусті балачки. Бажаю Вам успіху у Ваших «справах» і сподіваюся, що у спорах, в яких Ви представляєте споживачів, буде якомога менше справ щодо використання споживачами магнітів. Та й взагалі якомого менше справ для чого людям викидувати свої кошти на вітер…
    Відовідь нечекаю (знаю про що напишите).

    • Energo Control Energo Control

     «(знаю про що напишите)» — мы не ошиблись: Вы энергосбытовой «Шерлок Холмс»))))

     • Тарас Тарас

      Не трать-те свое время на таких «шырликов» или вернее «шариков».
      Вам спасибо за труды и реальную помощь!

 36. Владимир Владимир

  День добрый. Счетчик находится на лестничной площадке, на протяжении 4-х месяцев крутил еле еле и наконец остановился. Сначала были минимальные счета по 3-4 грн., два крайних месяца к оплате «0». Позвонил в справку по району сказали прийти написать заявление на замену счетчика, пришел написал они говорят, что за период некорректной работы счетчика проведут начисление по среднему, то есть за аналогичный период прошлого года, с чем я категорично не согласен т.к. количество фактически проживающих (не сняты с регистрации) уменьшилось и практически 2 месяца в квартире фактически никого не было, но билеты подтверждающие наше отсутствие мы не сохранили.

 37. Владимир Владимир

  Как правильно поступить в данной ситуации? И стоит ли платить вообще за тот период, кстати сказали , что будут проводить экспертизу счетчика, за чей счет и кто должен был обратить внимание на некорректную работу , а потом и остановку счетчика???

  • Energo Control Energo Control

   Какая модель счётчика? Какой установлен?

   • Владимир Владимир

    Добрый вечер счетчик «Меридіан» СОЭ-1.02.

  • Energo Control Energo Control

   1.по среднему они могут начислить только после факта не работы счётчика;
   2.экспертиза может подтвердить а может не подтвердить (после снятия счётчик может работать);
   3.посмотрите какой год поверки (цифры на пломбах счётчика или в документах на его установку квартал год) найдите в интернете Вашу модель счётчика,
   посмотрите какой межповерочный интервал,
   если просрочен — то никаких претензий быть не может.

 38. валєра валєра

  звенувшись до ресу в шепетівці про підключеня 380 до приватної оселідля для побут отримав ціну 2400 за 1квт *10=24000+лічильник та облананя=30000 як це кваліфікувати СПОЖИВАЧ нАЙВИША ЦІнІСТЬ чи поверненя (лицем) до інвестора чи монополіст завжди прав?

 39. Оксана Оксана

  Вітаю! Прошу допомогти розібратися з ситуацією. В листопаді минулого року нам відключили е/е через заборгованість (100 грн). В дверях залишили листочок з сумою заборгованості , я оплатила 100 грн, наступного дня відключили е/е, як «злісному неплатнику, в якого значна заборгованість». В лютому в повідомленні про оплату мені пишуть суму в 230 грн, вияснила, що це за відключення-підключення треба оплатити. Сьогодні звертаюся до керуючого ЖЕКом і він з криком, хамтсвом і приниженням верещить, що оплачувати треба наперед, в мене борги і вони мали повне право відключати. Я прийшла не сваритися, а за поясненнями: чому немає попередження (де б я підписалася про отримання), чому не зачекали 30 днів згідно правил ПНЕН. Прошу надати копію акту про відключення-підключення, щоб хоч дату пригадати, кричить, що не дасть і я можу звертатися куди хочу, мені ніхто нічого не зарадить. Розумію, що прийдеться оплатити ту суму, але хочу добитися елементарного вибачення від «мужлана», який дозволив собі мене принизити і образити.

  • Energo Control Energo Control

   Переробіть цей текс (додайте обставини хамства, події).

   ЗРАЗОК заяви побутового споживача (типовий випадок — відключення без надання споживачу попередження)

   Територіальне відділення Антимонопольного комітету України

   Адреса на сайті АМКУ

   2-й екземпляр Директору філії

   ******обленерго»

   у ******ському районі

   ?????енко Сергія Івановича

   Миколаївська область

   *******ський район,

   село Ново????,

   вул. ?????, 42, т.050 ??-??-????

   ЗАЯВА

   Довожу до Вашого відома, що припинення постачання електричної енергії за адресою мого проживання: ******ський район, село Ново***, вул. ***, ***, відбулося всупереч ПКЕЕн, тому, що мене, споживача електричної енергії не повідомили про припинення постачання електричної енергії у спосіб передбачений ПКЕЕн, що є неправомірним.

   Відповідно до п.27 ПКЕЕн тільки після отримання споживачем попередження енергопостачальник має право відключити споживача від електричної мережі. Я не отримував попереджень, в передбачено п.27 ПКЕЕн порядку.

   Висновок:

   Є факт порушенням працівниками *******обленерго», п.2 ст.50, п.5 другої частині ст.13 Закону України “Про захист економічної конкуренції” – відмова від реалізації товару (електроенергія є товарною продукцією відповідно до ЗУ «Про електроенергетику»). *******бленерго», використовуючи монопольне становище, порушує статті 13 Цивільного кодексу, яка визначає межі здійснення цивільних прав. Згідно п.3 ст.13 ЦК Не допускаються дії особи, що вичиняються з наміром завдати шкоди іншій особі, а також зловживання правом в інших формах. Згідно п.5 ст.13 ЦК не допускаються використання цивільних прав з метою неправомірного обмеження конкуренції, зловживання монопольним становищем на ринку, а також недобросовісна конкуренція. В діях *****обленерго» є відмова від реалізації товару, що має ознаки порушення п.2 ст.50, п.5 другої частині ст.13 Закону України “Про захист економічної конкуренції” у вигляді зловживання монопольним становищем.

   ПРОШУ ВАС:

   перевірити правомірність дій працівників *******обленерго» в частині припинення електропостачання без попередження;
   сприяти відновленню постачання електричної енергії.
   у випадку відмови надати вмотивовану письмову відповідь.

   За шануванням, заздалегідь вдячний за взаєморозуміння,

   «__» січня 2011 *****енко Сергій Іванович

 40. Олександр Олександр

  Споживач будує електролінію до обєкта, абож Селищна рада виступає спонсором. Електролінію передають на обслуговування РЕСУ . Споживач не встигає підключитись (не попереджують) . РЕС вводить плату за підключення 1кв -2400гр примір 9кв-21600.В першому випадку споживач змушений платити за електролінію яку сам побудував, в другому енергопостачальник бере плату за те що не робив. Як це розуміти ? Все законно .

  • Energo Control Energo Control

   Необхідна інформація про дату видачі ТУ будівництва лінії.
   Плата за 1 кВт розраховується виходячи з:
   Правил приєднання електроустановок до електричних мереж, затверджених Постановою НКРЕ від 17.01.2013 № 32, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 8 лютого 2013 р. за № 236/22768. (на нашому сайті адреса документу в переліку http://energy-mk.com/lawuser/documents/)

   Методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж, затвердженої Постановою НКРЕ від 12.02.2013 № 115, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 р. за № 339/22871. (на нашому сайті адреса документу в переліку http://energy-mk.com/lawuser/documents/)

   У Вашому випадку, на нашу думку, якщо ТУ видані раніше набрання чинності вказаних нормативних документів, лінія збудована, то пропозиції щодо плати 2400 за кВт., на нашу думку, непревомірні.

   У вказаних документах плата за підключення не може бути обчислена стосовно вже збудованого об’єкта.

   Вишлять на нашу ел.пошту інформацію про дати ТУ, стан будівництва на сьогодняшній день.

   • Олександр Олександр

    Доброго дня. Технічні умови на будівництво лінії видані від 28.12 2009 р . Декларація про початок виконання будівельних робіт, зареестровано 18.10.2011 р Акт приймання передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів Затверджений ген директором ПАТ Волиньобленерго 27.04 2012 р На сьогоднішній день електролінія є повністю завершене будівництво в веденна в експлуатацію і функціонує. Підключено декілька споживачів.

    • Energo Control Energo Control

     Вже діють Правила приєднання та Методика розрахунку плати за приєднання:
     Правила приєднання електроустановок до електричних мереж, затверджені Постановою НКРЕ від 17.01.2013 № 32, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 8 лютого 2013 р. за № 236/22768. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0236-13
     Методика розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж, затверджена Постановою НКРЕ від 12.02.2013 № 115, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 р. за № 339/22871. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0339-13/page
     Плата за приєднання не стосується ТУ виданих до 2013 року.

     Відповідно Методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж,
     «пункт 3. Встановити звітний (базовий) період для розрахунку ставок плати за стандартне приєднання на 2014 рік з 01 квітня 2013 року до 30 вересня 2013 року включно.»

     • Олександр Олександр

      РЕС мотивує, що плата за підєднання береться тому, що заява на підєднання від лінії до будинку не була подана до 14березня.

     • Energo Control Energo Control

      «РЕС мотивує» — письмово? Або на словах?
      Не можуть бути обчислені ставки за ТУ виданими до 2013 року. Період обчислення з 1.04.2013.
      Підготуйте запит: «просимо надати техніко-економічне обгрунтування величини ставки за приєднання з урахуванням того, що ТУ № видані до 2013 року».
      Або вишліть самі ТУ, детальний опис подій на нашу пошту: energy-mk@mail.ru ми підготуємо.

 41. Ирина Ирина

  Вчера ко мне пришли три инспектора и сказали сыну, что они измеряли потребление электроэнергии на вводе и я за сутки выбрала месячную норму. У меня в это время в доме были включены обогреватель с потреблением до 1 квт на минимуме и электродуховка на таймере в течении одного часа, работала стиральная машина. Меня дома не было. Сын разрешил проверить счетчик и проводку вне дома. Нарушений не нашли, жучков или незаконного подключения тоже. Но сказали, что у меня очень большая задолженность . На счетчике оказалось на 14000 больше, чем должно было быть. При этом на стиралке електроника сгорела, а таймер и часы от сети, которые не сбиваются после отключения электроэнергии сбились. Я не знаю что мне делать. Я просто физически не могла использовать такое количество эл.энергии, т.к. не живу в доме, а иногда остаюсь на ночь.Сумма, которую мне озвучили для меня запредельная. Я не понимаю что случилось и что мне делать в этом случае. Никакие акты не составлялись, я немедленно пришла домой, ко мне зашли все три контролера и потребовали написать расписку о том, что я ознакомлена с показаниями счетчика и обязуюсь все оплатить. Я не видела ни измерений, которые проводились, ни проверки счетчика. Тем более он висит высоко на фасаде, мне до него не дотянуться. Но сын потом перепроверил и сказал, что там действительно такие показания. Что вы мне посоветуете? 28 тысяч гривен я не в состоянии заплатить, тем более, что я вообще не понимаю как это могло произойти.

  • Energo Control Energo Control

   Не понятно следующее: Вы пишете «На счетчике оказалось на 14000 больше, чем должно было быть» а дальше «28 тысяч гривен я не в состоянии заплатить».
   Откуда 28 тысяч?
   Когда был установлен счётчик (и какая модель счётчика)?
   Когда последний раз был инспектор?
   Характеристика Вашего объекта?

   • Ирина Ирина

    частный дом, недострой, строительство остановилось после развода, 3 года назад, летом жить можно, но зимой невозможно, нет газового отопления, у меня 10летний сын, счетчик меняли лет 8 назад, три года назад были так же 3 контролера, мама пустила, она пришла проверить все ли в порядке т.к. я была в отъезде. Ничего незаконного не нашли, но я сегодня была в облэнерго, мне сказали, что проверки не было с момента установки счетчика.????что думать? счетчик с 5 цифрами. 28 тысяч — по 1,90 грн за киловатт, так сказали контролеры. я не собираюсь платить, вызвала сервисников определить причину поломки электроники стиралке.

    • Energo Control Energo Control

     нет такого тарифа 1,90.
     Чтобы Вам разобраться:
     1. ищите документ об установке счётчика, где указаны показания счётчика на момент установки;
     2. за весь период с момента установки смотрите Ваши показания (Вы снимали показания и когда платили их указывали);
     после этого Вы поймёте, была ли ошибка чья-то (в том числе, возможно Ваша) или это проблема со счётчиком.

     • Ирина Ирина

      Я упустила одну деталь: Счетчик на фасаде старого дома внутри нового и они вошли в дом в мое отсутствие,их действия не контролировались . К тому же они вели запись разговора со мной без моего ведома и по всей видимости видеосъемку внутри помещения о чем я узнала от инженера горэнерго, чем она меня и пыталась запугать. Я не скандальная и всегда готова платить, но в этом случае я просто в бешенстве — это очень смахивает на рейдерство. Закон один для всех, неприкосновенность жилища и личности не нарушают даже милиционеры, которые по долгу службы заходят ко мне. Почему эти молодчики позволяют себе это? Я не могу быть уверена в том, что у них не было умысла,
      не могу быть уверенной, что люди с надлежащим образованием, навыками, возможностями не смогут собрать прибор, который станет и отматывать и наматывать показания. Гипотетически;) И точно намерена опротестовать их действия в суде. Вот и проверим суд на лояльность к населению а заодно и как работают законы . В худшем случае я просто все оплачу. Хотя сделать это сразу было бы проще.

     • Energo Control Energo Control

      1. по записи: такая запись не будет доказательством (по определению не имеет реквизитов основания записи места и события);
      2. «наматывать» возможно только подключив потребление тока (прибором не будут «наматывать»);
      смотрите предыдущий ответ ищите документы разбирайтесь в показаниях (могли ошибиться).
      показания установки счётчика из акта о пломбировке и передаче счётчика и пломб Вам на хранение:
      дата — показания 00001
      Вы платили:
      дата — показания 00123
      дата — показания 00231
      дата — показания 00351
      дата — показания 00461

      и так далее до даты когда «нашли» сегодняшние показания

      дата — показания ?????
      ищите кто когда ошибся, т.к. счётчик «сам считает» это 1% случаев

 42. Сергей Сергей

  Квартиру в которой я жыл, перевел в офисное помещение.Есть договор на пользование эл.энергией для населения. С целью перехода на электрическое отопление запросил ТУ на увиличение мощности до 5 квт-получил ТУ от щитка дома. Обратился в РЕМ, они отшили мотивируя что это уже не жилое помещение и вообще надо ТУ на весь дом выполнять.В Обленерго сказали что ты сперва стань Приватным пидпрыемцем и только тогда подавай документы.
  А это противоречит новому налоговому кодексу который разрешает сдавать физ. лицу в аренду свои помещения. Посоветуйте как поступить!Заранее благодарен.

  • Energo Control Energo Control

   Необходимо уточнение:
   1. по предыдущему договору какая мощность?
   2. вся ли квартира стала нежилым помещением?
   3. от какого именно щитка дома: поэтажного либо общедомового?

   • Сергей Сергей

    1 по предыдущему договору похоже 1,5кВт, с письма ЖЭКа.Ибо своего лаговора не нашли , а есть только дополнения до доворов за 1991г.
    2.Вся квартира стала нежилой.
    3.ЖЭк выдал ТУ от общедомового щитка

    • Energo Control Energo Control

     ПРАВИЛА користування електричною енергією
     1. Загальні положення
     1.1. Ці Правила регулюють взаємовідносини, які виникають в
     процесі продажу і купівлі електричної енергії між виробниками або
     постачальниками електричної енергії та споживачами (на роздрібному
     ринку електричної енергії).
     Дія цих Правил поширюється на всіх юридичних осіб та фізичних
     осіб (крім населення).

     населення — споживачі електричної енергії — фізичні особи,
     які з метою задоволення власних побутових або господарських потреб
     споживають електричну енергію для потреб електроустановок, що
     належать їм за ознакою права власності або користування, за
     винятком електроустановок, які використовуються для здійснення в
     установленому законодавством порядку підприємницької діяльності;

     Что делать?
     письмами обозначить Ваше право (только письма необходимо готовить не в стиле «хочу счастья» а в стиле «нарушен такой то пункт такого то документа, что есть нарушением лицензионных обязательств» и так далее); Вариант простого обращения — пошлют. Вышлем на почту образец обращения по другому вопросу (формат написания).

 43. Дарина Дарина

  Здравствуйте!
  Во-первых хочу вас поблагодарить за ту неоценимую работу, которую вы проводите в борьбе с этими бандитскими организациями в которые на данные момент превратилось большинство энергопоставщиков!

  Ну и параллельно мой вопрос: бабушка живет в частном доме, счетчик расположен в доме, представители облэнерго требуют перенести счетчик на фасад дома. Насколько такое требование правомерно?

  • Energo Control Energo Control

   Вопрос установки счётчиков на фасад:
   1. место счётчика предусмотрено ТУ, проектной документацией (если дом старый, когда то были документы);
   2. место счётчика предусмотрено сторонами в договоре.
   Установка на фасад необходима иногда потребителю (неудобно пускать в дом контролёра) а больше необходима энергопоставщику, т.к. нет необходимости искать потребителя, все безучётные провода становятся учётными, удобно работать при проведении контрольного осмотра, а также удобно ограничивать разрешённую мощность.
   В правовом поле нет нормативно-правовых документов в части установки счётчиков на фасад. Это инициатива энергопоставщика (в тех районах, населённых пунктах где счётчики на фасад домов, процент потерь снижается в разы (воровства электроэнергии практически нет).
   Заставить — не могут. Отключить — не могут (в правовом поле). Если будут пугать отключением, напомните о Антимонопольном комитете (это огромные штрафы энергопоставщиков в случае неправомерных отключений).
   Перед установкой счётчика должен быть проект (место установки, способ крепления, подключения, контур), а также замеры, после этого изменения в договоре, т.к. меняется граница раздела. На практике этого ничего не делают (проект замеры).
   Можете написать запрос: «а когда будет проектная документация в части места установки счётчика на фасаде, ведь электроустановку без проекта, замеров нельзя включать».

   • Дарина Дарина

    Спасибо за ответ!
    После того как контроллеры нашли т.н. левую розетку — теперь требуют переноса счетчика на фасад. Требуют этого конечно же в устном порядке.
    По поводу розетки судимся, т.к. акт составлен с множеством нарушений. Но пока судимся безуспешно(((((

    • Energo Control Energo Control

     Вышлите акт (скан) с описанием вопроса, посмотрим что необоснованного.

     • Дарина Дарина

      Спасибо.
      А куда отправлять?

 44. Роман Роман

  У лютому нам не надіслали квитанцію до сплати. В березні(20) числа взяли самі в Переяславькій філії(за лютий) сплатили. Сьогодні (04. квітня) прийшла квитанція за березень, але нараховано 900 кВт і за лютий і за березень в одну і пораховано по тарифу 0.78. сума до сплати на 200 гр більша ніж ми платимо зазвичай. Що робити? Дякую.

 45. Татьяна Татьяна

  Помогите, пожалуйста? Счетчик квартиры на общем корридоре. Без моего присутствия пришли контролеры и отключили електроэнергию. Свидетелем была не совсем благополучная незамужняя соседка с трудом закончившая школу и сидящая с двумя малыми детками дома. Насчитали штраф более 7 тыс.грн.мотивируя тем, что неправильно была подключена одна из розеток. Ежемесячные составляли платежи — около ста гривен, а зимой и того больше!!! Счетчик на общем корридоре!У нас и в мыслях не было красть е\е.Такой штраф непонятно за что совершенно. Ежемесячно приходит контролер и смотрит счетчик — и тут вдруг пришел очень умный контролер???? Помогите?

  • Energo Control Energo Control

   Уточните:
   1. характеристика объекта (какая квартира и что за общий коридор);
   2. где установлена та что «неправильно была подключена одна из розеток»;
   3. отключили в тот день когда нашли то, что «неправильно была подключена одна из розеток»;
   4. как Вас уведомили о том, что 7 тыс (письменно, на словах, выдали какие либо документы, если да то какие).

   • Татьяна Татьяна

    Квартира трехкомнатная. Счетчик на лестничной клетке находится — можно в любое время прийти и проконтролировать. Розетка установлена в ванной комнате. Включали стиралку — счетчик мотал как сумасшедший, а нас обвинили, что она была в обход счетчика. Можно же было проверить, дождавшись нас. Отключили в тот же момент, когда нашли. Мы, вернувшись с работы, поехали в РАЕС и нам дали акт, но не показали фото где они якобы зафиксировали нарушение — оно было видимым и они его сфотографировали — так сказали, но фото не показали. Дали платежку с суммой на следующий же день.

    • Energo Control Energo Control

     Раздел 4 Методики содержит порядок составления акта (схемы).
     Если хоть что то не указали, НКРЭ предписывает по таким актам не начислять и даже отменять по уже начисленным (N 4754/11/47-12 «Щодо перегляду актів про порушення ПКЕЕН»).
     Это необходимо разбирать детально. Вышлите скан акта, договора на пользование на наш energy-mk@mail.ru. Продублируйте в почту подробное описание ситуации.

 46. Вася Вася

  Доброго дня! Підкажіть, будь-ласка, як як вираховується вартість та обсяги самовільно спожитої електроенергії поза засобом обліку (автоматичні ворота будинку підключені поза лічильником). Акт складено на 40 тис. гривень. Комісія порахувала середній показник використання електроенергії за ВЕСЬ будинок. Чи правильно це? Якшо ні то як вони повинні були вираховувати. Дякую.

  • Energo Control Energo Control

   Для відповіді Вам необхідно:
   1. яку схему вказали в акті (п.4.6. Методики передбачає електричну схему);
   2. яке формулювання порушення (від цього залежить алгоритм розрахунку).

   Скануйте або фотографуйте акт, та вишліть на energy-mk@mail.ru.

   • Вася Вася

    Текст акту видно дуже погано(напевно писали через копірку), схему розшифрувати не вдасться напевно, але суть порушення наступна : самовільне підключення електроустановок, струмоприймачів, або електропроводки до електричної мережі, що не є власністю споживача (пп. 4 п. 3.1 Методики)… накид дротів навантаження на лінію ПАТ «….обленерго».
    Акт про порушення був складений у січні 2013р., а остання повірка у вересні 2012р., постачання електроенергії не припинено по теперішній час.

    • Energo Control Energo Control

     Если указан пп. 4 п. 3.1. Методики, то формула расчёта по договорной мощности:
     W = 24 • P • K • K
     доб. дог. сез. вик.
     А не по пропускной способности провода. То есть получить расчётную величину по Методике в 40 тыс — маловероятно.
     Вопросы:
     Какая мощность указана в договоре о поставке єлектроєнергии?
     Уточните какое событие было «у вересні 2012р» и какой Вам оставили документ?

     • Вася Вася

      У п.3 акту написано тип засобу вимірювальної техніки шцц-1-150, інвентаризаційний номер: 1011040, дата повірки : 12,09, 2012.
      Потужність за договором 2.5 квт.

     • Energo Control Energo Control

      «тип засобу вимірювальної техніки шцц-1-150, інвентаризаційний номер: 1011040, дата повірки : 12,09, 2012.» — указан, т.к. раздел 4 Методики предусматривает эту информацию вносить, т.к. не все нарушения считаются по формуле:
      W = 24 • P • K • K
      доб. дог. сез. вик.

      данные замера клещами необходимы для применения расчёта по:
      P = I • U • cos(фі)

      Как Вы указали, пп.4 п.3.1. — применяется
      W = 24 • P • K • K
      доб. дог. сез. вик.
      а не
      P = I • U • cos(фі)
      Уточните какое событие было «у вересні 2012р» и какой Вам оставили документ?
      «самовільне підключення електроустановок, струмоприймачів, або електропроводки до електричної мережі, що не є власністю споживача (пп. 4 п. 3.1 Методики)» — в акте именно так написано?

     • Вася Вася

      Дослівно про порушення написано так як я і сказав, на місці «……» неможливо прочитати.

     • Energo Control Energo Control

      «Дослівно про порушення написано так як я і сказав, на місці «……» неможливо прочитати.» — а «пп. 4 п. 3.1 Методики» читается?

     • Вася Вася

      п.п 4 п. 3 Методики — саме так і написано

 47. Вася Вася

  А що означає » дата повірки» після інвентаризаційного номеру, яку я написав?

  • Вася Вася

   пп. 4 п 3.1 Методики — саме так і написано

   • Energo Control Energo Control

    пп 4:
    «самовільного підключення електроустановок, струмоприймачів
    або електропроводки до електричної мережі енергопостачальника або
    іншого споживача (власника мереж) без порушення схеми обліку
    »
    далее
    «У разі виявлення у споживача порушень, зазначених у
    підпунктах 1-3 пункту 3.1 Методики, крім виявлення випадків
    фіксації індикаторами впливу постійного (змінного) магнітного або
    електричного полів, та в підпункті 4 пункту 3.1 Методики (за
    наявності між енергопостачальником та споживачем договірних
    відносин за об’єктом споживача, за яким було виявлено самовільне
    підключення), розрахунковий добовий обсяг споживання електричної
    енергії (W , кВт.год) визначається за формулою
    доб

    W = 24 • P • K • K
    доб. дог. сез. вик.
    »
    В Вашем случае 40 тыс получилось по другой формуле Методики (а это не правомерно).
    И всё таки, какое событие было «у вересні 2012р» и какой Вам оставили документ?
    Расчёт может быть от 300 до приблизительно 2 500 гривен.

    • Вася Вася

     событие у вересні 2012 це неправильне тлумачення мною дати повірки штангенциркуля.

     • Energo Control Energo Control

      «событие у вересні 2012 це неправильне тлумачення»
      тогда:
      1. перечислите все события за три года до даты составления акта о нарушении, укажите какие документы Вам оставили;
      2. максимально подробно опишите, как было выполнено подключение: где подключили, как проходил кабель/провод, в какой точке подключался (от воздушной линии облэнерго или от Вашего кабеля ввода), можно ли это было увидеть, либо это было спрятано под конструкциями/отделочными материалами?

  • Energo Control Energo Control

   «А що означає » дата повірки» після інвентаризаційного номеру, яку я написав?» — штангенциркуль с пределом измерения до 150 мм, которым измеряли провод (если измеряли) а дата поверки — в соответствии законодательства в сфере метрологии, измерительный инструмент проходит метрологическое освидетельствование. Для Вас информация о поверке никакой роли не сыграет.

   • Вася Вася

    За який максимальний термін вираховуть за формулою самовільне використання е\е у моєму випадку?

    • Energo Control Energo Control

     «За який максимальний термін вираховуть за формулою самовільне використання е\е у моєму випадку?» — какое событие было «у вересні 2012р» и какой Вам оставили документ?
     Кроме этого период зависит от фактических обстоятельств того, как было выполнено подключение.

     • Вася Вася

      Тобто, якщо не враховувати фактичні обставини того, як було виконано підключення, то максимальна сума може становити лише приблизно 2.5 тис.?

     • Energo Control Energo Control

      формально по Методике, если указан пп. 4 и есть значение договорной мощности «2,5» то приблизительно 2,5 тыс.
      а энергопоставщик практически всегда считает по пропускной способности провода (это может быть на порядок больше).
      по таким случаям достаточно большая практика.

     • Вася Вася

      на рахунок проводу, в акті написано: самовільне підключення, матеріал проводу(кабелю) алюміній, переріз проводу мм2 = 4х4, і все таки, якщо я правильно зрозумів з ваших слів, вирахували не за тією формулою.

      Максимальний період за який може бути нараховано вартість 3 роки??

     • Energo Control Energo Control

      если указан пп.4 а расчёт 40 тыс то 100% не та формула
      (в практике были случаи когда расчёт уменьшался с десятков тыс до правомерных 300 грн!)
      ответ на вопрос «Максимальний період за який може бути нараховано вартість 3 роки?»
      будет когда уточните:
      1. перечислите все события за три года до даты составления акта о нарушении, укажите какие документы Вам оставили;
      2. максимально подробно опишите, как было выполнено подключение: где подключили, как проходил кабель/провод, в какой точке подключался (от воздушной линии облэнерго или от Вашего кабеля ввода), можно ли это было увидеть, либо это было спрятано под конструкциями/отделочными материалами?
      возможно, что расчёт за период не более 6 месяцев.

 48. Максим Максим

  Доброй ночи ! мне недавно поминяли счетчик , поставили электроный, старый стоял в квартире , я перенес его в 2008 г но всвязи ремонтом квартиры он был не много треснут там незначительная царапина , но претставители облэнерго написали мне акт о нарушений цетирую ( пошкодженя личильного механизму, стан не видповидае норми , що привело до змин показив приладу облику, личильнык буде направлен на експертизу ) меня интерисует какой штраф многут наложить,з и что я могу зделать

  • Energo Control Energo Control

   1. Вышлите скан или фото акта для ознакомления — это чтобы ответить на вопрос «правомерно ли хоть что то насчитать».
   2. вышлите (опишите текстом) приложение к договору какая мощность, сколько рабочих дней, сколько рабочих часов, а также когда перед составлением акта был визит инспектора.
   3. точнее: «не много треснут там незначительная царапина» треснут или царапина?

 49. Максим Максим

  Здравствуйте! я не знаю были две женщины и электрик который состовлял акт это было 5.06.2013г но кто из них инспектор я не знаю , на счетчики была трещина ,мне кажется что они не правельно составили акт . Когда жена пошла на следущий день в облэнергию они стали давить что счетчик на магничен презнайтесь ,а то будете платить и за комисию она спросила сколько не сказали и она ушла , у меня есть время до 25 числа в акте так написано .

  • Energo Control Energo Control

   Вы пишете: «когда жена пошла на следущий день в облэнергию они стали давить что счетчик на магничен презнайтесь ,а то будете платить»
   — всё зависит от знания нормативных документов: на практике был случай контролёры на видео сняли как муж хозяйки снимает магнит со счётчика и убегает… Вроде бы 100% доказательная база. Но на выходе — ноль. А был случай — ни магнита ни царапин, далее наезд «признайтесь» и человек «поплыл» всё рассказал подписал…

 50. Вася Вася

  Здравствуйте уважаемые ENERGOCONTROL. И вновь обращаюсь к Вам по тому же самому описанному мной ранее вопросу. на днях был в суде с иском. Где представители облэнерго высказали свою позицию по данному поводу. Они ссылаются на тот факт, что подключение сделанное с другой стороны дома и высчитывать по формуле на которую я посылаюсь является неправильным, так как договор заключен не на это подключение и получается что это » позадоговірні відносини» поэтому рассчитывать нужно по пропускной способности. Правильно ли это?

  • Energo Control Energo Control

   Наличие договорных отношений с энергопоставщиком, это в том числе, определение мощности объекта по договору.
   Не мы придумали формулу расчёта по договорной мощности — это Методика.

   • Вася Вася

    Получается если я подключу провод на линию идущую сзади дома, а не на ту с которой у меня подвод к счетчику и подключу к нему электроустановку или розетку у себя дома то все равно нужно рассчитывать по договорной мощности?

    • Energo Control Energo Control

     Из практики: квартира, подключение провода мимо счётчика, есть договор, облэнерго считает по сечению, человек успевает заплатить по реструктуризации.
     Далее пересматривается и считается по договорной мощности (порядок прописан в Методике) а вот уже варианты применения Методики — это практика.
     В итоге облэнерго возвращает потребителю деньги — правомерный расчёт в несколько раз меньше.
     Ситуация 100% такая же как у Вас, с разницей дом-квартира (но ведь для квартиры не предусмотрен был тот дополнительный провод).
     Аналогично — дома. Всего очень много случаев.
     Кроме этого есть масса оснований отмены кроме этой формулы.
     Вышлите скан акта на почту + перечень документов какие есть за всё время списком без скана.

 51. Добрый день. Подскажите каким образом можно изменить потребляемую мощность в договоре. Сейчас она 3 кВт, но как в любом частном доме нагрузки хватает-кондиционер,стиральная машина, бойлер,эл. плита.Отопление тоже электрическое, но т.к. стоят эл. конвектора, т.е. не стационарные приборы, то в регистрации отопления было отказано. Так вот, время от времени инспектора грозятся об установке ограничителя нагрузки. И сколько это должно стоить?
  Спасибо.

  • Energo Control Energo Control

   Действуют новые
   Правила приєднання електроустановок до електричних мереж, затверджені постановою НКРЕ від 17.01.2013 № 32, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 8 лютого 2013 р. за № 236/22768.
   Методика розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж, затверджена постановою НКРЕ від 12.02.2013 № 115, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 р. за № 339/22871.

   цена от 1000 до 2000 грн за 1 кВт. (разные цены т.к. электрические сети везде разные)

 52. иван иван

  подскажите пожалуйста по такому вопросу.
  при рейде РЭС в квартире моей жены был обнаружен обрезанный провод между двумя входными дверями(стапрая эл.проводка),он оказался сфазой,акт о нарушении в моем присутствии не составлялся,но они сфотографировали этот провод,обрезали 7 см и сказали ничего страшного,ушли. Это было 13 марта 2013г.вчера нам отключили э.э. и мы пошли в РЭС узнавать почему.Оказалось что акт о нарушении ППЭЭн был составлен и была проведена комиссия на которой мне присудили 6300грн ущерба. на комиссию меня якобы вызывали письмом,но на почте сегодня сделал запрос о заказных письмах и т.п. и на почте мне сказали если бы было письмо такое по-любому мне бы его вручили под роспись.Также написал нач.РЭС заявление с просьбой выдать копии по этому вопросу.Сходил в суд и узнал что на меня подан иск по решении комиссии РЭС на сумму6300 грн.
  Подскажите что делать в такой ситуации?

 53. Сонарнлоу Сонарнлоу

  Здраствуйте!
  Подскажите пожалуйтса что делать в моей ситуации: Контролер облэнерно обнаружил в моей квартире розетку установленную бывшим владельцем квартиры мимо счетчика. Мне назначили штрав в сумме 16.2 тыс грн. В ходе составления акта и комиссии по начислению штрафа были следуйщие нарушения:
  Контролер
  завысил сечения провода
  указал медь место алюминия
  после устранения им скрытого подключения счетчик начал мотать 400-500!!! кВ (в двухкомнатной кв)
  Комиссия
  забрали копию акта
  предлогали заплатить наличкой только часть суммы, но при условии единого платежа
  не выдали расчет штрафа не дали написать замечания
  1.Исходя из суммы методика начисления штрафа это максимально возможное количество кВт которое мы могли бы стянуть за 3 года? Это законно?
  2.Подскажите пожалуйста что можна сделать, в какую организацию обратиться за помощью
  3.По закону какую растрочку могут дать пенсионеру с пенсией 1000 грн?

  • Energo Control Energo Control

   Если забрали копию акта, то обычно так происходит когда в акте ошибки. Документ забирают чтобы потребитель нашёл ошибки и не оспорил. Это нарушение п.53 Правил и раздела 4 Методики: обязаны выдать копию акта о нарушении ППЭЭн.
   Расчёт и протокол также обязаны выдать.
   «предлагали заплатить наличкой только часть суммы, но при условии единого платежа» — возможно расчёт неправомерен полностью.
   Куда обратиться: перед тем как обращаться в контролирующие соблюдение ППЭЭн органы (Минэнерго, НКРЭ), мы рекомендуем потребовать и получить акт, протокол рассмотрения акта, расчёт по акту.

 54. Сонарнлоу Сонарнлоу

  Был на приеме у шефа николаевоблэнерго. снизили сумму до 6.7 при условии 3-х мес выплаты. акт с начислением попорежнему не выдали.

  • Energo Control Energo Control

   Ещё раз требуйте: акт обязаны выдать. Протокол рассмотрения обязаны выдать.

   • Сонарнлоу Сонарнлоу

    Здрастуйте увожаемый Energo Control
    выяснились новые факты: скрытая розеька была подключена фазе ЖКХ. После визита контролера облэнерго которы нашел скрытую розетку наш счетчик начал вонять плавленой резиной, а за месяц намотало 800кВ. По заявке пришли электрики облэнерго и обнаружили что весь подьездный стояк с осветительными приборами был подключен на наш счетчик контролером облэнерго который последний менял пломбу. (Кстате они вырвали пробод и теперь в подьезде нету света в тамбурах и лесничных клеках)
    -Может ли быть такое что контролер захотел заработать, подключив нашу розетку мимо счетчика, и на следуйщий день найти скрытую розетку и написать акт?
    -Он писал акт один, без свидетелей- может ли это сыграть в нашу пользу?
    -Медный провод на экспертизу под нашу расписку никто не брал — могут ли облэнерго доказать что провод был именно таки как в акте?
    -Получается мы сидели на фазе Жека может ли облэнерго требовать у нас штраф?

    • Energo Control Energo Control

     Может быть всё что угодно в части «штрафа».
     «-Он писал акт один, без свидетелей- может ли это сыграть в нашу пользу?» — ДА, в случае, если Вы не подписали тот акт.

 55. Марія Марія

  У знайомих інспектори РЕМ виявили накид проводу на лінію електромережі без підключення до нього жодного електроприладу, електрику безобліково не використовували, про що інспектори вказали в акті про порушення. За дане порушення сума штрафу склала 6400грн. Чи правомірно це і чи можна зменшити розмір штрафу?

  • Energo Control Energo Control

   Необхідні документи.

 56. Ігор Ігор

  Доброго дня ШАНОВНІ Energo Control . у 2010 році мною (власником приватного будинку) було підключено 3 — х фазний лічильник (електронний) згідно ТУ і укладено договір з РЕМом. До цього часу на повірку лічильник не забирали ні разу. Лічильник розміщено на фасаді будинку.
  Питання: Як убезпечити себе від ситуації коли знімають новий технічно справний лічильник який придбано власником та встановлюють замість нього інший. Які документи видають споживачу представники РЕМ коли замінюють лічильник для повірки. Дякую.

  • Energo Control Energo Control

   «Доброго дня ШАНОВНІ Energo Control . у 2010 році мною (власником приватного будинку) було підключено 3 — х фазний лічильник (електронний) згідно ТУ і укладено договір з РЕМом. До цього часу на повірку лічильник не забирали ні разу. Лічильник розміщено на фасаді будинку.
   Питання: Як убезпечити себе від ситуації коли знімають новий технічно справний лічильник який придбано власником та встановлюють замість нього інший. Які документи видають споживачу представники РЕМ коли замінюють лічильник для повірки. Дякую.»

   Відповідь:
   1. мають бути підстави заміни;
   2. які документи: акт технічної перевірки, акт про збереження пломб.

   Без Вас ніхто лічильник не замінить, оскільки немає особи яка приймає на збереження пломби та лічильник.

 57. Евгения Евгения

  Подскажите пожалуиста. Мы с мужем снимаем в аренду квартиру. В 14.08.2013 был контролер и записал показания эл.счетчика (счетчик находится в квартире). 09.10.2013 старый счетчик заменили на новый электронный. Хозяйка квартиры сделала сверку по оплате и выяснилось , что есть долг 300грн. Стали выяснять , оказалось что показания в акте контролера 14.08.13 (7849 квт) и показания при замене счетчика 09.10.13 (7139квт) отличаются и свидетельствуют о том, что мы отматывали. Грозят штрафом. Сумму пока не назвали. Пломбы на старом счетчике не нарушены и фактически мы ничего не отматывали. Произошла ошибка , когда в августе контролер снимал показания. Возможно ли избежать штрафа, провести экспертизу старого счетчика ?

  • Energo Control Energo Control

   На вопрос «что будет «штраф» или нет» можно ответить зная год поверки старого счётчика. Найдёте год поверки? (это можно посмотреть в акте о замене).

 58. Евгения Евгения

  В акте указано «год поверки 1962»

  • Energo Control Energo Control

   Если указано, что год поверки «1962» то никаких претензий не может быть! Есть разъяснение.

 59. Анна Анна

  Подскажите пожалуйста, у меня сложилась такая ситуация. Я на квартире не проживаю в данный момент. И она у меня сдавалась в аренду. Без предупреждения пришли с Киевэнерго и отрезали провода. Оставили уведомление о том, что будет слушание по составленному ими акту про нарушение. Как выяснилось позже – там якобы был перекинут провод, они составили акт по самовольному подключению , п. 48 ПКЕЕ. Я разобралась в том что они не могли не предупредив зайти и отключить, а так же составить акт без моего присутствия. Акта на руках у меня нет. Я его не видела. Куда стоит писать жалобу? На 11.11.13 назначено слушание.

  • Energo Control Energo Control

   п.54 Правил если неправомерное отключение (без предупреждения) то это компетенция Антимонопольного комитета Украины.

 60. Анна Анна

  Акт составлен не по самовольному подключению, а скорей всего по раскраданию електроенергии. я так думаю потому что сам акт не видела.

  • Energo Control Energo Control

   Акт о нарушении Вам обязаны вручить в порядке п.53 Правил пользования для населения.
   Вас не было на момент составления акта, но Вы можете получить 2-й экземпляр до его рассмотрения.

 61. Алексей Алексей

  Здрастуйте уважаемый Energo Control ! Подскажите пожалуйста, мне в частном доме весной заменили старый счетчик на новый НИК 2102-02.М2В.О существовании индикатора магнитного воздействия внутри счетчика я даже не подозревал.А когда узнал что такие ставят то осмотрел свой счетчик. Я офонарел, магнитная стружка с картинке на индикаторе осыпалась и находится вверху индикатора как приклеенная. Ни я ни мои близкие никакими магнитами не пользовались. И счетчик вроде новый начальное значение 000001.
  Если будет проверка как мне доказать что я магнитами не пользовался ? Ни в договоре ни в акте про замену ничего про индикатор не написано. И электрики мне ничего не говорили. Как можно отстоять свои права ??? Если возможно дайте ссылку на правовые нормы. Заранее вам благодарен !!!!

 62. Олег Олег

  При проверке заменили старый прибор учета. Составлен акт на порушення. Пломба госстандарта не соответствует ГОСТу. Акт мы подписали. Счетчик упаковали на экспертизу. Последняя проверка была более 3-х лет назад, документов нет. Допускаю ,что начислят штраф. 15.11.2013 будет комиссия. Написано можно прийти с паспортом, справкой о доходах и членах семьи. Владелец пенсионер. Прописана дочь, работает. Ребенок 12 лет.
  Как уменьшить штраф на стадии комиссии? (если допустят, время и кабинет не указаны) В акте указаны клеммы к счетчику 0.6 мм, медь. А в подъезде алюминий (стандартный, старый). Час роботы струмоприймачив 24 часа. Это законно? Или можно требовать пересчета на 8 часов, например? Перелик струмоприймачив на 8 квт тянет. Там тоже завышены цифры (бак 2.0 стир. машина 2.0) Схема разграничения балансовой типовая и не соответствует (там где они галочку поставили счетчик нарисован в подъезде). Договора нет, сколько по ТУ на вводе в квартиру не знаю. Пятиэтажка, хрущевка.
  После общения на комиссии готов подавать в суд, так как знакомого, накануне, обрезали за непоказания приборов учета за 2 месяца (штраф 800 грн и 500 подключение), то понимаю, с меня точно не упустят штраф завышенный.
  Надеюсь получить от вас контакты и условия сотрудничества.

  • Energo Control Energo Control

   что значит «заменили старый прибор учета»?
   год и модель счётчика?

   • Олег Олег

    Хочу сделать небольшой отчет, для тех, кто нуждается в помощи, но еще не решился к кому стоит обращаться. Специалисты компании «Електроенергія», на сайте которой Вы находитесь, взялись за мое дело. Да еще и уверили, что будут «работать до списания». Суть проблемы: счетчик не поверяли с даты установки, но пломба не государственная ,а потому экспертиза и комиссия 15.11.2013 по штрафу. Так как проблема типовая, менее чем за сутки были составлены письма, в НКРЕ и Донецкоблэнерго и местный РЕС о нарушениях допущенных сотрудниками местного РЕСа. Что мне понравилось в сотрудничестве — оперативность. Я написал вопрос в 2 часа ночи (не спалось, понимаете ли) и мне пришел ответ через 10 минут! Еще нравится язык и стиль писем. Все говорит о том, что жалобы составлены грамотно и внушает уверенность, что на них будут адекватно реагировать. Кроме того, у меня возникла пара вопросов и ответы, на мои даже глупые вопросы, приходят быстро и по-деловому. Что не понравилось. Проволочки со стороны «ответчиков»: НКРЕ прислали ответ с общим смыслом — рассмотрим — уведомим. А Донецкобленерго вообще молчит. Местный РЭС славится своим пофигизмом. РЭС «переварил» содержание и, хотя, черным по белому было написано, какие пункты нарушили РЕСовцы и суть — никаких претензий они не должны предъявлять, РЭС выслал новое уведомление типа придите на очередную комиссию (18.12.2013). От 7.11.2013 была экспертиза и акт, что счетчик не пригоден для дальнейшей эксплуатации, сообщают о повреждениях и как следствие недоучет эл.энергии. Конечно, на комиссию идти без толку (тут достаточно сообщений, что дадут бумагу с решением и все) . Напомнили ,что имею право идти в суд. Похоже, суда не миновать, но судиться я с ними буду даже за 100грн. По крайней мере, пункты изложенные в письмах вполне однозначно говорят в мою пользу. Продолжение следует…

    • Олег Олег

     Итак, пришел ответ от НКРЕ. Суть — суд разберется. Ведь я доверил проверку сотрудникам,счетчик проверили, метрологические исследования показали «недоучет» и «что-то там поцарапано острым предметом» вследствие чего червяк и шестерня работают неправильно. (уверен, что если червяк работает, то шестерня крутится ей просто некуда деваться. И мотал прибор учета, як навіжений…) Кроме того, что пломба не соответствует ГОСТу, утверждают, что повреждена обвязка. Странно, что при составлении АКТа поврежденную обвязку не заметили, а циферки на пломбе разглядели) Счетчику 20 лет, я не первый владелец квартиры и я не могу со 100% гарантией сказать, что пломба «родная» никак доказать свою правоту не могу. Итак, как пишет НКРЕ «Пошкодження приладів обліку, пломб, а також факти втручання в іх роботу здмйснюються спеціалізованими організаціями (криміналістичні центри МВС Украіни: науково-дослідницьки інститути тощо) які мають право на вконання таких робіт.

     Скажите, вот это «тощо» в него могут входить представители или какие либо специалисты, которые вскрывали мой счетчик и составляли акт о несоответственной пломбе и «вдруг» поврежденной обвязке?

     Я выслал Вам письмо с копией ответа НКРЕ. Спасибо, что работаете со мной.

     • Energo Control Energo Control

      Ответ в Вашу пользу.

     • Олег Олег

      Обещанное продолжение. Похоже Вы мне помогли. Пришлось набраться терпения и вот пришло письмо от РЕСа. В нем копия протокола рассмотрения АКТа и счет. Документы выслал вам письмом «Счет на оплату от РЕСа».
      кстати, счет выставлен на 500 грн за экспертизу и установку нового счетчика. (Несправедливо, конечно, но это не десятки тысяч, которые мне могли начислить).
      В протоколе сумму мне не выставили. Все поля с суммами пустые. В поле дополнительно указано:»начислений по акту не проводилось «в связи с внесением изменений в методику».
      Что вызывает сомнения, а не бурный восторг — может ли РЕС «опомниться» и выставить счет позже, после «изменений в методику». Я не совсем понял эту формулировку. С ув. Олег.

     • Energo Control Energo Control

      «может ли РЕС «опомниться» и выставить счет позже» — не может. Комиссия єнергопоставщика единожды рассматривает акт, то есть по одному и тому же акту нет двух решения (не предусматривают Правила и Методика). Могут отменить предыдущее, но на это, в Вашей ситуации, у них нет оснований.

 63. Елена Елена

  Добрый день! Суть моей проблемы такова. В1997г. к новостройке(частный сектор)подведено электричество,установлено два эл счетчика 1-фаз и 3-х фаз. Оба оформлены на мужа. В конце2011г. по совету контролера , 3-х фаз счетчик переоформила на себя. Контролер сказал,что могут один счетчик демонтировать. Якобы по правилам запрещается иметь одному хозяину два счетчика. Я написала заявление на имя нач.РЭМ, контролер сам его отнес и подписал. А 13.01.2012г. принес мне договор на мое имя с подписью нач. и печатью. На протяжении 2-х лет я исправно платила за свет,не обращая внимания на то,что в квитанции осталось имя мужа,то-есть в компьютере ФИО не исправили.Когда пришла в РЭС исправить ошибку, мне сказали,что все равно счетчик демонтируют и они ничего исправлять не будут. В свое время мы платили деньги,да и лимит на один 150,а на два-то 300. Тогда можно было,а теперь нельзя?Какое мое дело,что теперь нельзя? Пусть теперешняя норма применяется к вновь строящимся.Пожалуйста дайте мне разъяснения по моему вопросу.

  • Energo Control Energo Control

   «Добрый день! Суть моей проблемы такова. В1997г. к новостройке(частный сектор)подведено электричество,установлено два эл счетчика 1-фаз и 3-х фаз.»
   Вопросы:
   1. на сегодня характеристика строения.
   2. где установлены счётчика (опишите место установки каждого).
   3. право собственности на строение у кого.
   есть варианты решения задачи оставить 2 счётчика, но нужны эти уточнения.

 64. Елена Елена

  Уточняю. Строение в эксплуатацию не сдано, то есть оно жилое, но в БТИ не оформлено, техпаспорта нет. Счетчики установлены в гараже (цокольный этаж) на стене в специальном шкафу. Контролера всегда впускаем без проблем.

 65. Олег Олег

  Возникла проблема при применении трёхставочного тарифа.
  Ежемесячно плачу за 800 квт 279гривен 15 копеек. В компьютер Киевэнерго показания счётчика и оплата заносятся ежемесячно. Но после проверки контолёрами в компьютер вносятся не мои , а данные контроля, проведенные в СЕРЕДИНЕ месяца. В результате у контролёров получается что, к примеру, в мае расход э/э составил 400 квт, а в июне 1200квт, хотя на самом деле расход в мае и в июне был по 800 квт.

  В результате начисляется якобы задолженность, которой на самом деле нет. Что делать?

  • Energo Control Energo Control

   Если Вы снимали показания как предусмотрено Правилами до 10-го числа, то письмо в Киевєнерго: «прошу корректировать начисления в связи с (дальше Ваше описание про контролёра в середине месяца) данные по датам съёма показаний (до 10-го числа каждого месяца)». Если не пересчитают то в порядке п.54 опишите то же самое в Антимонопольный комитет Украины (+ответ Киевэнерго).

 66. Olga Olga

  Уважаемый Energo Control! Помогите, пожалуйста!
  Ситуация касается моей матери, которая проживает в квартире одна.
  Работник (один!) государственного предприятия «Региональные электрические сети» бесплатно заменил бабушке 86 лет счетчик, работавший без единой поверки в квартире в доме 1959-го года строительства, на новый и оставили одну-единственную бумажку – Распоряжение №1218/1 на замену электросчетчиков. По поводу старого счетчика вместе с его идентификаторами в этой бумажке написано, что «нет отпечатков на гос. пломбах» (откуда же им взяться, если пломбы ставились 30 лет назад?).
  Через несколько дней бабушка получает Уведомление на 19.11.2013 о том, что она приглашается на экспертизу (в центр города, за 20км от дома) прибора учета для принятия комиссией ДФ ГП «Региональные электрические сети» решения по акту о нарушении «Правил пользования электрической энергией» №32016 от 29.10.13. Уведомление №2 в этом же конверте приглашает бабушку перед Новым годом поучаствовать в заседании комиссии по акту экспертизы.
  После моего звонка в абонентский отдел мне сказали, что акт о нарушении действительно существует с 3-мя(!) подписями и предложили приехать и разобраться. При посещении абонентского отдела они нашли этот акт, где было написано «от подписи отказалась». На мой вопрос, почему у меня нет экземпляра акта, одна другой сказала «А ты отдай ей этот акт под подпись». Я, естественно, брать подложный акт отказалась.
  Мое понимание ситуации: экспертиза неправомочна, так как акт не был составлен. Не было и акта-уведомления о направлении счетчика на экспертизу (вот почему маму чуть не хватил удар при получении приглашения). Поверка счетчика была в 1959 году. Государственное предприятие не поверяет счетчики, не меняет пломбы на гос. образец, а потом меняет счетчики и пытается вытянуть деньги с пенсионеров за пломбы, поставленные в советские времена. У меня в квартире 1983г точно такие же гладкие пломбы.
  Прошу совета:
  1. Хотелось бы заранее где-то установить факт, что у меня нет документов, позволяющих проводить экспертизу. Куда написать до экспертизы?
  2. Идти или нет на экспертизу?

  • Energo Control Energo Control

   «у меня нет экземпляра акта, одна другой сказала «А ты отдай ей этот акт под подпись». Я, естественно, брать подложный акт отказалась.»
   — без акта о нарушении невозможно что то советовать как поступить.
   Вы должны забрать акт. Если вышлете эл.почтой скан акта с описанием то можно будет о чём то говорить.

   • Olga Olga

    Спасибо.
    Я считала, что если заберу акт, то не смогу доказать подлог. Тогда не имеет значения — я все равно 19-го пойду на экспертизу и попрошу у них экземпляр, которого не было. Мне хочется доказать, что они нарушили п.5.3 Правил, что акт должен быть составлен в присутствии 3-х работников РЕМ и 1 экземпляр отдан пользователю — сегодня с утра написала жалобу в НКРЕ, они тоже сказали, что я не докажу, что они акта не давали и что работник был один.
    Очевидно, мое желание доказать незаконность экспертизы наводит людей, с которыми я советуюсь до экспертизы, на мысль, что я боюсь экспертизы из-за вмешательства в работу счетчика. Уверяю, что пломбы ставились законно, в счетчик никто не лазил, пломбирование проводилось в 80-х годах. Желание доказать подлог у меня потому, что я возмущена мошеннической схемой энергокомпании, которую они применяют к бабушке 86-ти лет с надеждой на то, что она с перепугу все уплатит. Более того, мою мать от их действий действительно может хватить удар, а я этого не хочу. Если по поводу незаконности экспертизы вы не можете дать совет, то об экспертизе, с вашего позволения, напишу после нее.

    • Energo Control Energo Control

     По счётчикам с просроченной поверкой не применяется Методика.
     Любая экспертиза если просрочена поверка — это неправомерно.

 67. Дэн Дэн

  Доброго времени суток!
  Производилась плановая замена СОЕ А09М2 на Ник 2102, после составления акта и установки нового счетчика эл.монтер РЭС стал трусить снятый счетчик от пыли и обнаружил что сбит счетный механизм. После этого переписал Акт в котором указал «про Порушення ПКЕЕн, составления акта про порушення и направления на экспертизу», сфотографировал снятый счетчик со смещенным механизмом и вызвал еще одного эл.монтера и мастера, которые составили акт про нарушение (п.48 Правил, а именно повреждение прибора учета. Сбит счетный механизм), выписали направление на экспертизу, опечатали счетчик в специальный пакет, назначили дату экспертизы и дату рассмотрения комисси акта о нарушении. Ни один из составленных документов мной подписаны не были, пояснения не давались.
  Для сведения: счетчик установлен в гараже, граница балансовой ответственности в точке крепления проводов на входных клеммах счетчика, дата поверки снятого 2009г., от клемм счетчика медь ППВ 4 мм кв., до клемм счетчика алюм. АПВ 6 мм кв. (замеры проводились на «глаз»).
  Как действовать в дальнейшем чтобы обезопасить себя от неправамерных действий работников облэнерго? (негласно дали понять что в заключении экспертизы будет написано о воздействии магнитом постоянного тока)

  • Energo Control Energo Control

   «Ни один из составленных документов мной подписаны не были, пояснения не давались.»
   — первое потребовать в порядке п.53 Правил акт о нарушении ППЭЭн
   — второе почитать формулировку нарушения и написать в своём и в их экземпляре возражения (право Вам даёт п.53 и раздел 4 Методики)
   после получения акта (обязаны выдать) или если не выдают акт чем нарушают Правила и Методику — обращайтесь

 68. Тетяна Тетяна

  Доброго вечора, дуже-дуже потрібна допомога спеціаліста. В 2007 році на своїй земельній ділянці вирішили побудувати будинок звернулися в місцевий РЕС щоб отримати всі відповідні документи, нам надали проект, технічні умови та договір про приєднання до електричних мереж, ми оплатили за всі послуги включно з первиним підключенням. В нас були працівники РЕСУ провели всі відповідні роботи як вони нам пояснювали на той період встановили лічильник, ще сказали що треба заплатити за якісь додаткові маленькі послуги як там замочки якісь і ще щось вже не пам»ятаю що саме і сказали, що ми можемо повноцінно користуватися електороенергією. До вересня місяця цього року ми не користувалися електроенергією, бо так і не почали будівництво і ось користуюючись місяць ел. енергією до нас з»являються працівники РЕСУ і врючають акт про самовільне підключення без особового рахунка і без оформленого договору про користування ел.ен. та нараховують штраф у розмірі 16 тис. грн. Підкажіть будь ласка які наші дії, ми просто в безвихідній ситуації, чи є в нас хоть якась надія уникнути сплати аж такої суми коштів???

  • Energo Control Energo Control

   Потрібні усі документи (скануйте вишліть) + Ваша історія подій + фото як змонтовано лічильник.

 69. Лариса Лариса

  Добрый вечер! У меня такая ситуация. Купили однокомнатную квартиру, 12.07.2010 установили новый счетчик и начали делать ремонт, менялись бригады строителей, каждый раз ругая непрофессиональных попередников:))) На момент окончания ремонта не было возможности и необходимости устанавливать електробойлер, сделали это в июле 2012 года, о чем свидетельсьтвует отметка в паспотре, гарантийном талоне товарном чеке. Помню, что мастер, кот.вызвали подключть бойлер, долго не мог этого сделать, но в чем конкретно была проблема, я не поняла. Он задавал мне вопросы, но я ооочень далека от електрики и меня его вопросы тогда даже раздражали…
  01 .10.2013 вдруг нагрянула какая-то комиссия и попросились посмотреть електрику в нашей квартире. Я разрешила, конечно. Но как оказалось, наш бойлер подключен мимо счетчика, цитирую акт «самовільне підключення бойлера до електромережі від вихідних клем дооблікового вимикача прихованим способом». Для меня это был шок, но еще больший шок я испытала на комиссии, куда меня пригласили для рассмотрения Акта о нарушении. Никто даже ничего не захотел слушать, сразу вручили квитанцию на оплату штрафа 14070грн.!!! Теперь я начинаю потихоньку приходить в себя и думаю, как этот штраф можна обжаловать. Хоть я в этом ничего не смыслю и не могла проконтролировать, на какой стадии и кто именно — строители или мастер, кот.подключал бойлер — сделал это, отвечать придется мне… Но размер штрафа просто дикий!!! На мой вопрос, как он начислялся, мне сказали посмотреть на сайте Методику… В Протоколе написано с 02.10.2010 по 01.10.2013 года (т.е. за три года), потужність — 3.762 кВт, тривалість роботи — 8 год. на добу. Никто не захотел слушать, что бойлер был куплен и установлен только год назад в июле 2012 (я брала с собой документы), что в доме есть горячая вода и за это время по квитанциям оплачено почти 90 кубов именно горячей воды, а бойлер мог использоваться только максимум один месяц летом 2012 и один месяц летом 2013 года во время отключения гор.воды. А такая сумма в 14070 грн. не накрутилась бы в однокомнатной квартире, даже если бы ВСЕ електроприборы не были подключены к счетчику, а не один бойлер. Как я могу аргументировано обжаловать этот штраф???? ПОМОГИТЕ, пожалуйста. Я готова взять квалифицированого специалиста, кот. сможет решить этот вопрос.

  • Energo Control Energo Control

   «сразу вручили квитанцию на оплату штрафа 14070грн.!!! Теперь я начинаю потихоньку приходить в себя и думаю, как этот штраф можно обжаловать»

   необходимы (скан или фото чтоб читалось):
   1. акт
   2. протокол рассмотрения акта (решение комиссии)
   3. договор
   4. список (без скана или фото) всех документов от облэнерго
   5. история событий

 70. Ирина Ирина

  В доме ремонтировалось отопление и газовая труба была опечатана, пришлось обогреваться электрическими обогревателями и готовить на электроплите длительное время. Накрутило больше 12тысяч киловатт. У меня 4 детей, трое уже с семьями. Сняли показания и начислили как предприятию по максимальной цене 0,95 грн. потому, что более 800 квт в месяц, а количество семей их не интересует и уступать категорически отказались. Судиться не вижу смысла, думаю, что ничего путнего не выйдет. Может вы подскажете выход? Не отказываюсь платить, но хотя бы по 0,35, а то получились тысячи. Газовики ободрали, долг по свету неподъёмный. Семья переругалась, всем обидно. Теперь говорят, что нужно несколько счетчиков поставить, а это получается, что в каждую комнату отдельно. Мы в шоке!

  • Energo Control Energo Control

   Чтобы что то советовать необходимо посмотреть документы вышлите скан в почту

 71. Виталий Виталий

  Доброго времени суток!
  Прошу Вас о помощи по такому вопросу. Я проживаю в многоквартирном доме, счётчики находятся на лестничной клетке, обсуживающая организация ОСББ. 14.12.2013 работники Облэнерго пришли ко мне с проверкой. Когда они постучались ко мне, я вышел на площадку — щиток был открыт, спрашивают — кто вам подключал проводку? я сказал, просил специалиста. меня спрашивают — а вы не разбираетесь? говорю — нет. что-то мне начали рассказывать, что что-то там ошибочно подключили и составили акт с нарушением «Самовільне підключення електропродки до електромережі, що не є власністю енергопостачальника, шляхом улуштування відкритої відпайки від вводу, що призвело до безоблікового споживання ел. енергії». Акт я подписал в 2-х местах: «З актом про порушення ознайомлений споживач» и «Акт про порушення отримав». Ешё был «додаток» а акту, я подписал его, копию мне не дали. Место в додатке, там где должна быть схема подключения, работники Облэнерго оставили пустым — сказали что заполнять не нужно, они сфотографировали.
  Схема подключения ввод-узо-счётчик-2 автомата, ну и алюминиевая проводка в квартиру, которую проложили ещё при строительстве дома. во время ремонта было проложена медная проводка, причём она шла от моей квартиры по стене в коробе и по стене же заходила в щиток. Подклюал её старший брат, у него категория электродопуска. он сказал что фазу брал за автоматом и ноль после счётчика, на вводе подключить он никак не мог. подключал по схеме, которая висит на внутренней стороне электрощитка. после составления акта работники Облэнерго переключили этот медный кабель на фазу до автомата и ноль за узо перед счётчиком. Фото предыдущего подключения у меня нет, переключали при мне, но я не разираюсь в электричестве, поэтому никаких претензий предъявить не мог. при неофициальном общении с одним из работником облэнерго он мне сказал, что такое практикуется — перекручивают схему, фотографируют — выписывают огромный штраф, с этого получают премии. думаю, что это как раз мой случай.
  комиссия назначена на 26.12, хочу добиваться аннулирования акта. я могу потребовать от них предоставить фото/видеосъёмку нарушения (в акте указано, что она проводилась) как доказательство? должны ли были при составлении акта пригласить представителя ОСББ? за электроэнергию плачу исправно, в месяц 130-150 кВт, после подключения в июне этого кабеля, расход даже слегка увеличился, можно ли это использовать как аргумент? Заранее благодарен за ответ.

  • Energo Control Energo Control

   Чтобы хоть что-то Вам ответить необходимо изучить акт договор а также знать все события технические проверки. Для этого вышлите скан или фото документов а также фото с места нарушения и историю событий на эл почту.

 72. Олег Олег

  Добрий день. Допоможіть !
  В мене наступна ситуація. Купив квартиру у липні 2013 р. Фактично проживати в ній почав у жовтні 2013 р. Під час мого проживання при сплаті комунальних помітив, що показник електро лічильника не змінюється тому подава приблизні показники електролічильника за які і сплачував. В грудні мною була написана заява на заміну електролічильника. При оформлені заяви мені повідомили, що показник лічильника не змінювався з 2010 року і я повинен заплатити штраф. Прийшли представники електромереж склали акт про правопорушення (монтування безоблікової проводки шляхом накиду на дообліковий), усунули несправність електролічильника і сказали зявитись до заступника директора абонентського відділу електромереж. Під час зустрічі заступник директора назвав мені орієнтовучну суму штрафу у розмірі 3000.00 грн. На всі мої доводи, що квартира була мною куплена недавно , в ній певний час ніхто не проживав і я не знав про несправність лічильника він відповів, що я правопорушник і штраф буду платити при будь-яких розкладах і пригрозив відключенням електроенергії. Допоможіть розібратись у цій ситуації

  • Energo Control Energo Control

   Перепрошуємо за затримку відповіді. Вишліть скан акт про порушення + Вашу історію на нашу ел. пошту.

 73. Олег Олег

  Вислав історію і акт уже вдруге. Чекаю від Вас відповіді. 17.01.2014 р. останній термін. Прошу якомога швидше розібратись

  • Energo Control Energo Control

   Много обращений. Вышлем.

 74. Игорь Игорь

  Добрый день. помогите пожалуйста победить энергетиков. В 2008г. заменили мой счетчик на СТ-ЭЛ05ДІ. Две пломбы свинцовые. Одна завода, другая госпроверки с буквами Я Х. В акте замены — 2 свинцовые пломбы, а букв со второй не. В декабре 2010г. пришли с проверкой. Нарушение пломб. п.42 ППЭЭн. Фальсификация пломб госповерителя. Заменили счетчик. Я настоял на экспертизе счетчика, хотя видно , что шильдик с прорезями для цифр внутри слегка загнулся. 100% ничего не делал со счетчиком. Єксперт написал, что на пломбах видно следі впливу стороннего предмета, на пломбі не перепломбировались. Пломбі разрезали вдоль. Нити не вітягивались. Тем более пломба завода но корпусе не вскрыта. Но дальше — пломба госповерителя не соответствует ДП Николаевстандартметролргия. На пломбе должны быть другие буквы вместо ЯХ. Но заводская пломба не вскрыта, а внешнее воздействие — потертость. Насчитали 1400 и экспертиза 800. Если я сделаю экспертизу на предмет вмешательства в счетный механизм то отобью штраф и акт? Где лучше сделать? Что то еще посоветуете?

  • Energo Control Energo Control

   Посоветуем не заказывать экспертизы в местном НДЕКЦ (там «дружба»).
   Если есть выводы о том, что пломба не перепломбировалась, то идти путём дополнительных экспертиз, наше мнение, не нужно.
   Пример: [2011-11-10] Предприниматель подал в хозяйственный суд, прошёл все инстанции и выиграл, хотя одна из пломб на счётчике была кем то когда то перепломбирована.http://news.pn/ru/money/48436

 75. Сергей Сергей

  Здравствуйте. У меня такая ситуация, в середине декабря 2013 года на мой адрес проживания пришли трое работников РЭС (удостоверение никто не показывал). Провели проверку, сняли прибор учёта, а за ним обнаружили провод, который был подключён в обход счётчика, начали «шариться» по комнатам с целью найти «левые» розетки. «Левых» розеток обнаружено не было, да и не обнаружили бы их так как их не существует, а провод, остался со времён середины 80-х годов, так как линия была в те времена трёх фазной. Мои доводы по этому поводу инспектора не приняли во внимания, а составили акт, мотивация — самовольное подключения дублирующего ввода мимо прибора учёта, да ещё добавили мог не воровать, а мог и воровать (а как же вина должна быть доказана полностью.) В начале февраля 2014 было заседание комиссии по данному факту, но там также никто мои доводы не стал слушать, насчитали штраф в размере чуть больше 13 тыс. грн. Да в акте я не расписывался, указали отказ, и расписалось три инспектора. В конце января приходила инспектор с того же РЭС и заменила старый счетчик на новый, но при этом при замене счётчика она не устранила тот якобы дублирующий ввод, то есть через год они опять придут и напишут штраф на 13 тыс. Мне надо писать заявление в суд или ждать когда подаст уже РЭС? Если ждать то куда лучше написать заранее В организацию по защите прав потребителей, в прокуратуру или куда нибудь ещё? И на какие моменты в акте нужно обратить внимание?

  • Energo Control Energo Control

   вышлите документы скан на нашу почту.

 76. Александр Александр

  В нежилом здании арендовал комнату под офис.Договор с Энергосбытом о поставке эл.энергии был заключен со мною.В 2013,когда были выставлены на продажу все помещения этого здания,я приобрел помещение рядом с комнатой,которую арендовал,а ее собственником стал другой человек.Все здание имеет один ввод и один прибор учета,которым пользовался я.Вопрос:могу ли я осуществить перенос эл.счетчика в приобретенное мною помещение? Усное разрешение от инспектора РЕСа получил,но,боюсь человек,который приобрел комнату,в которой находится счетчик, будет против.
  P.S Документов на ввод никаких не имею,электричество к этому зданию подключалось скорее всего в 70хх гг.Прибор учета изначально и фактически всегда находился в том месте,откуда я хочу его демонтировать. Техническая документация на ввод скорее всего утеряна,так как здание дважды признавали аварийным (в чьих-то корысных целях),но продолжало использоваться и сдаваться в аренду горсоветом.И только в 2012 горсовет его узаконил,принял себе на баланс и продал.На этот момент я пользовался эл.энергией (с 2005 г) согласно договора с РЭС на основании договора аренды с горсоветом.Плюс ко всему на данный момент я не являюсь СПД. Заранее благодарен за ответ,даже если он будет не в мою пользу.

  • Energo Control Energo Control

   Вы сначала определитесь с вопросом «человек,который приобрел комнату,в которой находится счетчик, будет против».
   Если всё делать правильно, то это новый проект, замеры, новые приложения к договору. А если неправильно (нет и не было никаких проектных решений) то слушайте инспектора, он расскажет исходя из местной конфигурации сетей.

 77. Павел Павел

  Здравствуйте. Подскажите пож. по такой ситуации: в прошлом году купил квартиру, долгов по электроэнергии не было. Договор с облэнерго не заключал, но текущие платежи делал в срок. Вчера позвонили из облэнерго, сказали, что нужно заключить договор и они сделают перерасчет, т.к. предпредыдущий собственник был льготником (имел скидку/дотацию при оплате за электроэнергию). А предыдущий — не переоформил на себя договор с облэнерго. С момента покупки квартиры я оплачивал по обычным расценкам (28 коп.) Вопрос: обязан ли я платить чужие долги? Спасибо.

  • Energo Control Energo Control

   «предпредыдущий собственник был льготником»
   — Вы обязаны оплачивать только своё потребление и ни в коем случае не за кого то (применительно к указанной Вами ситуации).

 78. Олег Олег

  Доброго вечора Energo Control! 25.02.14 написаний акт порушення ПКЕЕ — » здійснив вплив магнітним полем на лічильник електроенергії з метою зменшення показів. При огляді приладу обліку…….. виявлено постійний магніт встановлений на корпусі лічильника». Я акт підписав, так як працівники РЕМ запевнили мене про те,що сума збитків буде не велика, так як у листопаді 2013 року була проведена заміна приладу обліку. 14.03.2014 року мені було вручено розрахунок безобліково спожитої електроенергії, який проведено за 3 роки. У мене питання — чи правомірно було зроблено нарахування за 3 роки не врахувавши заміну приладу обліку у листопаді 2013 року? Чи правомірно у мене вилучили мій магніт і не повернули з уснним формуванням про те, що мій магніт повинен зберігатись 3 роки у РЕМ? Завчасно дякую за відповідь!

  • Energo Control Energo Control

   Вишліть акт про порушення ПКЕЕн + рішення на нашу пошту. Без документів не можливо щось порадити.

 79. Ольга Карпова Ольга Карпова

  Здравствуйте, уважаемые господа!
  Ситуация с магнитом.
  Дедушка мужа один в квартире. Пришли 2 представителя облэнерго, удостоверения не показали. Один из них вместе с дедушкой проверял розетки по всей квартире. Нарушений не нашли. А вот счетчик оказался «намагниченным», с оцарапанным стеклом. Требовали отдать магнит «по-хорошему», искали по всей квартире, в шкафах, на балконе, под диваном. Не нашли. Пообещали прийти завтра, когда дома будет свекровь. По моей информации, дедушка ничего не подписывал.
  Магнитом точно никто не пользовался.
  Как быть? Как может быть намагничен счетчик без нашего участия? Может ли это произойти случайно? Как уберечься от такой случайности? Как уберечься от злонамеренных действий контролеров, ведь они заинтересованы в нарушителях?

  • Ольга Карпова Ольга Карпова

   На счет индикатора не знаю, вроде бы был. Поеду утром — посмотрю.

  • Energo Control Energo Control

   Ситуация по счётчикам и магнитам довольно распространённая.
   В случае когда приходит работник облэнерго и говорит «счетчик оказался «намагниченным», признавайтесь» и.т.д. и.т.п.
   небходимо знать:
   1. для применения Методики должны быть ранее установлены индикаторы воздействия магнитного поля;
   2. либо магнит на счётчике как вещь-доказательство.
   Как работник определяет «счетчик оказался «намагниченным»»? — Обычным китайским компасом.
   Далее, если магнита и индикаторов нет, всё зависит от потребителя: что будет указано в акте о нарушении ППЭЭН как замечания со стороны потребителя, будет ли указано что потребитель не согласен с указанным в акте или потребитель подпишет без замечаний.
   Доказать что то по «счетчик оказался «намагниченным»» — невозможно (об этом пишем Минэнерго Украины), экспертиз «остаточной намагниченности» — не существует.

   • Карпова Ольга Карпова Ольга

    Индиктора нет. Вроде как контролер говорил о царапинах на стекле и каком-то мифическом дрожании колесиков с цифрами внутри. Сегодня должны забирать на
    экспертизу. Как быть? Что будет, если экспертиза найдет вмешательство? То что должна проводиться в присутствии домовладельца — понятно. Могу ли не отдавать счетчик? На основании чего могу держать у себя до экспертизы?

    • Energo Control Energo Control

     На вопрос «Могу ли не отдавать счетчик? На основании чего могу держать у себя до экспертизы?»
     могут что угодно: даже у себя в кабинете «намалювать» так называемую «экспертизу».

     Для того чтобы разобраться по Вашему вопросу — вышлите скан акта (либо фото акта чтоб читалось) на нашу эл.почту.
     Без документа — наш диалог возможен лишь в общих основах вопроса, а вот что делать, нужно читать что именно, какие формулировки «нарушения» или нарушения записали в акте, как Вы подписали (с замечаниями или нет).

 80. Карпова Ольга Карпова Ольга

  Акта нет еще. Никто ничего не подписывал. Контролеров нет. Сидим все на нервах. Читаем, вооружаемся. По документу поняла, пришлю Вам.

  • Карпова Ольга Карпова Ольга

   Контролеры были. Составили акт (пришлю Вам на почту). Проверяли намагниченность компасом. В акте значится формулировка «п.42 ППЭЭн. Выявлено повреждение прибора учета, а именно счетного механизма (сост. не соответствует норме), что привело к изменению показаний прибора учета.» Домовладелец указала, «з порушенням вказаним у актi не згодна».

 81. Татьяна Татьяна

  Здравствуйте. Не знаю куда обратиться и как правильно действовать дальше, может посоветуете? Ситуация в следующем. 7 лет назад мы купили дом, при покупке был поменян электросчетчик на новый. Пол года назад счетчик оплавился сильно. Мы его выключили. На следующий день вызвали электрика из ПЭСа. Он сказал, что нужно менять. Поменяли. При замене, электромонтеры обнаружили и указали в акте отсутствие заводской пломбы (она находится где-то внутри), повреждение расчетных средств учета. За полтора года до этого была опломбировка счетчика и в том акте записано наличие обеих пломб. Они сказали, что отправят счетчик на экспертизу в Горловку. Мы безо всякого — хотите — посылайте. Но оформили они само заявление, от имени мужа и еще он подписал доверенность о проведении экспертизы без его присутствия (просто дали подписать 2 бумаги, он не прочитал…)
  Вот прошло пару месяцев и нам пришло заказное письмо. В нем находился:
  — акт экспертизы, где написано, что «на диске следы торможения от «стороннього» предмета», «наличие стружки». И «занижение показателей счетчика эл. энергии — производилось»
  — квитанция об оплате экспертизы 235грн (мы должны оплатить)
  — письмо, в кот. пишется, о том, что мы должны явиться в ПЭС до 22 апреля с оплаченной квитанцией, справкой о составе семьи, справкой о доходах для участия в заседании комиссии для рассмотрения этого акта.

  100% мы свет не отматывали. Я так понимаю, что они еще хотят начислить штраф. Я пошла без оплаченной квитанции экспертизы, мотивируя, что она не правдивая. Комиссия меня слушать не стала — мои доводы и аргументы. При моем вопросе о проведении независимой экспертизы повторно, «послали» писать заявление на имя начальника.
  Я точно не знаю, есть ли у меня право на проведение повторной экспертизы, но заявление оформила в следующем русле. Прошу выдать для проведения повторной экспертизы, так как выводы предыдущей у меня вызывают сомнения. Подскажите, имею я на это право и проводится ли подобная экспертиза в г. Мариуполь Донецкой обл.?
  Также написала просьбу произвести расчеты среднестатистического потребления эл/энергии, исходя из наличия техники дома — она указана в акте (который составляли при замене счетчика) и сравнить с реальными данными. Приложила таблицу расчетов среднего потребления энергии за 3 последних года, где вывела средние данные за каждый год.
  Изложила отказ комиссии о рассмотрении акта на основании отсутствия оплаченной квитанции.
  Секретарь сказала, что ответ на заявление я получу в письменном виде. Но сроки прижимают, поэтому планирую в ближайший понедельник сходить к начальнику на прием. Скажите, пожалуйста, будут ли рассмотрено мое заявление и получу ли я ответы на эти вопросы или будет какая-нибудь отмашка со стороны ПЭСа? Что я еще могу потребовать от начальника в этой ситуации, чтобы выйти на наименьшие потери? Суд для меня крайняя инстанция, так как на руках маленький ребенок, муж постоянно на работе, а близких рядом нет, чтобы была возможность оставлять и ездить по судам, но сам суд, как решение проблемы не откидываю. Платить тысячные штрафы не намерена.
  Заранее спасибо за ответ.

  • Energo Control Energo Control

   Необходим скан акта (важна формулировка) а также модель счётчика и год поверки.

 82. Алина Алина

  Добрый день.
  Ситуация такая: представители обленерго составили акт о нарушении пкеен. насчитали штраф. были направлены жалобы в антимонопольный, нкре и в энергонадзор. в своем заключении енергонадзор сделал вывод: «в акті про порушення не вказано місце підключення до відповідних мереж, що зазначається в акті про порушення та позначається на схемі. не виконана вимога Методики п.3.1. абз.13…. Вищенаведене унеможливлює визначення виду виявленого порушення, що відноситься до пп. 4-6 Методики, і як наслідок, правильність розрахунку вартості необлікованої електричної енергії.»
  Также на заседании комиссии ИКЦ было принято решение: рекомендовать комиссии при исполнительной дирекции обленерго рассмотреть акт на предмет его аннулирования, в связи с отсутствием в Акте всех необходимых данных, а именно: не указана точка подключения до определенных сетей и схема нарушения не соответствует фактически выявленному нарушению и отменить все счета связанные со сложенным Актом.
  Есть нюанс, жена потребителя, изначально, после составления акта, подала заявление в обленерго, в котором признала, что использовала безучетную розетку. и просила строго не наказывать.
  Обленерго, не учитывая вышеизложенные заключения подало в суд. Оперируя заявлением жены потребителя, якобы «она во всем созналась, пусть разбирается суд».
  Скажите, как поступить в таком случае? Основным доказательством вины у них есть это заявление жены, ну и Акт, который по-сути признали неправомерным несколько инстанций. Потребитель, на которого составлен договор, не знал ничего об этом заявлении. И является ли это «признание вины» весомым аргументом для суда?

  • Energo Control Energo Control

   Выслать всё повторно в НКРЭ.
   Если нет решения суда, а есть установленный факт нарушения со стороны облэнерго лицензионных обязательств, то обязаны реагировать.
   Детально — обратитесь в нашу почту (много деталей по судебному рассмотрению).

 83. Оксана Оксана

  Добрый день! Подскажите пожалуйста такой вопрос: работники облэнерго нашли левую розетку, составили акт и на комиссии насчитали 9300 грн. (провод на розетке1,5). Возможно ли как-то уменшить эту суму. Штраф считали за 12 мес. Спасибо.

 84. Наталья Наталья

  Уважаемые господа!
  Подскажите, пожалуйста, что делать и как поступить дальше.

  16.10.2013г. Киевэнерго заменил работающий электронный счетчик СОЕ 5020 № 952723 на экспериментальный АСКОЕ тип НIК 2104-02.40 РТМВ №6808977 — такие счетчики установлены в нескольких домах нашего района в качестве эксперимента.
  Эксперимент удался на славу — мои показания сразу увеличились на 60%, с 200-250 квт среднемесячные за предыдущие годы, до почти 400 квт с даты установки (при тех же на протяжении последних 8 лет електропотребителях в квартире).
  18.11.2013г. обратилась в Киевэнерго района с просьбой проверить правильность показаний вновь поставленного счетчика.
  Проверили схему подключения, не выявили не санксионированных подключений ( о чем не могло быть и речи, на этаже проживают такие же пенсионеры как и я).
  Однако причину таких показаний счетчика мне не назвали.
  25.11.2013г. обратилась снова в Киевэнерго района с просьбой установить причину завышенных показаний новопоставленного счетчика.
  Проверили снова схему подключения и снова не выявили не санкционированных
  подключений.
  Но объяснили, что данные счетчики не прошли апробацию, а депутат — изготовитель просто
  нашел рынок сбыта через Киевэнерго.
  Обратилась за помощью к специалисту Киевэнерго района, и она, проверив данные предыдущего счетчика за минувшие годы, утвердительно сказала, что действительно показания теперь завышены и для замены счетчика необходимо составить акт электриком ЖЭКа, с указанием показаний и формулировкой “счетчик неисправный”.
  Такой акт составила и представила Киевэнерго 28.11.2013г.
  Снова проверили схему подключения в декабре м-це (2 раза) подписали акт и уверили, что если к Новому году не успеют поменять счетчик, то в январе сделают это обязательно.
  Прождав весь январь, я в феврале позвонила в информационно-справочную службу Киевэнерго (т.15-88) с вопросом, когда же поменяют злосчастный счетчик.
  К своему удивлению получила ответ, что счетчик мне поменяли еще в декабре м-це.
  Обратилась в сервисную службу, (т.206-48-35), которая занималась установкой счетчиков АСКОЕ в нашем доме, оказалось, что поменять счетчик не проблема, вот только заявки от Киевэнерго на мою квартиру не было и нет.
  Возмущенная такой ситуацией , написала жалобу Киевэнерго района с просьбой исполнить свое обещание и заменить мне счетчик.
  Но после жалобы уже никто не обещает мне заменить счетчик, делают вид, что вообще таких обещаний со стороны Киевэнерго района не было и уже предлагают сделать поверку новоустановленного счетчика АСКОЕ за свой счет.
  Уточнила в Госпотребстандарте, что поверка с ПДВ стоит более 1000 грн.- для пенсионера это ощутимая сумма.
  В связи с чем, обратилась в Головной офис ЧАО Киевэнерго с просьбой заменить новоустановленный счетчик АСКОЕ, приложив показания за пять лет по предыдущему счетчику СОЕ и за 5 месяцев после установки счетчика АСКОЕ.
  Специалист головного офиса уточнила нужна ли очередная проверка схемы подключения (это была 6 по счету) и предложила мне сделать поверку у них, что будет для меня существенно дешевле, на что я тоже пока не согласилась.
  Проверку схемы подключения они произвели и предложили произвести поверку счетчика.

  Как свидетельствует акт, выданный мне при установке счетчика АСКОЕ, поверка данного счетчика была произведена в Ш кв. 2013г. и пломбы Госстандарта имеются -2 шт.
  Как была осуществлена поверка данного счетчика и была ли она вообще, мне не сведующему
  человеку, судить сложно. Кроме того смущает вопрос апробации,озвученный эл.монтером.
  Но фактом остается то,что при тех же (от 8 лет) эл.потребителях в квартире и даже уменьшении количества проживающих, с момента установки счетчика мои показания не изменились на 5-10% как допускают ТУ, а именно увеличились на 60%.
  Что же касается поверки, то где гарантия, что заплатив свои кровные, я не окажусь в дураках, так как она будет произведена не добросовестно (Госпотребстандарт и Киевэнерго находятся в тесной “дружбе”).

  • Energo Control Energo Control

   Попробуйте написать письмо «счётчик периодически останавливается (иногда работает иногда останавливается)» дабы не усложнять.
   Они заменят Ваш счётчик. Не факт что будет такой же.
   Кроме этого Вы должны быть уверены, что старая проводка на скрутках не создаёт потери:
   был в практике случай два одинаковых объекта, 100% одинаковое холодильное оборудование
   всё настроено на одни и те же параметры, температурный режим одинаков (объекты рядом)
   но на одном +500 кВт. часов из за старой проводки (токи в скрутках).

 85. Олеся Олеся

  хочу до нового побудованого будинку підключити електроенергію, олалення також буде електричним. звернулася до ресу і вони повідомили що мені потрібно підключати трифази 380 в і брати дозвід на 10 квт. вартість одного квт коштує приблизно 1800 грн. тож за дозвіл за підключення 10 квт маю заплати 18000,00 тис. грн. це не рахуючи вартість іншої технічної документації. Чи правомірна вимога ресу про оплату такої суми коштів і взагалі який порядок і приблизна вартість підключення будинку до елекстроенергії з нуля.

  • Energo Control Energo Control

   Приблизно така ціна є. Регламентується Правила приєднання та Методика розрахунку плати за приєднання (на нашому сайті в розділі Перелік нормативних документів є названі Правила та Методика).

 86. Елена Елена

  Добрый день!
  Подскажите, пожалуйста, вот есть Постанова:
  Постанова от 29 декабря 2010 г. за N 1417/18712 «Про затвердження Змін до Методики визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією» : «У разі виявлення у споживача порушень, зазначених у підпунктах 5 — 7 пункту 2.1 цієї глави, зразки кабелів (проводів), через які було здійснено самовільне підключення, можуть вилучатися, про що робиться відповідний запис в акті про порушення. Місце вилучення зразків позначається на схемі. У разі виявлення у споживача порушень, зазначених у підпунктах 5 — 7 пункту 2.1 цієї глави, Методика застосовується за умови виявлення місця (точки) підключення до відповідних мереж, про що зазначається в акті про порушення та позначається на схемі.»
  В Акте о нарушении, изображена схема места подключения, но словами нигде не прописано, где точка подключения. Как следует из этой Постанови, Методика расчета неучтенной электроэнергии в данном случае применяться не может, и Акт должен быть аннулирован. Еще свидетельствует о недействительности Акта вывод, записанный в Акте, что подключение скрытое, которое невозможно было обнаружить, однако при проверке Акта оказалось, что подключение было открытое, которое возможно было обнаружить при контрольном осмотре (я думаю именно поэтому они и не расписали словами, где точка подключения), далее контролеры после подписания Акта (самовольное подключение, подписание Акта было произведено моим бывшим мужем, который поселился в моем дачном доме) подключают дом к электросети, скорей всего это было условие подписания данного Акта. И еще один момент — заседание Комиссии РЭО состоялось в день обнаружения нарушения, и в этот же день была рассчитана в несколько раз завышенная сумма штрафа на основании фальшивой записи в Акте, что подключение скрытое.
  Должен ли быть аннулирован данный Акт на основании данной Постанови и этих грубых нарушений при составлении Акта.
  Мне важно именно объективно, как должно быть в идеальном случае.

  Спасибо Вам большое,
  с уважение, Лена

  • Energo Control Energo Control

   Если ответ в общих тезисах, то без точного указания и фиксации точки подключения, Методика не применяется. Раздел 2 Методики — начисления для предприятий и предпринимателей, раздел 3 Методики — для населения. И в разделе 2 и в разделе 3 Методики есть положение, что если точка подключения не найдена, то Методика не применяется.
   По «скрытому» подключению, в 99% случаев работники облэнерго пишут, что подключение скрытое, невозможно выявить при проведении контрольного осмотра, чем дают основания увеличить период расчёта (минимум в 6 раз).
   По конкретному случае — необходимо изучать документы (скан-фото акта, фото с места нарушения, договор, прочие).

 87. Татьяна Татьяна

  Добрый день! в марте 2014, когда меня не было дома, приходили работники Облэнерго, проверяли счетчик, который находится в месте общего доступа— подъезде, а не в квартире или закрываемом тамбуре, пытались вручить акт, но дома был только ребенок, который, естественно дверь не открыл. 30.05 пришел Протокол заседания комиссии от 24.04.14 в котором указано, что 25.03.14 был составлен акт, якобы выявили «скрытую проводку до ПУ». Насчитали 5328 грн. за период с 25.03.13 по 25.03.14. Вопросы: 1) законно ли заседание комиссии без доказательств вручения мне акта (ТОЧНО уверенна что по почте тоже не было)? 2) куда можно пожаловаться на решение комиссии? 3) в какой суд обжаловать начисление? или ждать пока они сами в суд пойдут за взысканием суммы и потом уже обжаловать?

  • Energo Control Energo Control

   без изучения документов советовать что либо — невозможно

 88. Юрий Юрий

  У нас склалась така ситуація: власники приватних ділянок (далі — учасники) склались грошима для побудови електромережі. Гроші збирав один з учасників, електромережу у складі: повітряної лінії 10 кВ, КТП та повітряної лінії 0,4 кВ побудували. Але право власності, попри бажання учасників, було оформлено на дружину людини, котра збирала гроші. Тепер вони утворили кооператив. У кооператив передано лише КТП, також не передані і потужності. Бориспільське РП ПАТ «Київобленерго» вважає такі дії законними. Лінія 10 кВ залишається у власності приватної особи – таким чином воно залишається транзитером — приватною особою.
  Наше законне бажання — повернути у колективну власність всю електромережу (збудовану за колективні гроші)
  Як діяти у такій ситуації, щоб добитись результату?

  • Energo Control Energo Control

   чтобы ответить как действовать:
   Необходимо изучить документы по передаче (договор — там выписаны условия).
   А также документы по строительству.

   • Юрий Юрий

    Дело в том, что договор не составлялся, деньги передавались по расписке.

    • Energo Control Energo Control

     А кто работал по запуску объекта? С документами?
     Кто заказывал материалы и работы?
     Подпись того, кто присвоил объект?

 89. наталія наталія

  Доброго вечора.Скажіть,будь ласка,де можна отримати копії ТУ,проекту та схеми електрозабезпечення будівлі, виконаних в 60хх-70хх роках,якщо власником будівлі вони були втрачені?Дякую.

  • Energo Control Energo Control

   Потрібно шукати у архіві за належністю забудовника.
   Лише у половині випадків можливо знайти ТУ, проект 1960-70 років.

 90. Сергей Сергей

  Разделение сетей в частном доме (де факто) Де юре новое подключение 1 фаза 220 в. Подключение проведено согласно договора Есть акт. Счетчик опломбирован и принят РЕС (есть акт).
  Теперь не заключают договор на «постачання» электроэнергии ссылаясь на то что нет документа по проверке изоляции электропроводки в доме. Все остальные доки есть согласно Правил эксплуатации и тп В тех.условиях на подключение требования о таком замере нет.
  Как заставить? Куда обратиться? Ну не в суд же сразу идти.
  Вообще бред какой то.

  • Energo Control Energo Control

   А как они свой отказ оформляют по вопросу «нет документа по проверке изоляции электропроводки в доме»?
   Письменно? Или на словах?
   Есть варианты как действовать но варианты зависят от того на словах ли или на бумаге облэнерго отказывается от продажи Вам электроэнергии.

 91. Сергей Сергей

  Спасибо за оперативность.
  Отказывали на словах. Я потребовал письменного. Сейчас готовят. Но предварительно я все таки попросил показать документ на чем они основывают отказ.
  Оказывается есть приказ обл. энэрго, где в перечень документов на заключение договора по подачи (подключения) эл. эн. вписаны ВСЕ документы. И те что нужны для договора на подсоединение и те что нужны для подключения. При том как для юр. лиц так и для населения. Все в куче. Этим филиалы обл. энерго и руководствуются. Схема класс. Филиал (РЕС) «мы тут не причем, выполняем приказ», а обл. энрго «…не причем так как не с ними заключается договор».
  Получу док по отказу и думаю действовать так.
  1. «Сделаю» документ по проверке изоляции.
  2. Закончу оформление Договора и подачи эл. энергии.
  3. Буду обращаться с жалобами на обл. энерго в Суд на отмену приказа и возмещение затрат, защиту прав потребителей и министерство на предмет нарушения требований лицензирования.
  Ваше мнение?
  Спасибо

  • Energo Control Energo Control

   В разделе нашего сайта об отключениях заявление в Антимонопольный комитет.
   Берите текст за основу. Пишите в филиал требование.

 92. Таїсія Таїсія

  Доброго дня! Проконсультуйте, будь ласка, таку ситуацію: мені, як працівнику освіти — сільської школи-сад, згідно мого звернення , сільська рада, на балансі якої після розпаду колгоспу є квартири в одноповерховому будинку, на жаль потребують великого ремонту, виділено квартиру. Людина, що проживала в ній, більше 12 років тому померла, електроенергія вже багато років відрізана. Для проведення ремонтних робіт потрібно світло, тому я звернулась до РЕМ Барського району Вінницької області. В квартирі є лічильник, проте, за словами працівника РЕМ, його номера в базі даних нема, особовий рахунок відсутній. За їхніми рекомендаціями потрібно виготовляти нові ТУ та сплачувати за приєднання по 780 гривнів за 1кВт. Це викладається в суму близько 4000 гривень. Але ж попередня власниця вже проплатила підключення, мені ж потрібно його поновити, грошей на нове підключення нема. Що робити в цьому випадку?
  Дякую Вам.

  • Energo Control Energo Control

   «потрібно виготовляти нові ТУ» — все залежить від стану Ваших квартир: якщо електромережі демонтовані, адреси змінені, будівлі потребуть ремонту, у такому випадку ТУ потрібні.
   У більшості випадків ТУ не потрібні, оскільки ТУ видається на увесь будинок, в часи будівництва, проект виготовляється на весь будинок, тобто ТУ одні на весь будинок, а не на окрему квартиру.
   Вишліть фото будинку, електрощитових/мереж на нашу пошту.

 93. Олеся Олеся

  В мене сусідка побудувалася і тепер хоче підключити електроенергію. В ресі дали їй перелік документів необхідних для підключення електроенергії, в цей перелік входить аерозйомка, тобто вона має представити ресу аерозйомку в радіусі 300-х метрів від її будинку з усіма намальованими столбами і лініями. Вже рік людина живе без світла, бо не може предоставити дану зйомку. Чи правомірна вимога ресі в даній ситуації, чи є представлення майбутнім споживачем аерозйомки обовязковою умовою підключення світла. Дякую

 94. Олеся Олеся

  В мене сусідка побудувалася і тепер хоче підключити електроенергію. В ресі дали їй перелік документів необхідних для підключення електроенергії, в цей перелік входить аерозйомка, тобто вона має представити ресу аерозйомку в радіусі 300-х метрів від її будинку з усіма намальованими столбами і лініями. Вже рік людина живе без світла, бо не може предоставити дану зйомку. Чи правомірна вимога ресі в даній ситуації, чи є представлення майбутнім споживачем аерозйомки обовязковою умовою підключення світла. Дякую

  • Energo Control Energo Control

   «вона має представити ресу аерозйомку в радіусі 300-х метрів від її будинку з усіма намальованими столбами і лініями»
   — це не так, за Правилами приєднання вона має у масштабі 1-2000 надати ситуаційний план де зазначити лише точку забезпечення потужності (ТП, або лінія).

   Привила: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0236-13
   «Ситуаційний план із зазначенням місця розташування електроустановки та викопіювання з топографо-геодезичного плану в масштабі 1:2000 із зазначенням місця розташування електроустановки, земельної ділянки або прогнозованої точки приєднання.»

 95. В мене запитання, чи є в користувача, фізичної особи, право на доступ до показників електролічильника, при тому,що останній знаходиться в підїзді житлового будинку разом з іншими лічильникам в металевій шафі без віконців. Шама замкнена, ключі від замку мають тільки представники енергонагляду. Перевірити показники лічильника маємо можливість коли їх перевіряють працівники з енергонагляду, а це десь раз-два на місяць. Особисто здійснювати контроль за показниками не маємо можливості, оскільки ключі від шафи для мешканців будинку надати категорично відмовились. Чи є таке обмеження доступу до показників лічильників електроенергії правомірним?

 96. Мария Мария

  Добрий день! Скажіть будь ласка, обленерго (відповідач у суді), посилається на те, що споживачем (позивачем), обрано неналежний спосіб захисту. Позов про захист прав споживачів та скасування протоколу засідання комісії.

  • Мария Мария

   Чи правильно подано позов?

  • Energo Control Energo Control

   Необходимо читать Ваш иск, а также их возражения чтобы ответить.

 97. Сергей Сергей

  Добрый день.
  Подскажите в такой ситуации:
  Провожу оплату за эл.энергию нерегулярно, раз в 2-3 мес. Однажды задолжал за 7 мес. При оплате в платежном уведомлении указал общую сумму потребленной эл.энергии, среднее количество за месяц (исходя из количества оплачиваемых месяцев) (общую сумму разделил на 7 мес. и получил тариф до 150 кВт.) и указал, что платеж осуществляется за 7 мес. (с указанием месяцев).
  Через несколько месяцев, облэнерго посчитало оплаченную мной сумму, как потребление за один месяц и соответственно пересчитало по тарифу свыше 800 кВт. Отсюда возникла задолженность, за которую предупредили об отключении.
  За весь этот период контролер не появлялся и не снимал показания счетчика. На момент проверки показания счетчика были в норме (согласно среднему месячному потреблению).
  Правомерны ли действия обленерго по начислению таким способом задолженности и как предотвратить (упредить) обещанное отключение. Несет ли обленерго ответственность за неправомерные отключения.
  Заранее спасибо за ответ.

  • Energo Control Energo Control

   При разноске платежей Ваш платёж был обработан как потребление одного месяца, а то, что указали в квитанции «плачу за столько то месяцев» по просту проигнорировали. Вам необходимо написать заявление о том, чтобы сделали перерасчёт. По договору и Правилам Вы обязаны отчитываться и платить каждый месяц. Если возникает такая ситуация (необходимость заплатить за несколько месяцев) то лучше платить несколькими платежами с указанием за какой месяц.

 98. Ольга К Ольга К

  Добрый день! К дому на 3 хозяина (3 квартиры) подведена электролиния, в каждой квартире был свой счетчик (установленный внутри квартиры). В прошлом году, без ведома одного собственника квартиры № 3, работниками РЭС было заменено 2 старых счетчика (квартиры 1,2) на новые, которые были установлены на фасаде дома.
  Сейчас, сотрудники РЭС требуют от собственника квартиры № 3 заменить счетчик и установить его на фасаде дома. Но собственники квартир № 1 и 2 не дают согласия на размещения счетчика на фасаде дома, рядом с уже установленными счетчиками, и требуют, чтобы в дом была проведена отдельная электрическая линия и счетчик для квартиры № 3 был установлен на другую стену дома.
  Невзирая на протесты собственника квартиры № 3 сотрудники РЭС приняли требования сособственником и составили АКТ- Требование такого содержания «Акт вимога дотримання договірних умов, розташування схем розрахуноквих обліків, ПКЕЕ, ПУЮ. Вам необхідно встановити опору та підготувати місце для встановлення лічильника на фасаді будинку відповідно до вимог ПУЕ. »
  Пожалуйста, подскажите, что делать в такой ситуации?

  • Energo Control Energo Control

   Акты-требования могут быть только в отношении предприятий и предпринимателей, акты-требования должны иметь конкретные пункты каких либо предписывающих документов.
   В отношении бытового потребителя такой аккт-требование неправомерно выдан.

 99. инесса инесса

  Здравствуйте, ситуация такова: несколько недель назад поступил звонок в квартиру, на вопрос «кто?» сказали, что из киевэнерго — замена счетчиков. В ходе замены, при снятии старого мастер сказал, что нарушена пломба, и в 2 раза меньше считает. И начал составлять акт. Мы ничего не подписывали, и счетчик он забрал с собой (старый). Спустя еще неделю пришло заказное письмо о том, что по такому-то адресу было выявлено правонаступние и, что состоится заседание комиссии через месяц, мол, можете приходить, а можете нет. Грозятся начислением штрафов и отключением света. Подскажите, как действовать в данной ситуации???

  • Energo Control Energo Control

   1. в порядке п.53 Правил они обязаны вручить тот акт (» И начал составлять акт»).
   2. вас должны пригласить на комиссию по рассмотрению указанного акта.
   Чтобы посоветовать Вам как именно строить Вашу защиту необходимо ознакомиться с актом.
   Вы можете потребовать акт, ссылаясь на то, что согласно п.53 Правил 1 экземпляр акта вручают потребителю,
   получите акт вышлите нам в эл почту, только после этого можно что то говорить о каких либо перспективах спора.

 100. Марина Марина

  Підскажіть будь-ласка чи можна в приватному будинку установити два лічильника

  • Energo Control Energo Control

   Якщо є поділ власників у одному будинку то можна встановити кілька лічильників. Якщо один власник за документами один будинок то один лічильник.

 101. Лариса Лариса

  Я живу в частном доме. Рядом строится новый дом. Сосед просит временно подключиться к моей электросети через учтенную розетку. Является ли нарушением такая услуга и чем это может мне грозить? Спасибо.

  • Energo Control Energo Control

   В такой ситуации «сосед просит временно подключиться к моей электросети через учтенную розетку» работники облэнерго совершенно необоснованно говорят: «это нарушение мы отключим». Подключить удлинитель будет нарушением только с точки зрения Правил технической эксплуатации, Правил безопасной эксплуатации, за это не отключают Ваш дом, максимум что могут — отключить тот удлинитель.

 102. наталія наталія

  Живемо в приватному будинку і свій однозонний лічильник встановили за свої кошти. Повірка лічильника у 2013 році була проведена шляхом заміни нашого лічильника(його забрали працівники Рівнеобленерго ) на новий, що надало Рівнеобленерго. У 2014 вирішили замінити лічильник на двозонний. При заміні працівники Рівнеобленерго заявили, що однозонний лічильник забирають собі, оскільки він є власністю Рівнеобленерго. Скажіть будь ласка, чи правомірні такі дії.

  • Energo Control Energo Control

   Якщо за новий (двотарифний) лічильник Ви сплачували, то попередній лічильник не мають забирати.

   • наталія наталія

    Дуже дякую за відповідь.

 103. Еліна Еліна

  Доброго дня.
  Підскажіть будь-ласука. В мене в приватному будинку, в селі, підключені 3-фази. Одна фаза непрацює. Дзвонила в РЕМ, приїхали електрики, сказали що проблема або в лічильнику або в автоматі який стоїть до лічильника, все опломбоване. Сказали треба писати заяву в РЕМ на переопломбування, сплати, і тоді можна буде подивитися. Чи маю я платити за такі послуги (перепломбування)? Як має виглядати така заява, щоб ненамахали? Якщо несправний лічильник, купляти новий? Дякую!

  • Energo Control Energo Control

   Якщо Ваша електроустановка то Ви маєте платити.
   Як визначити ваша/не ваша?
   В договорі вказана межа розподілу. Ви маєте визначити чия відповідальність за ту частину електроустановки.

 104. Oxi Oxi

  Добрый день, на днях представители киевэнерго проводили контрольную проверку счетчиков электроэнергии в многоквартирном доме. В ходе проверки было обнаружено какое-то несанкционированное подключение розетки мимо счётчика. Составлен акт и сделаны фото. Акт составлен без присутствия жильцов и без свидетелей, только представителями енергокомпании. Жильцы в тот момент находились дома. О факте составления акта нам было объявлено только после того, как пропало электричество в одной из розетокмы вышли на лестничную клетку и обнаружили, что там проходит проверка. Документов о том, что эти люди являются работниками киевэнерго не представлено, вопрос подключения розетки сказали решать с ЖЭКом. Предупредили, что через месяц прийдет по почте приглашение на комиссию. Вопрос: о наличии несанкционированного подключения мы ничего не знали, доступ к счетчикам открыт и в счетке ковыряется кто хочет и когда хочет. Как доказать свою не причастность к данного рода подключению ?Есть присутствовать на комиссии или лучше решать такого рода спор сразу в суде.

  • Energo Control Energo Control

   Вышлите скан акта и фото щитовой (места нарушения) на нашу почту.

 105. Oxi Oxi

  Как раз акт мне никто и не выдал, даже не показали. Я обратилась к работникам киевэнерго с вопросом, что они сделали с проводкой, т.к. у меня перестала работать розетка, на что получила ответ, что у меня обнаружено нарушение, несанкционированное скрытое подключение. Подключить смогут только электрички из ЖЭКа. Через месяц нам по почте прийдет приглашение на комиссию. Всё, больше ничего не показывали. Сказали, что составили акт и сфотографировали щиток. Как мне поступать в данной ситуации и как доказать свою не причастность к произошедшему? Спасибо.

  • Energo Control Energo Control

   Начинать с получения акта о нарушении ППЭЭн — обязаны выдать (пункт 53 ППЭЭн).
   Требуйте экземпляр акта. Сначала разобраться с тем что указано в акте, потом на комиссию.
   В многоквартирных домах акт составляется в присутствии энергетика ЖЭКа / ОСМД и, самое главное, в некоторых случаях в отношении ЖЭКа / ОСМД а не собственника квартиры.

 106. Элла Элла

  Подскажите пожалуйста,что делать в таких случаях. Мы проживаем в многоквартирном доме,гостиничного типа,у нас в тамбуре три квартиры,в конце коридора установлена ванная для этих трёх квартир,так-как одни из соседей поставили ванную у себя в квартире,то ванной в конце коридора пользуемся мы с соседями. Мы с мужем поставили в ванной стиралку и бак,соседка этим не пользуется,но в ванной кипятит воду для купания кипятильником. При проверке написали акт о использовании не учтённой электроэнергии,в итоге всю электрику из ванной подключили к моей квартире,за подключение выписали квитанцию в размере 368 гривен,якобы за проверку счётчика. В итоге выставили штраф в размере 32 000 гривен,за использования не учтённой электроэнергии,мы не отказываемся от штрафа,но можно ли его уменьшить в разумных пределах??? Откуда вообще берутся такие за облачные цифры?

  • Energo Control Energo Control

   Цифры по Методике из расчёта пропускной способности провода.
   Если Вы хотите знать возможные перспективы спора по составленному акту, то вышлите акт о нарушении ППЭЭн (скан), а также вышлите список (без скана) всех документов от облэнерго что были выданы за всё время, фото места нарушения, историю, контактные данные (Ваши).

 107. юра юра

  Доброго дня. В мене така ситуація: змінився показник лічильника із 16 тис на 50 тис. Працівники обленерго провелики еспертизу лічильника, раз із представником держстандартології. Встановоли, що: » в лічильнику перегоріла фаза В через проходжнення великого струму по цфй фазі. Причина цього могла бути коротке замикання і за цей період (до виходу з ладу фази В) було велике споживання, що зумовило таке велике збільшення показника лічильника». З мене вимагають сплату за спожиту електроенергію згідно показника лічильника, різниця становить 35 тис/кв. Акт про порушенняне складався. Чи право мірнір їх дії?

  • Energo Control Energo Control

   Если правильно поняли, то в схеме счётчика вышла из строя цепь по одной из фаз, и в результате показания + 35 тыс?
   Интересное дело!
   Нужно начинать с изучения документов, далее установить вину потребителя, кроме этого установить является ли это значение + 35 тыс кВт часов реально потреблённой электроэнергией или это значение на счётчике в результате сбоя в работе самого счётчика.

   • юра юра

    З документів тільки акт про проведення експертизи та попередження про відключення. Вина споживача ніким поки не встановлена, хто це визначає ? Стосовно +35 тис кВт, ніяких експертиз не робилось. Обленерго вже нарахувало сплату згідно показника лічильника в сумі 30 тис грн. та вимагає оплати.

    • Energo Control Energo Control

     Скан документів (акт, усі висновки стосовно лічильника що є) вишліть на нашу пошту.

 108. Андрей Андрей

  День добрый.
  Подскажите пожалуйста. Имею договор с Харьковоблэнерго, но в нем в графе выделенная мощность ничего не указанно.
  Сейчас облэнерго хочет внести прибор учета на фасад здания и поставить туда автомат на 16А.
  Старый договор был заключен году в 1997, прибор учета рассчитан на 40А. Проживаю в частном секторе.
  Есть ли какие-то нормативы или рекомендации как рассчитывается выделенная мощность в этом случае?

  Заранее благодарен.

  • Energo Control Energo Control

   Необходим проект и ТУ не важно какого года (ищите).
   Подключение Вашего 3 фазы? 1?

 109. Ігор Ігор

  Я телефонував Вам 10.12.14р в 12:45 зі Львова, прошу надати мені лист на основі якого я зможу запросити видати мені акт і схему про правопорушення! Дякую!

 110. Николай Николай

  Добрый день. Вопрос по поводу вычисления суммы к оплате по многозонным счетчикам. В сентябре поставили двухзонный счетчик. У нас электроотопление и электроплита. Пытаемся сейчас это все узаконить (очень большое сопротивление оказывает Днепрооблэнерго))). Вопрос вот в чем: подскажите пожалуйста нормативно-правовые акты, в которых прописана формула вычесления суммы к оплате, и вообще, закреплена ли она на законодательном уровне. В облэнерго этого не хотят делать, т.к. им выгодно считать все по»своей формуле», которая заложена в программе. За месяц (по их формуле) у нас накручивается по 1300-1500 гривен. Считают, почему-то, по 1гр.-1.5гр. кВт! Заранее спасибо!

  • Energo Control Energo Control

   Вам необходимо сделать все документы по части оборудования дома электроотоплением (проект, акт ввода в эксплуатацию), если позволяет Ваша договорная мощность. После этого обратиться и получить тарифную группу для домов с электроотоплением.

   • Николай Николай

    Этим мы сейчас и занимаемся (пытаемся узаконить електроотопление). Вы меня наверное не правильно поняли. Вопрос мой вот в чем: подскажите пожалуйста нормативно-правовые акты, в которых прописана формула вычесления суммы к оплате по многозонным счетчикам, и вообще, закреплена ли она на законодательном уровне. Ибо есть опасения, что Днепрооблэнерго в свою систему обчисления сумм к оплате пользуется «своей» формулой…

    • Energo Control Energo Control

     Тарифы установлены согласно постановлению Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики от 23.04.2012 № 497 (с изменениями, внесенными постановлениями НКРЭ от 15.06.2012 № 750,
     от 13.09.2012 № 1183 и от 23.05.2014 № 749 и изменениями, внесенными постановлением НКРЭКУ от 23.10.2014 № 164).
     Нет никаких «своих» формул, все облэнерго применяют тарифы точно в соответствии.

     • Николай Николай

      Понятно…Спасибо. Опять Вы меня не поняли. Я не про тарифы, а про формулу вычисления суммы именно по двухзонным счетчикам. Там присутствует сетка тарифов. НО. В формуле применяют коефициенты (вычисляется питома вага по каждой из сетки тарифов — до 150 кВт, до 800 кВт, и свыше 800 кВт по каждой из зон). Например:
      День — 807 кВт (коэф 1)
      Ночь — 385 кВт (коэф 0,7)
      Общая — 1192 кВт
      Далее вычисляем сумму к оплате (Днепропетровская область):

      1 сетка тарифов (до 150 кВт)
      150/1192=0,1258
      день — 807*0,1258*0,3084=31,31 грн
      ночь — 385*0,1258*0,3084=14,94 грн

      2 сетка тарифов (от 150 до 800 кВт)
      650/1192=0,5453
      день — 807*0,5453*0,42=184,82 грн
      ночь — 385*0,5453*0,42=88,18 грн

      3 сетка тарифов (свыше 800 кВт)
      Вот тут самое интересное. Вопрос. Почему эту сетку применяют в отношении ночного тарифа? Ведь ночью мы никогда не в состоянии накрутить хотя бы до 600 кВт. Ладно с первыми 2 сетками (там они это объясняют потолком — там нужно искать удельный вес потребления по зонам, но в 3й сетки потолка нет) Именно в этой сетке Днепрооблэнерго насчитывает самое большее. В каждой зоне по 1,34 кВт!!!! Это очень хорошо видно в личном кабинете!
      Итак:
      1192-800=392
      392/1192=0,3289
      день — 807*0,3289*1,34=355,67 грн
      ночь — 385*0,3289*1,34=169,68 грн
      Итого к оплате 31,31+14,94+184,82+88,18+355,67+169,68= 844,6 грн
      В Николаеве и Киеве на сайтах облэнерго совершенно другие формулы. Соответственно, суммы другие. Дешевле выходит (существенно) в Николаеве…..
      Вот, что я имел ввиду — В КАКОМ нормативном акте зафиксирована эта формула. А я сомневаюсь, что она вообще существует в законодательном поле.
      Ладно, простите за беспокойство. Буду продолжать битву с НКРЕ. Всего доброго.

     • Energo Control Energo Control

      Для Вас действует та же тарифная политика, только Ваш многотарифный счётчик часть кВт-часов учёл в регистре «ночь» часть кВт.часов в другом регистре (если 2-х тарифный то «день» если 3-х тарифный то «пик» — «полупик»).
      Вам известны коэффициенты.
      Вам известны кВт.часы в каждом регистре.
      Далее Вы считате по таблице:
      «день» коэфициент тарифа = 1
      есть значение итого в регистре день например на счётчике 1000 кВт часов
      значение до 150 * цену до 150 + значение от 150 до 800 * цену (150-800 + всё, что свыше 800 * цену (800+)
      то есть Ваши кВт.часы
      150 * тариф(0-150) * 1 это все Ваши кВт часы — до 150
      650 * тариф(150-800) * 1- это все Ваши кВт часы от 150 до 800
      200 * тариф(800+) * 1- это все Ваши кВт часы от 800 до 1000

      «ночь» коэфициент тарифа = 0,7
      есть значение итого в регистре ночь например на счётчике 2000 кВт часов
      значение до 150 * цену до 150 + значение от 150 до 800 * цену (150-800 + всё, что свыше 800 * цену (800+)
      то есть Ваши кВт.часы
      150 * тариф(0-150) * 0,7 это все Ваши кВт часы — до 150
      650 * тариф(150-800) * 0,7 — это все Ваши кВт часы от 150 до 800
      1200 * тариф(800+) * 0,7 — это все Ваши кВт часы от 800 до 2000

      Вы пишете: «Вот тут самое интересное. Вопрос. Почему эту сетку применяют в отношении ночного тарифа? Ведь ночью мы никогда не в состоянии накрутить хотя бы до 600 кВт»
      но это не предположение! Счётчик имеет часы! Счётчик точно считает: сколько кВт.часов ночью потребляете. Счётчик (можно выводить на экран) пишет значение отдельное для регистров учёта «ночь» и для «день», а далее раскладываете по 0-150-800-800+ как при обычном счётчике и применяете 0,7 для всего что получилось в группе «ночь».

 111. Николай Николай

  Вы написали: «но это не предположение! Счётчик имеет часы! Счётчик точно считает: сколько кВт.часов ночью потребляете. Счётчик (можно выводить на экран) пишет значение отдельное для регистров учёта «ночь» и для «день», а далее раскладываете по 0-150-800-800+ как при обычном счётчике и применяете 0,7 для всего что получилось в группе «ночь». »
  Я тоже сначала думал, что считать нужно так (как Вы и написали), например:
  «День» 807 кВт.
  150кВт*0,31коп=46,5грн*1(коэф)=46,5грн
  650кВт*0,42коп=273грн*1=273грн
  7кВт*1,34грн=9,38грн*1=9,38грн
  Всего «день» — 328,88грн.
  «ночь» 385кВт.
  150*0,31коп=46,5грн*0,7(коэф)=32,55грн
  235*0,42коп=98,7грн*0,7=69,09грн
  Всего «ночь»101,64грн
  ИТОГО к оплате: 328,88+101,64=430,52грн.
  Ага, вот это я и пытаюсь доказать облэнерго, но они говорят, что это НЕ ПРАВИЛЬНО, т,к. норма 150кВт/мес идет ОБЩАЯ на 2 зоны. Это касается также и нормы от 150-800кВт! Поэтому они «вычисляют удельный вес на обе зоны»….
  Я им 3 месяца пытаюсь втолдычить, что у меня счетчик показывает точное кол-во накрученных кВт-ов «ночь» — «день».
  У меня проблема не в тарифах, понятное дело, что они не смогут их менять как захотят. У меня проблема в том, что они считают (формула просчета) как хотят…
  Согласитесь, есть разница 844,6 грн (я выше написал, как они считают) и 430,52грн (как мы с Вами обоюдно говорим, как считать)? Как Вы думаете, пол дома площадью 48 кв.м. за 2 месяца сможет накрутить около 5000 грн.? По их формуле — да…(((

  • Energo Control Energo Control

   Наши примеры не совсем удачны, это примеры о начальном уровне расчёта, но про удельный вес (% от каждой группы) мы не писали.
   Если напоример всего 800 по 400 день и 400 ночь то понятно = 50%, то есть от 150 по 75 первые 75 * тариф * коэффициент день =1 вторые 75 * тариф * коэффициент 0,7, то же самое для следующих 150-800.
   они так считают?

   • Николай Николай

    Да, они так и считают. Но проблема в том, что у нас ночью накручивается в среднем чуть более 500 кВт. Но они упорно тулят 3-ю сетку тарифов в «ночь»((((
    Вот, например, с абонкнижки:
    день:
    12.01 27.01 (К) 004261 (А) 004837 576
    01.01 12.01 (А) 003690 (К) 004261 571 1147
    0.3084 × 103
    0.4194 × 446
    1.3404 × 598
    ночь :
    12.01 27.01 (К) 001880 (А) 002170 290
    01.01 12.01 (А) 001645 (К) 001880 235 525
    0.21588 × 47
    0.29358 × 204
    0.93828 × 274
    Обратите внимание, что на 3й сетке — самое большее кол-во кВт(по 1,34грн).

    • Energo Control Energo Control

     По их начислениям день итого 103+446+598, ночь 47+204+274 — это соответствует показаниям «день» / «ночь» на счётчике?

     • Николай Николай

      Соответствует, ибо мы сами, также, вносим показания в личный кабинет (то, что (А) — вносили мы, то что (К) — контролер при нас).
      И вот, за 27 дней января мы накрутили:
      День — 1147 кВт, но, как они распределили:
      до 150 кВт — 103кВт
      150-800 — 446кВт
      свыше 800 — 598кВт
      Ночь — 525 кВт, распределили:
      до 150 кВт — 47кВт
      150-800 × 204кВт
      (!!!!) свыше 800 — 274кВт
      Итого, нам за 27 дней января нужно заплатить :
      0.3084 × 103=31,765грн
      0.4194 × 446=187,052грн
      1.3404 × 598=801,559грн

      0.21588 × 47=10,146грн
      0.29358 × 204=59,89грн
      0.93828 × 274=257,089грн
      К оплате: 1337,355грн.
      Понятно, что много накручено (отопление, плита). Но, представьте себе, что после того, как мы поставили это счетчик, на след месяц мы заплатили 450 грн (это меньше полу месяца прошло, еще не включали в сентябре отопление, с этого момента мы пытаемся разобраться с формулой), потом вылезло откуда-то 278 грн какого-то долга, потом заплатили 350 грн, перед новым годом мы заплатили 250 грн (опять какой-то кусочек у них вылез) прислали попередження про долг в 1450 грн — заплатили (т.к. грозились отключением). 12 января приходил контролер, сказала что у нас опять долг, вот только уже 2500 грн….Вот, за январь нужно выкласть 1320 грн… Итого, за октябрь-январь наша «халупка» со своими 58 кв.м. умудрилась накрутить примерно на 6500грн….

     • Energo Control Energo Control

      Судя по алгоритму % (расчёт) правильно.
      Важный момент: для отопления лимит 3600 а не 800. И цена другая.
      Вы используете по факту отопительное оборудование, а платите по тарифно группе «без электроотопления»?

 112. Василий Василий

  Побутовий споживач, маю на балансі свою підстанцію. Лічильник 3 зонний. Тариф електроопалення. Мені нараховують втрати електроенергії, по якому тарифу їх мають нараховувати?

  • Energo Control Energo Control

   Вопросы:
   Какую цену за потери Вам начисляют? И какая это область? Есть ли договор с указанем компенсации потерь?

 113. Николай Николай

  «»Судя по алгоритму % (расчёт) правильно.
  Важный момент: для отопления лимит 3600 а не 800. И цена другая.
  Вы используете по факту отопительное оборудование, а платите по тарифно группе «без электроотопления»?»»
  Именно так. Буквально в понедельник я добился того, чтобы они дали разрешение на сбор документов для того, чтобы узаконить электроотопление. Они долго сопротивлялись…
  Вопрос с формулой у меня возник не потому, что или я дурак, или лыжи не едут)) А потому, что знакомая фирма выиграла суд у налоговой недавно. Те тоже кричали «у нас формула, у нас программа…», а на самом деле эта «формула» законодательно нигде не прописана, а они просто разработали себе «программу» по которой «жучили» всех и вся. Теперь фирма вернула обратно себе 1,5 млн грн…. Я уверен, что в ДТЕК — та же история. Поэтому я у Вас и хотел спросить, есть ли какой-то норм-прав акт, в котором прописана формула исчисления суммы к оплате….Ладно, это моё последнее сообщение. Спасибо за то, что уделили мне внимание. Всего доброго.

 114. Носов Александр Николаевич Носов Александр Николаевич

  здраствуйте помогите разобратса в проблеме составлен акт о нарушении ППЕЕн ив соответствии сМетодикой расчитана и предявлена к оплате сумма ущерба,причиненногоОАО ЭК Днепрооблэнерго сумма 28914,Правильно проведенно расчет обьема неучтенной электроэнергии,период расчета24.01.12-24.01.15насчитано 45133кВт

  • Energo Control Energo Control

   вышлите скан акта о нарушении на нашу эл.почту

 115. Помогите пожалуйста.
  Пришли электрики (в мое отсутствие) — пустила супруга, обнаружили незарегистрированный эл. котел. Обнаружили подходящее питание к котлу якобы мимо счетчика. Чего-то сфотографировали и сняли чего-то на видео. Когда я приехал, — потребовал вызвать их начальство.
  Приехали. Потребовал чтобы продемонстрировали в присутствии начальства, где нашли неучтенное питание на котле . Демонстрация не получилась у электриков. Написали акт. Срезали образцы кабеля на входе в котел. Назначили время и дату на комиссию.
  Счетчик внутри помещения.
  Как защищаться.

  • Energo Control Energo Control

   Вышлите акт (скан или фото).

   • Не могу вставить скан
    на какой адрес слить скан акта в PDF
    Благодарю.

 116. подскажите адрес куда сбросить акт , не могу пристегнуть фото или скан
  С уважением
  Виталий

  • Energo Control Energo Control

   В комментарий скан не получится добавить. Всё высылайте на нашу energy-mk@mail.ru

 117. Роман Роман

  Ситуация в следующем. Днем пришли проверять показания счетчика, два типа покрутили каким то прибором и сообщив что они якобы обнаружили «магнитное» вмешательство, сняли счетчик и повесили новый. Старый счетчик был без магнитной пломбы. Запугав мою жену страшными рассказами о экспертизе и т.п. за которую мы будем платить, если откажемся оплатить какой то там штраф. Вообщем в течении 5 дней необходимо прийти облэнерго. Если мы откажемся, то они будут проводить экспертизу, каким то порошковым методом у криминалистов, если она подтвердится , то будем платить еще и за эту дорогущюю экспертизу. Как поступить в подобной ситуации? и что они реально могут сделать? Жену заставили подписать акт. Откуда мне знать что они не вышли от меня и не положили на счетчик магнит или они по ходу могут найти еще десяток несоответствий(

  • Energo Control Energo Control

   Вышлите скан (или фото) документов на нашу почту.

 118. наталия наталия

  Здравствуйте.У меня такой вопрос:если есть выделенный поссоветом зем.участок под застройку(жилого дома),но еще не приватизирован,то можно ли к этому участку подводить электроэнергию,т.е.изготавливать ТУ,проэкт,присоединяться и подключаться?

  • Energo Control Energo Control

   Правила пользования дают Вам право подключить Ваш участок, если у Вас есть право собственности либо право пользования участком. Если есть решение о выделении участка, то Вы уже можете заказать подключение необходимой Вам мощности.
   Действуют Правила присоединения и Методика расчёта стоимости за присоединение (можете смотреть ссылки в разделе нашего сайта «перечень нормативных документов»).
   Если Вам будет необходима помощь, обращайтесь.

 119. Александр Александр

  Здравствуйте. Вопрос:
  Я купил часть здания. Электричество в мою часть проведено через вторую часть, там стоит щитовая и счетчики, ко мне тянутся кабеля. Могу ли я заключить договор на поставку или компенсацию стоимости электроэнергии с собственником второй части здания, или мне нужно проводить отдельную линию и заключать договор с поставщиком? Спасибо.

  • Energo Control Energo Control

   Такого формата вопросы: «часть — подключено — первая — вторая /компенсация» необходимо изучать с документами (план строения, договор с облэнерго).
   Есть несколько вариантов решения для Вашей ситуации.

 120. Татяна Татяна

  Добрый день. Мы имеем участок земли и уже несколько лет не можем подключиться к линии электопередач. У нас нестандартное подключение и провести электричество чрезмерно дорого. Образно говоря продавец товара предлагает нам купить товар, но для этого предлагает нам самим построить дорогу, чтобы он мог этот товар доставить. Для нас это неподъемный вес. Вопрос. Действительно ли такое условие существует и дайте ссылку на закон. То есть должны ли мы за свой счет выполнять кучу технических проверок, ставить столбы, тянуть провода несколько километров ?

  • Energo Control Energo Control

   В Правилах присоединения есть определение «точка забезпечення потужності» это точка в действующих сетях. Если по прямой на расстоянии 300 м., и до 50 кВт мощности то это стандартное подключение. Посмотрите сети что возле Вашего объекта. Ответить на вопрос: «куда писать жалобы» можно только после изучения вопроса (куда Вы обращались, что Вам ответили, как обстоят дела по электросетям).

 121. Светлана Светлана

  Доброго дня! При перевірці помешкання було виявлено розетку, яка йшла поза лічильником! Був складений акт про порушення ПКЕЕ призначено комісію для нарахування штрафу! Комісія нарахувала штраф — 35000 грн. Але при розгляді всіх документів (склад сім»ї двоє осіб, площу будинка) за дві години суму штрафа змуншили до 17525 грн. Чи правомірний такий великий штраф? Ажде ніяких замірів нічого не проводили, як нарахували таку суму і за який період?

  • Energo Control Energo Control

   Необходимо изучать документы (без документов невозможно что либо ответить).

 122. Ольга Ольга

  Добрый день.Подскажите, пожалуйста, имеет ли право и в каких случаях Киевэнерго требовать копии квитанций об оплате за электроэнергию, если эта оплата производилась на р/сч. ЖЕКа? 10 лет счета приходили из ЖЕКа, в феврале 2015 Киевэнерго установил свои счетчики всем жильцам многокв. дома составив при этом акт в кот. зафиксировал показания нового счетчика. Старый счетчик был изъят без составления какого-либо акта (так у всех жильцов). В отделении Киевэнерго потом каждый заключал договор,получил расч. книжку и теперь оплачивает услуги по предоставлеию эл.эн. напрямую Киевэнерго. Между тем каждому жильцу пришло заказное письмо от КЭ с актом о правонарушении (самовольное подключение к эл.сети). В акте — штраф 4700,00грн. и указано что от подписи жильцы отказались. После написания жильцами дома общего заявления-жалобы представители Киевэнерго бегают по дому и требуют копии квитанций об уплате за 3 года или справку с ЖЕКа об отсутствии задолженности за электроэнергию. Я так понимаю, если ЖЕК должен Киевэнерго за электроэнергию, то при чем здесь жильцы дома? У нас не было договорных взаимоотношений с КЭ до февраля 2015г., почему я должна предоставлять им квитанции? Показания со старого счетчика не зафиксированы, так как в момент снятия счетчика дома был ребенок, а счетчики открываются 1 ключем для всех квартир.

  • Energo Control Energo Control

   Вышлите скан акта о нарушении.

 123. Катя Катя

  Доброго дня.ми платимо по квитанції,де вказані показники.нижче вони рекомендують сплатити всередньому 30 кВт за 10 днів.чому?і чи зобов’язані їх сплачувати?дякую.

  • Energo Control Energo Control

   Платите только по счётчику до 10 числа каждого месяца.

   • Катя Катя

    Ми сплачуємо за квитанціями,які приносять 20-25 числа(сільська місцевість).у наступномі місяці вони записують попередній показник,який був рекомендований,а не на лічильнику.

 124. Елена Елена

  Подскажите пожалуйста, у нас вчера отключили электричество в частном доме на основе долга 437грн. Мотивируют тем, что нам отсылались смс с предупреждением об отключении. На самом деле никаких смс нам не приходило, долг был, но по финансовым причинам платили как могли, за неделю до отключения оплатили 50грн. Теперь же за повторное подключение нам необходимо заплатить 1000грн, это нас проинформировали в РЭС Днепрооблэнерго.
  что нам делать, долг мы вчера оплатили, за подключение уже денег нет, да и насколько правомерно было отключение? мы не являемся злостными неплательщиками, оплачиваем по возможности всегда вовремя, просто такие тарифы надо еще иметь возможность оплатить….

  • Energo Control Energo Control

   Правила пользования разрешают отключение за долги после получения предупреждения. Это важно. Именно получения.
   В режиме СМС теоретически возможна передача какой либо информации, если в договоре есть что то о СМС и отправке-приёме на № телефона, и что это считать вручением, и Вы такое подписали, то они Вас предупредили.
   Если не был оговорен порядок СМС, то такое отключение неправомерно.

 125. Ярослав Ярослав

  Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, предистория такая: в 2013м году со слов облэнэрговцев отключили мою дачу за неуплату. Я приехав на выходных увидел оборваный провод на вводе, скрутил его и жил поживал никого не трогал, уже и забыл об этом. Тут приехали в деревню (сейчас там бабушка живёт временно) монтёры, сказали будем отрезать! На резонный вопрос- на основании чего, они ответили что у нас самоподключение (про неуплату ни слова). Вобщем пригрозили бабушке в грубой форме, что если я не решу в абонентском отделе эту проблему, то в пятницу приедут снова и уже точно отключат (несмотря на то, что ППЕЕн запрещает отключать перед выходными и праздниками). Сегодня был в обленерго, в абонентском отделе сказали что у меня с 2012го года задолженость в 80 грн (откуда она взялась ни малейшего понятия-платим по счетам постоянно, живём там мало, то выходит 10-15 грн за месяц ато и за квартал), сказали что нас отрезали уже 3 раза, и поэтому я должен уплотить за подключение порядка 400 грн и уплатить долг. Долг я уплачу, не суть, даже если он и с потолка взят, вопрос с подключением, точнее с отключением. «Отключали» обрезав провод на изоляторах, войдя во двор без моего присутствия, без предупреждения (я даже не знаю когда это было). На мой резонный вопрос в абон отделе про составление акта они заявили что акт не нужен, мне якобы звонили три раза, я не брал трубки, поэтому они утверждают что они меня предупредили. Я сказал что предупреждать обязанны письменно и при отсутствии меня, направить мне заказное письмо с отчётом о доставке в руки. На что они ответили что звонки фиксируются компьютером и этого достаточно.
  Платить за подключение я не собираюсь, ибо у меня всё подключено. Что сделать чтобы они отстали? Собираюсь писать в антимонопольный, куда ещё обратится? на какие документы опираться в случае приезда бригады монтёров?

  • Energo Control Energo Control

   По неправомерным отключениям лучше всего написать в Антимонопольный.

 126. Виктор Виктор

  добрый день. моя мама живет в частном доме под Киевом (купили дом в 2009 году).
  счетчик трехфазный, стоит на столбе на проходной улице. недавно пришли контрелеры к ней, постучали в дом, при ней сняли счетчик и сказали, что он мигает «не правильно», один из них сказал, что знает в чем дело — что там внутри якобы перепаяна одна деталь и он считает в два раза меньше и что это однозначно докажут (на его опыте это не первый случай). Мама нашла докумены на счетчик — его устанавливали Киевоблэнерго в 2008г. сами, счетчик с ихней надписью. Пломбы на самом счетчике все есть (по крайней мере визуально все стоят) Мама моя точно ничего не паяла — она этого делать не умеет. как быть, что делать? если действительно старый хозяин что то нахимичил с этим счетчиком — все повесят на маму? помогите пожалуйста разобраться (я хочу понимать ситуацию при худшем развитии событий).

 127. Надежда Надежда

  Работники облэнерго самовольно, без ведома хозяев, сами сфотографировали счетчик и составили акт о нарушении магнитного поля на счетчике. Объяснили они это событие тем, что было зафиксировано нарушение еще в сентябре месяце,а они отреагировали только ноябре. Хозяева дома акт не подписали. Работники облэнерго заменили счетчик ,забрав нарушенный счетчик на экспертизу. Чем грозит это хозяевам, какой штраф могут им насчитать и как правомочно поступить хозяевам в этой ситуации???

  • Energo Control Energo Control

   Вышлите акт на нашу эл почту.

 128. Сергей Сергей

  подскажите, пожалуйста, как пересчитывается сумма к оплате при отсутствии пломбы энергокомпании на счетчике при условии что заводские пломбы есть и вмешательства в схему подключения не было. Оплата за потребленную электроэнергию вносилась регулярно согласно показаниям счетчика.

  • Energo Control Energo Control

   Необходимо читать все данные в акте. Много обстоятельств, которые влияют на расчёт.

  • Energo Control Energo Control

   Необходимо читать что именно и как записано в акте (все детали все данные)
   поясняем почему: в 50% ситуаций бывает, что исходя из одной формулировки «штраф» составляет какую то величину
   а учитывая данные из того же акта величина уменьшается в разы (бывает до 100 крат разница именно в ситуациях с пломбами)
   Кроме этого, влияют на расчёт события до даты составления акта, все данные (технические) которые указаны в приложениях к договору

 129. elena elena

  Добрый день, подскажите по такому вопросу, пожалуйста.
  9 декабря контролеры зафиксировали у нас розетку скрытой проводки в обход счетчика, хотя она никакая не скрытая, в доме идет ремонт, только поштукатурены стены, розетки ставили 2 разных электрика, еще в сентябре.
  Контролеров беспрепятственно пустили в дом, как всегда, показали счетчик, пломбы все целые, мы и сами не ожидали такой неожиданности. Когда обесточили дом, то оказалось, что работает холодильник, который и сфотографировали и записали в акт о нарушении. 10 декабря нам отключили свет и сообщили, что мы должны 29 декабря прибыть на заседание комиссии по нашему вопросу.
  29 декабря мы приехали на комиссию, факт левого света не отрицали, нам вручили протокол комиссиии расчет за полтора года, с августа 2014г по 9 декабря 2015г., на сумму около 16 тыс.грн. На наши вопросы-почему нам поставили такой срок нам ответили, что это дата последнего контрольного снятия и осмотра счетчика, и что если нас что-то не устраивает, то пусть мы идём в суд, ну или куда хотим. Ежемесячное потребление дома за этот срок нам выставили 933кВт, что нам даже в страшном сне не потребить, да и по статистике за 6 лет, видно что дом максимально может потребить около 650кВт.
  Кроме того, договор на потребление электроэнергии оформлен на несуществующего человека (ошибка в фамилии и инициалах), о чем при контрольных осмотрах мы им регулярно говорили, и на акте контрольного осмотра 2014г. внизу подпись с правильной фамилией. Но это никого не смущает, как и то, что у нас уже скоро месяц как в морозы, праздники и т.д. нет света, и не будет до тех пор, пока, по словам ДРЕМ, мы не оплатим им ущерб, замену и вынос счетчика на фасад, подключение к столбу и что-то еще…
  Если вы нам можете хоть как-то помочь разобраться с этой суммой и вообще что нам делать дальше-прошу вас нам помочь. Спасибо заранее.

  • Energo Control Energo Control

   Отключать весь дом (квартиру) не имели прав, есть порядок отключения и масса разъяснений о том, что в случае как у Вас (какое то подключение мимо счётчика) то отключается не весь объект а только самовольное подключение.
   По вопросу описания событий (почему 16 тыс) почему такой период и о несоответствии фамилий — эту консультацию можно предоставить лишь после детального изучения (скан-фото акта в нашу почту, фото с места нарушения и тд). Там масса вопросов.

 130. Николай Николай

  Здравствуйте! Подскажите пожалуйста:
  1. Приходили из местного РЕСА и сказали что есть вероятность что на мой електросчетчик (СО-И 449) был устоновленный магнит, акт не составляли, счетчик не забирали, сказали что придут в другой день.Каким образом они это устанавливают и как доказывать свою правоту.
  2.Хочу поставить 2-зонный счетчик (день/ночь). РЕС устанавливает только свои счетчики NIC, оплата-1400 грн. с установкой.Есть ли вариант установки своево счетчика.Как начисляются кВт: день с 7-00 до 23-оо, до 100 кВт. 100-600 кВт, и ночь с 23-00 до 7-00 тоже до 100 кВт. 100-600 кВт, или же в день/ночь входят общие до 100, 100-600 кВт

  • Energo Control Energo Control

   «есть вероятность был установлен магнит» — это доказать невозможно. Если придут писать акт «о магните» (или пришлют по почте) то обращайтесь.
   По вопросу 2 тарифа: те блочные тарифы «до — кВт столько то» распределяются на Ваши дневные и ночные кВт часы. Нет отдельных величин для дневного и ночного потребления. Только величина ИТОГО. То есть дневной, например счётчик посчитал дневной 100 кВт и ночной 500 итого 600.
   Можете получить тариф «электроотопление» это 3600 кВт часов в отопительный период по льготной цене.

 131. Александр Александр

  Здравствуйте.
  Подскажите, пожалуйста, адрес Вашей электронной почты для отправки Вам документов с целью консультации.
  Спасибо.

 132. ірина ірина

  скажіть, ми знімаємо будинок но його в реі в реєстру не має. сьогодні нам відключили світло так як не працює лічильник і у нас немає квитанцій про оплату. який штраф нас очикує

  • Energo Control Energo Control

   Необходимо читать, что они указали в акте о нарушении ППЭЭн. Высылайте сканн или фото акта на нашу эл почту.

 133. ірина ірина

  чи можемо ми щось зробити. акт про порушення складали при 16 річному сину без його дозволу лізли до лічильника та ходили по кімнатах. акт він не підписував.

 134. оксана оксана

  прийшли три контролери, оглянули лічильниу написали акт про порушення-шляхом встановлення штучної перемички між струмовими проводами поза межами приладу обміну. хоча ніякого дроту не було, сказали що підгорені клеми, значить щось робили. мама акту не підписувала. 24 лютого комісія. що далі робити? і який може бути штраф?

  • Energo Control Energo Control

   Начисления по акту зависят от того, что указано в акте, от событий, которые были до составления акта. Высылайте скан или фото акта в почту.

 135. Оксана Оксана

  Я проживаю в однокомнатной квартире. За электроенергию платила исправно ежемесячно. Потом зарегистрировалась на сайте Киевенерго и обнаружила, что я переплачиваю. Сумма переплаты была около 360 грн. Я приостановила платежи для того, чтобы выровнять показания в ноль. В то же время у меня начались семейные проблемы – болезнь отца (с июля 2014 года), затем его смерть, на нервной почве начались проблемы со здоровьем мамы. Большую часть времени я проводила в родительском доме, на квартиру наведовалась посмотреть все ли в порядке. В это время работал только холодильник, остальные приборы я отключила. Проживать в квартире я начала с февраля 2016 года и, приводя в порядок платежи и квитанции, обнаружила, что счетчик не работает. Об этом я позвонила и сообщила в Киевэнерго. Пришли электрики, счетчик поменяли, мне дали бумажку, что внешних внедрений не обнаружено, пломбы на месте. Сказали, что-бы ждала результаты экспертизы.
  Через 2 недели мне в телефонном режиме позвонили из Киевенерго, сказали, что-бы я взяла все правоустанавливающие документы на квартиру, паспорт, код и явилась к ним. На мои уточняющие вопросы диспетчер начала хамить, угрожать, что я якобы проводила махинации и мне насчитают долг и я никуда не денусь, потому что отрежут электричество совсем. На что я ответила, что если будет комиссия, то мне должны прислать приглашение в письменном виде, а не по телефону и не посреди улицы. Диспетчер бросила трубку. 19.03.2016 я получаю письмо, где меня в письменном виде приглашают на комиссию, которая состоится 24.03.2016. и далее идет перечень документов, которые я должна взять с собой. На комиссию я не пошла.
  Зайдя на свою страницу для помесячной оплаты электроэнергии. Я обнаружила, что у меня задолженность (или штраф?) около 2000 грн. Никаких документов от Киевенерго с извещением об этом я не получала. Акта экспертизы о том, что со счетчиком тоже нет. Также у меня нет на руках решения данной комиссии, если она состоялась. Что мне делать в данной ситуации? Проглотить и заплатить, что-бы не отключили? Признать эту задолженность? На данный момент сумма для меня очень существенна, поскольку я пока не работаю, все деньги ушли на решение семейных проблем, описанных выше. В квартире также со мной проживает мой ребенок – 10 лет.
  Какие мои действия, дайте пожалуйста знать и являются ли правомочными действия Киевенерго в данной ситуации? И как с вами связаться для обсуждения сотрудничества?
  Спасибо.

  • Energo Control Energo Control

   Откройте в их программе свою абонентскую книжку (там видно что когда происходило) посмотрите данные о том что было (когда какие начисления и когда появился долг), запишите (или сделайте экранную копию) дата — событие и вышлите на нашу эл почту energy-mk@mail.ru

 136. Сергей Сергей

  Добрый день,
  хотел спросить совета по поводу того, какие действия мне предпринимать (или ничего не делать, просто ждать) в сложившейся ситуации.
  Я купил квартиру 22 марта этого года (г.Киев). Долга за электроэнергию нет (есть специальная справка из Киевэнерго, квитанции и т.д.). Предыдущий владелец до продажи квартиры написал заявление о замене счетчика. Замена состоялась на прошлой неделе (уже после купли-продажи квартиры). Договор с Киевэнерго заключен на имя предыдущего владельца — я не переоформлял его, ждал замены счетчика. При замене сотрудники Киевэнерго заявили, что отсутствует пломба завода-изготовителя, говорят, что есть подозрение, что счетчик вскрывали, и его забрали на экспертизу. Составили акт об этом (скан могу выслать), акт на имя предыдущего владельца квартиры (он «Потребитель» по действующему договору с Киевэнерго, на сегодняшний день так же). Моей подписи на акте нет (там же нет моей фамилии, у меня нет никаких отношений с Киевэнерго по этому счетчику). 5 мая «потребителя» (собственника квартиры в период до 22 марта) приглашают присутствовать при экспертизе. Вряд ли он придет — он живет за границей (прописан в Киеве, гражданин Украины).
  Что мне делать в этой ситуации? Идти ли на экспертизу (формально я — постороннее лицо в этом процессе, акт не на мое имя, договор тоже)?
  Спешить ли заключать договор с Киевэнерго до экспертизы, или ждать её результата?
  Какой может быть наихудший вариант развития событий?
  Спасибо заранее за ответ.

  • Energo Control Energo Control

   Если Вы новый собственник не подписывали никаких документов о взятии на себя обязательств сохранности пломб, то Вам не могут ничего предьявить (пломба не та или та — Вас это не касается). Если энергопоставщик будет настаивать на Вашей ответственности за ту пломбу, обращайтесь.

   • Сергей Сергей

    Большое спасибо!
    Идти ли мне на экспертизу (я так понял, что не идти)?
    Спешить ли перезаключить договор до экспертизы, или ждать результата экспертизы?
    Могут ли возникнуть проблемы при перезаключении договора?

    • Energo Control Energo Control

     По действующим Правилам и Методикам Вам обязаны выдать договор без каких либо экспертиз и прочего. Как будут действовать (пробовать навязать что то или нет) не можем прогнозировать. Они могут выдать договор без вопросов, а могут попытаться Вам предъявить это всё как Ваше нарушение.

     • Сергей Сергей

      Спасибо!
      Я решил не идти на экспертизу, сообщить владельцу лицевого счета (субъекту договора) о сложившейся ситуации (просто чтобы он был в курсе), пойти заключать договор в начале мая (надеюсь, будет меньше очередь). Я так понимаю, надо будет внимательно читать договор на предмет ответственности за что-то в период до покупки квартиры или даже в период до заключения договора. Если что, обращусь к Вам.
      Еще раз спасибо за помощь.

     • Energo Control Energo Control

      Внимательно читайте договор (могут вписать условия о ситуации с пломбами и Вашей ответственности).

 137. Ксения Ксения

  Подскажите, пожалуйста, куда я могу обратиться в случае обнаружения нарушения приказа НКРЕ, мне наш РЭС приписывает долги, выставляет по 2 счета в месяц (это и есть нарушение), при проведении перерасчета часть суммы записали в квитанцию, а часть показали как долг, фактически насчитанной суммы я от них так и не смогла добиться. Требую официального ответа, получаю лист бумаги с рукописным текстом, без подписей и печатей, с кем общалась, понятия не имею, они не представляются… и постоянное хамство. Подскажите как разобраться в этой ситуации?

  • Energo Control Energo Control

   Нужно знать детали. Пробуйте набрать их call центр и все пояснить, возможно, это ошибка исполнителя.

 138. Сергей Сергей

  Продолжение моих писем от 26 апреля (см. выше). По просьбе предыдущего владельца квартиры я пошел на экспертизу. В назначенный день её не провели, но провели позже (без меня, но у меня претензий нет). Общался по этому вопросу по телефону с мастером (оказалось, приятный в общении человек, вежливый, говорит всё логично), узнал о результате. Экспертиза счетчика показала, что пломбы нет и его можно было вскрыть. Вскрывали или нет — это экспертиза не показала, надо делать криминалистическую экспертизу. Будут делать или нет — решит комиссия, на которую пригласили предыдущего владельца. Он просил, чтобы я пошел на комиссию, но именно в этот день мне будет неудобно (постараюсь пойти, как получится).
  На новом счетчике, который мне поставили, была надорвана пленка на магнитной пломбе, причем не на самой «таблетке» пломбы, а ниже. Ставили без меня (при строителях). Пломба не активирована (магнит не подносили) — похоже, это просто брак. Хотел заключить договор, но показал в контакт-центре фотографию пломбы. Менеджер в контакт-центре Киевэнерго посоветовала не заключать договор, а сначала вызвать электрика для технической проверки. Электрик сказал, что есть нарушение пломбы, счетчик сняли и отправили на экспертизу (новый счетчик, через месяц после установки, а саму заявку на проверку я подал через 11 календарных дней после установки, из которых 5 — выходные и праздники). Жду результата. В разговоре работники Киевэнерго уверенно говорили, что их мастера такой брак не могут допустить, что виноваты строители — мол, они вам решили сделать гадость и порвали пломбу. Я верю строителям (мы знакомы уже несколько лет), но это всё просто слова…
  Теперь вопросы:
  1. На новом счетчике горит индикатор «ток фазы не равен току нуля» (он горел и на счетчике «с надорванной пломбой», и на том, который стоит сейчас). Электрики Киевэнерго искали неисправность — вероятно, проблема в проводке до счетчика (по крайней мере другой причины не нашли). Отметили это в акте об установке счетчика.
  2. Сегодня увидел, что горит индикатор «неправильная установка». При установке счетчика он не горел (мое предположение — пошли дожди и где-то ноль замкнул на что-то). Счетчик и проводку в квартире с момента установки не трогали — версия о том, что индикатор загорелся из-за работ в квартире полностью исключена. Звонил электрикуКиевэнерго, который ставил счетчик — он говорит, мол, ваши проблемы — ищите неисправность, давайте распломбируем и нанимайте электрика, устраняйте, если вам это мешает, а меня оставьте в покое. Электрик производит хорошее впечатление, но просто не хочет заниматься этим вопросом, ему, очевидно, надоела эта история (могу его понять).
  Вопрос: нужно ли устранять неисправность мне как потребителю, несу ли я ответственность за горящие индикаторы на счетчике?

  PS. Если мой рассказ может помочь кому-то, готов рассказать подробнее, показать копии документов.

  • Energo Control Energo Control

   Если счётчик с индикацией неправильных включений, то в 99% ситуаций (моделей) такой счётчик имеет 2 учётных элемента (другие, более простые счётчики имеют один учётный элемент). Это значит, что Вы, даже в ситуации «индикатор указывает неправильное включение» не сможете украсть электроэнергию. Но Вы не застрахованы от контролёра ПТУшника, который составит акт о нарушении (такие дела есть, и масса сложностей что то). Для Вас самих лучше исправить проводку, если есть где то пробой проводки, то это как минимум утечка Ваших кВт-часов (при отключении всего счётчик считает ток утечки).

   • Сергей Сергей

    Большое спасибо за ответ.
    Забыл написать, просто информация: сотрудник Киевэнерго сказал, что Киевэнерго уже не монополист, а можно купить электроэнергию в Укрзализнице и на фабрике «Рошен» (к вопросу о том, что монополист обязан заключать договор). Я написал вопрос в Укрзализницю через сайт uz.gov.ua и получил ответ на почту: /начало цитаты/Повiдомляємо, що згiдно Постанови Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг вiд 19.02.2016 року № 213 Публiчне акцiонерне товариство «Українська Залiзниця» (далi – ПАТ «Укрзалiзниця») отримало лiцензiї з розподiлу електричної енергiї (передачi електричної енергiї мiсцевими (локальними)
    електричними мережами) та з постачання електричної енергiї за регульованим тарифом. Для отримання бiльш детальної iнформацiї щодо умов укладення Договору про постачання електричної енергiї та тарифiв на електроенергiю для населення громадянину необхiдно звернутися до iнформацiйно-консультацiйного центру фiлiї «Енергозбут» ПАТ «Укрзалiзниця» за адресою м. Київ, вул. Жилянська 97 або контактним телефоном (044) 465-42-28. /конец цитаты/

    Еще раз спасибо за ответ и советы.

    • Energo Control Energo Control

     Если «география» электрических сетей позволяет, то можно рассмотреть варианты покупки не в Киевэнерго.

 139. Ирина Ирина

  Добрый день! 17.06.16г. При замене счетчика было обнаружено работниками электросети незаконное подключение. Провод проходил от трубы в коридоре (вбитый в землю штырь длинной 2м) до тепло вентилятора в комнате (через кухню по полу). Подключен к сети не был. Составили Акт, 24.06.16г. записалась на комиссию. По предварительным данным обещают штраф от 20000грн. Скажите что можно сделать и куда выслать фото акта и замеров? Очень нужна помощь специалистов, при низком доходе — эта сумма неподъемная для меня. Заранее Вам благодарна!

  • Energo Control Energo Control

   Вышлите скан акта на нашу эл-почту.

 140. Ирина Ирина

  Добрый день Выслала Вам сегодня утром скан Акта на Вашу эл.почту, очень нужна Ваша помощь. Жду Вашего ответа или можете связаться со мной по телефону 068 -. Спасибо!

  • Energo Control Energo Control

   Ответ вышлем на Вашу эл почту.

 141. Елена Елена

  Подскажите, пожалуйста, как действовать в такой ситуации. В начале 90-х годов в многоквартирном доме из щитовой, расположенной на лестничной площадке, были украдены счетчики. Наш украсть не успели — он остался висеть на одном проводе. Электрокампания предложила переставить наш счетчик в тамбур (отгороженная жильцами двух квартир часть площадки с дверью, закрывающейся на замок). Счетчик был перенесен в тамбур представителями компании и опломбирован. До недавнего времени такая ситуация устраивала и облэнерго и нас, жильцов. Работники облэнерго имели бесприпятственный доступ к счетчику, почти каждый месяц приходил контролер для сверки показаний, показания заносились в журнал и удостоверялись подписью жильцов. На прошлой неделе энергокомпания установила на лестничной площадке в щитовой новый замок и вынуждает нас дать возможность монтерам перенести наш счетчик из тамбура в щитовую, аргументируя тем, что такое расположение предусмотрено планом дома. Мы не хотим переносить счетчик. Нам спокойнее, когда счетчик стоит в тамбуре, очень подходит возможность контроля за снятим показаний представителя энергокомпании. Представители компании ходят почти каждый день, обвиняют нас в краже электричества, оставляют акты о недопуске к счечтику, хотя это неправда ( в один из дней приходила и контролер, записала показания, подпись жильцов есть в журнале). Никакого обследования лля подтверждения кражи электричества не проводилось. Угрожают отключить электроэнергию. Никаких предписаний представители не предъявляют, не представляются. Задолженностей за электричество у нас нет, платим по квитанциям в срок.

  • Energo Control Energo Control

   Вопрос сложный. В чём без сомнений, так это щитовая и проект дома, где должны быть счётчики.

   • Елена Елена

    Но по правилам установки, счетчик может быть перенесен по просьбе потребителя, если условия нового местоположения соответствуют правилам установки. На основании этого разве нельзя его оставить в тамбуре? И, скажите, пожалуйста, насколько правомерно составление актов о недопуске и угрозы отключения?

    • Елена Елена

     наверное, я не правильно употребила термин щитовая. На самом деле это, скорее, этажный распределительный щиток.

    • Energo Control Energo Control

     Если начали проводить работы по установке счётчиков в этажных щитовых, это их право. Потребитель может не соглашаться, если счётчик был установлен в квартире, опломбирован и принят сторонами. Отключить могут только в том случае, если систематически не допускаете к счётчику и не передаёте показания счётчика. Если просто так угрожают «отключим», напишите жалобу в Антимонопольный комитет Украины.

 142. Юлія Юлія

  Доброго дня. Таке запитання — у мене квартира в новобудові. Будинок був зданий 2 роки тому із всіма встановленими лічильниками. Півтора року у квартирі ніхто не проводив ніяких робіт, навіть патрони і резетки не вкручені, але коли я навідалась до квартири на днях помітила, що на розпод. щитку на сходовій клітці моя квартира опломбована і електрики немає. Без жодного письмового чи іншого попередження ні про візит контролера, ні про відлючення електроенергії. Як правильно вчинити у такій ситуації?? Буду вдячна за відповідь.

  • Energo Control Energo Control

   Уточніть обставини: нова квартира, було підключення, але 1,5 року ніхно там не був, пісял чого відключили?

   • Юлія Юлія

    Дякую, але вже прояснили. Начебто були збори жильців щодо невивезеного будівельного сміття і всіх, хто не явився на ці збори відключили від електрики пломбуванням лічильника. Написали заяву, що це було не наше сміття і нас підключили. Це взагалі законно так пломбувати лічильник без жодного попередження?? Адже є списки жильців із номерами телефонів, можна уточнити…

 143. Светлана Светлана

  Здравствуйте! Моя проблема такова, 2.09.16 ко мне пришли два сотрудника РЭС для опломбирования счетчика после поломки, они увидели неправильно подключенный звонок, он был подключен перед счетчиком, был составлен акт с которым я не была согласна, 22.09. была комиссия на которой я не смогла присутствовать. 26.09 находясь дома с внучкой вдруг пропадает свет, выглянув в окно я увидела машину облэнерго и двух ребят, которые палкой отрезают мне электричество, выскочив я потребовала у них документы и наряд, они мне отказали, после чего я вызвала полицию, пока ехала полиция их кто-то по телефону проконсультировал и они озвучили при полиции версию, что они отключили меня для того, что бы поставить ограничитель мощности, теперь я не могу полноценно погладить, у меня отключается всё. 4.09. мне пришло письмо, его бросили в почтовый ящик, в котором штраф составляет 2400 гр. Подскажите имели ли они право поставить мне этот прибор и каким образом оспорить сумму штрафа и установку прибора? Примет ли к рассмотрению мою жалобу антимонопольный комитет или каковы варианты?

  • Energo Control Energo Control

   Отключили неправомерно. Если был какой то провод «подключили звонок», и этот провод безучётного (по их мнению) потребления, то имели право только безучётное отключить, но не весь объект. Согласно п.53 Правил обязаны ознакомить с актом, дать экземпляр, назначить рассмотрение. Чтобы оспорить начисления нужно разобраться в формулировках, которые они записали в акте и знать детали (где какой провод был итд).

   • Светлана Светлана

    Спасибо за ответ. Я знаю, что отключали не правомерно, поэтом и вызвала полицию. Хотелось бы получить от Вас помощь, напишите на какой адрес отправить документы. Спасибо.

 144. Вячеслав Вячеслав

  Доброго дня!. Сталась позаштатна ситуація. Сьогодні отримав дзвінок від начальника ОСББ з інформацією про те, що прийшли в будинок представники обленерго, виявилип що лічильник не веде обліку, відкрили щиток і виявили що наші проводи підключені в обхід лічильника, сфотографували початкову ситуацію потім дроти підключили правильно і знов сфотографували. Все це робилось в нашу відсутність. Тільки після цього нас повідомив начальник осбб. Ми з дружиною покидали роботи і приїхали до ОСББ. Ми наполягли ще раз прийти до щитка щоб оглянути ситуацію — помітили що в щитку були проведені роботи по перепідключенню загального електропостачання. Нам інкрімінували розкрадання електроенергії.і склали акт, але ми відмовились його підписувати оскільки соєї вини не вбачали. Виявилось, що ми не оплачували за елеутроенергію з жовтня 2015 року — у дружини субсидія і часто вона перекривала використане світло, тому ми не звернули увагу на відсутність квитанцій. Що нас може чекати? Щиток на території загального користування, доступн до нього отримують працівники енерго (вони перед цим проводили перепідключення електроенергії), мають доступ працівники кабельної компанії — просто беруть ключ у сусідів і ніхто не слідкує затим, що і хто робить в щитку.

  • Energo Control Energo Control

   Потрібно читати, що зазначили в акті, вивчати усі обставини (що то був за електрощит, та що та як саме було включено-відключено).

 145. Вячеслав Вячеслав

  Але за цей час контролелри не помітили що ми не плотимо рік за світло і навіть нас не повідомии про то. А як же знімали покази лічильника???? регулярно???

 146. Сергей Сергей

  Представители облэнерго пришли с проверкой счетчика 6:30 утра когда мы еще спали,разбудили и потребовали показать счетчик.Я впустил их на территорию частного дома без предисловий.Счетчик был закреплен в горизонтальном положении,при котором оказалось колесико не вращается.Они сфотографировали положение счетчика,акт не составляли.Сказали,что мне нужно будет явиться в главный офис на комиссию.Пломбы все на месте,счетчик находится на улице возле дома,левых подключений нет.Я закрепил счетчик в вертикальном положении,убрав горизонтальное крепление.Как оказалось мой договор уже просрочен.Чего ожидать и как себя вести?

  • Energo Control Energo Control

   Это «древнее» нарушение )) «наклон счётчика», так делали очень давно, и только на индукционных счётчиках. Вопрос в том было ли это умышленно? И какой год поверки? Этот счётчик давно должны были заменить.

 147. Андрей Андрей

  Добрый день, а как можно с вами связаться или куда можно обратится к вам в г. Киеве ?

  • Energo Control Energo Control

   В проекте «Энергетика и Закон» разные специалисты из разных городов, работа проводится тем, кто не загружен на момент обращения. А для изучения документов, точнее для ознакомления, достаточно их выслать по электронной почте, в режиме электронных коммуникаций, видеозвонок итд (это экономит массу времени). Перед планированием встреч необходимо выслать по эл почте, ознакомится и определить возможные перспективы спора.

 148. Ольга Ольга

  В 2014 году комиссия проверяла счётчики которые находятся в парадном многоэтажного дома а не в моей квартире.Позвонили и сказали что на счетчике сорвана пломба.Составили акт о нарушении.Счётчик находится в парадном и я не могу его сторожить.Я обратилась в Киевєнерго ,где мне управляющий сказал,что акт составили не законно.Спустя 2,5 года мне приходит ВИМОГА про сплату заборгованності иначе дело передадут в суд.У меня вопрос:Отвечаюли я за счётчик который находится на лестничной клетке в парадном.Почему 2,5 года молчали и какие мои действия сейчас в данной ситуации?Заранее спасибо.

  • Energo Control Energo Control

   Зависит от многих обстоятельств:
   1. был ли акт о сохранности пломб и кто взял на себя обязательство сохранить пломбы?
   2. какая именно пломба (Держспоживстандарта или энергопоставщика) и какой год установки пломбы?
   3. как составляли акт о нарушении ППЭЭн? Кто подписывал? Какая формулировка?
   4. как именно подтвердили нарушение пломб? Была ли комиссия? Или экспертиза?
   Это всё нужно уточнять. Более подробно и детально пишите нам на эл почту.

 149. Богдан Богдан

  Добрый день Подскажите дом находится в дачном кооперативе, кооператив не прибыльная организация, и оплачивает електроенергию по общему счетчику на входе в кооператив. Можно ли подключить напрямую к РЕС, если полностью оформлена документация на дом, дом введен в жилой фонд, присвоен отдельный адрес, зарегистрированы и проживают на постоянной основе хозяева.

  • Energo Control Energo Control

   Можно. Варианты разные. Формат подключения зависит от многих обстоятельств.

 150. Богдан Богдан

  Подскажите к кому обратится и как єто правильно сделать. Буду очень благодарен за помощь. Киевобленерго дает ответ что надо заключить трьохсторонний договор. Кооператив категорически против. И устанавливает цены такие как хочет, списывая деньги на якобы какие то потери.

  • Energo Control Energo Control

   Если кооператив не согласен, то подключать необходимо от сетей энергопоставщика. Но тогда возникнет вопрос: а как обеспечить доставку через территорию кооператива?

 151. Тетяна Тетяна

  Доброго дня! Підкажіть, будь-ласка, в мене в сільській місцевості є житловий будинок в якому я проживаю, і частину якого експлуатую під магазин. В мене весь час був один електролічильник, але нещодавно дізналась що повинно бути два. Так скільки лічильників повинно бути? За якими тарифами їх сплачувати?

  • Energo Control Energo Control

   Питання у тарифах и різних Правилах для побутового споживання та для підприємницької діяльності. Формально для будинку свій лічильник і тариф, а для магазину інший лічильник і тариф, а також різні договори. Але це все лише за умов, якщо магазин оформлений повністю як об’єкт, має свою адресу. У сільській місцевості магазини працюють в частках будівель без оформлення. Можемо порадити купити сонячну панель і усім перевіряючим казати «магазин працює від енергії Сонця». Більш детально — пишіть на нашу ел адресу.

 152. Ivan Ivan

  Помогите пожалуйста. На очередной осмотр работники облэнерго приехали с понятыми и стали проводить обыск в доме. Найден был магнит, но не возле счетчика. Выписали штраф 50 тыс. И забрали магнит. Подскажите, имели ли они право проводить осмотр жилых помещений? Почему такой штраф?

  • Energo Control Energo Control

   Нужен скан (или фото) акта о нарушении.

 153. Ростислав Ростислав

  Подскажите пожалуйста хочу увеличить мощность потребления в частном секторе (Винницкая обл) с 3 Квт (согласно договора) до 6 Квт. 3 Квт на электроотопление (теплый пол). В РЭСе сказали что нужно выготовить техническую документацию. Заяв на изготовление технической документации в 2017 году не принимают, ссылаясь на то что нет цены на подключение в 2017 году. Что мне посоветуете? И во что мне обойдется это увеличение мощности. Какая цена на эти услуги в 2017 году.

  • Energo Control Energo Control

   Потрібно подати заявку на зміну технічних параметрів (збільшення потужності будинку для встановлення електричного котла). Ставки за 1 кВт потужності: http://www.nerc.gov.ua/?id=23462

 154. Сергій Сергій

  В 2008 р. придбав частину присадибного будинку на реконструкцію . Співласник будинку демонтував електролічильник. При потребі співласник надавав електроенергію по переносці. Договору з постачальником небуло. Прибули контролери та повідомили, що вони прибули втретє і я розкрадаю електроенергію. Я, з цим незгідний і підписувать акт відмовився. На комісії на мої пояснення незвернули увагу і виписали штраф 28 тис. грн.

 155. Анна Анна

  Здравствуйте! Есть ли исковая давность по актам нарушений ПКЕЕ? И можно ли подать в суд о взыскании сумм по акту ПКЕЕ со следующего владельца квартиры? Акт нарушений был выписан в июне 2009, квартиру купила моя мать в августе 2009, подарила мне в 2015 году. Бывший владелец квартиры подписал договор на реструктуризацию, заплатил 1 раз и больше не платит.
  У меня есть договор на поставку электроэнергии, там нет никаких пометок об этом акте, но периодически, ко мне приходят представители Днепрооблэнерго и пытаются сорвать пломбы и отключить счетчик, в Нова Ком выставили сумму по акту ПКЕЕ более 6 тыс грн. В суд на меня не подавали, повесток не вручали. Что мне делать?

  • Energo Control Energo Control

   По акту 2009 года и начислениям в отношении предыдущего потребителя, учитывая, что это не было наследование, взыскать невозможно.

 156. Елена Елена

  Добрый день! Решили поменять счетчик на двух тарифный. При замене счетчика было обнаружено, что он имеет повреждение (полуоткрыт, хотя пломбы на месте). Счетчик стоит на лестничной площадке, щиток не закрывается. Председатель кооператива говорит, что она не несет ответственности за имущество энергосети.
  Составили акт, что мне теперь делать? Я думаю, хотят на меня повесить порчу имущества.

  • Energo Control Energo Control

   Если пломбы целые, счётчик не повреждён, то это может быть заводской брак. Необходимо разбираться, что указали (какое нарушение) в акте?

 157. vsevolodNat vsevolodNat

  Конечно. Это было и со мной.

 158. Богдан Богдан

  Доброго дня. Від енергетиків є припис щодо встановлення ввідного автомата згідно потужності. На даний момент встановлено ввідний рубильник. Ось текст припису:
  Взаємовідносини, які виникають в процесі продажу і купівлі електричної енергії між виробниками або постачальниками електричної енергії та споживачами (на роздрібному ринку електричної енергії) регулюються Правилами користування електричною енергією, затвердженими постановою НКРЕ від 31.07.96 №28, зареєстрованими в міністерстві юстиції України 02.08.96 № 417/1442 (із змінами) (далі Правила).
  Дія цих Правил поширюється на всіх юридичних та фізичних осіб (крім населення) (абзац другий пункту 1.1 Правил).
  Розрахункові засоби обліку електричної енергії, технічні засоби контролю і управління споживанням електричної енергії та величини потужності, засоби вимірювальної техніки для контролю якості електричної енергії встановлюються відповідно до вимог ПУЕ, цих Правил та проектних рішень (абзац другий п.3.1 Правил).
  Норми ДБН В.2.5-23:2010 поширюються на проектування електропостачання, електричного освітлення згідно з ДБН В.2.5-28, главою 6.1 Правил улаштування електроустановок і силового електрообладнання нових та існуючих, що підлягають реконструкції та капітальному ремонту житлових будинків, зазначених у ДБН В.2.2-15, адміністративних і побутових будинків та приміщень підприємств, зазначених у СНиП 2.09.04, та громадських будинків і споруд, наведених у додатку А ДБН В.2.2-9. Захисні заходи електробезпеки слід передбачати згідно з ДБН В.2.5-27, главою 1.7 ПУЕ. Спеціальні вимоги для житлових і громадських будинків з умовною висотою від 73,5 м до 100 м включно встановлені ДБН В.2.2-24, а блискавкозахист будинків та споруд — відповідно до ДСТУ Б В.2.5-38
  Перед засобом обліку, безпосередньо включеним у мережу, на відстані не більше 10 метрів по довжині проводки для безпечної заміни засобу обліку повинен бути установлений комутаційний апарат чи запобіжник, що дозволяє зняти напругу з усіх фаз (абзац перший п.11.9 ДБН В.2.5-23:2010).
  Для безпечного встановлення і заміни лічильників у мережах напругою до 380 В потрібно передбачити можливість вимкнення лічильника за допомогою встановленого до нього на відстані, не більшій ніж 10 метрів, комутаційного апарата або запобіжників. Зняття напруги треба передбачити з усіх фаз, які приєднують до лічильника (абзац перший п. 1.5.36 ПУЕ).
  Як апарати захисту мають застосовуватися автоматичні вимикачі або запобіжники. Для забезпечення вимог швидкодії, чутливості або селективності допускається в разі необхідності застосовувати засоби захисту з використанням виносних реле, електронних аналогових та цифрових пристроїв (п. 3.1.5 ПУЕ).
  Кожен апарат захисту повинен мати напис, який вказує значення номінального струму апарата, уставки розщіплювача і номінального струму плавкої уставки, потрібних для мереж, що ним захищається (п. 3.1.7 ПУЕ).
  Електричні мережі повинні мати захист від струмів короткого замикання, що забезпечує по можливості найменший час вимкнення і вимоги щодо селективності (абзац перший п. 3.1.8 ПУЕ).
  Пломби з тавром електропередавальної організації мають бути встановлені також на пристроях, що закривають первинні і вторинні кола живлення засобу обліку, приводи і кнопки управління комутаційних апаратів та кришки автоматів, встановлених у цих колах, двері комірок трансформаторів напруги, кришки на зборках і колодках затискачів, випробувальних блоках, лінії зв’язку автоматизованих систем обліку та всі інші пристрої і місця, що унеможливлюють доступ до струмоведучих частин схеми обліку (абзац другий п.3.31 Правил).
  Електроустановки споживачів мають бути забезпечені необхідними розрахунковими засобами обліку електричної енергії для розрахунків за спожиту електричну енергію, технічними засобами контролю і управління споживанням електричної енергії та величини потужності, а також (за бажанням споживача) засобами вимірювальної техніки для контролю якості електричної енергії (абзац перший п. 3.1 Правил).
  Відповідно до підпунктів 10, 13 та 15 пункту 8.1 Правил, енергопостачальник має право:
  — надавати обов’язкові до виконання вимоги щодо приведення належних споживачу розрахункових засобів обліку і схем їх підключення у відповідність до вимог цих Правил та нормативно-технічних документів;
  — припиняти постачання, обмежувати обсяг постачання електричної енергії споживачу у випадках та порядку, передбачених положеннями законодавства України та цих Правил;
  — контролювати додержання споживачами та субспоживачами вимог цих Правил відповідно до умов укладених договорів.
  З огляду на зазначене, Вам необхідно в термін до ____________ встановити ввідні автоматичні вимикачі за адресами:
  Адреса 1, Адреса 2.
  В разі невиконання даної вимоги, РЕМ будуть змушені діяти згідно підпункту 6 пункту 7.5 Правил, відповідно до якого постачальник електричної енергії (електропередавальна організація або основний споживач за погодженням постачальника електричної енергії) зобов’язаний, попередивши споживача не пізніше ніж за три робочих дні, припинити повністю або частково постачання йому електричної енергії (передачу або спільне використання технологічних електричних мереж), у тому числі на виконання припису представника відповідного органу виконавчої влади, у разі невиконання обґрунтованих вимог електропередавальної організації (постачальника електричної енергії) щодо приведення розрахункового обліку в технічний стан відповідно до вимог нормативних документів.
  Наскільки правомірним є даний припис та чи можливо його оскаржити?

  • Energo Control Energo Control

   Потрібні деталі: яка дозволена потужність, як відповідно проекту зібрано схему.

 159. Богдан Богдан

  Дозволена потужність 315 кВт. На вході стоїть рубильник, згідно проекту також рубильник, але в договорі на електропостачання на схемі вказаний автоматичний вимикач номіналом 630 А

  • Energo Control Energo Control

   Якщо договір підписаний енергопостачальником та споживачем, сторони вказали саме у договорі «автоматичний вимикач номіналом 630 А» то потрібно встановити або змінити ці положення договору.

 160. Богдан Богдан

  Дякую за консультацію

 161. Юлия Юлия

  Добрый день! Проконсультируйте пожалуйста, во время моего отсутствия дома, пришел инспектор Киевэнерго и составил Акт о нарушении. Акт мной так и не был получен (ни почтой, ни каким либо другим образом, чтобы хотя бы ознакомится с сутью нарушения). Было заседание комиссии и вынесено решение о штрафной санкции. Теперь уже получено письмо о сроках погашения по этому штрафу и об угрозе отключения, в случае не оплаты. Есть ли какая-то возможность у меня получить этот Акт в Киевэнерго?

  • Energo Control Energo Control

   Вышлите скан(фото) акта о нарушении.

   • Юлия Юлия

    Так в том и то и вопрос мой к вам, где и как мне получить Акт о нарушении?

    • Energo Control Energo Control

     Обращаетесь на их юридический адрес письменно. Или приходите на приём. Согласно п.53 Правил они обязаны Вам выдать экземпляр акта.

 162. Альберт Альберт

  Добрый день! Ситуация-перепад напряжения(неисправный лестничный щиток). Обращение зафиксировано 21.09.2017. Аварийно устранено. Через неделю 29.09.2017 обращается собственник квартиры с требованием заактировать неисправную технику. Каким нормативным документом регулируются сроки обращения и составления актов? Спасибо

  • Energo Control Energo Control

   Необходимо чтобы было заключение ремонтного центра (сертифицированного и допущенного производителем) по части причин выхода из строя техники, а также любой документ о стоимости ремонта. Тогда Вы сможете претендовать на получение компенсации от кампании-энергопоставщика.

 163. наталья наталья

  добрый вечер! осбб получил счет от РЕС за месяц 1532 кв при максимальном потреблении до 300 кв. После проведенной проверки обнаружили квартиру с неучтенным потреблением электроэнергии, электрик обрезал провода как правильно оформить Акт и какой выставить счет к оплате : с момента перехода дома на баланс ОСББ или только за последний месяц?

  • Energo Control Energo Control

   Если было подключение к сетям ОСМД, Вы можете решением ОСМД применить санкции к нарушителю.
   В соответствующей Методике определения стоимости неучтённой электроэнергии указано, что Методика применяется энергоснабжающими организациями. ОСМД не является энергоснабжающей организацией, возможно только решением ОСМД определить долг нарушителя. Расчёт можете сделать на базе формул Методики и записать в решение ОСМД.

 164. Віталій Вікторович Віталій Вікторович

  Доброго дня. Така ситуація купили квартиру 03.10.2017 року після зверення до Дніпропеобенерго для зміни користувача (власника особового рахунку) прийшов контролер (26.10.2017) і під час огляду виявлено втручання в роботу приладу з їх слів старі власники використовували магніт (ніби то виявлені потертості на корпусі приладу) прилад зняли запакували в пакети з пломбами, склали акт. Особові рахунки так і не переоформлені записані на старих власників. На комісії винесли рішення про штраф на сумму 1000,00 грн. На запитання кого штрафуєм? відповіли старих власників але нам все одно якщо старі вланскии не заплатять ми прийдемо і відключимо вам світло на вашій квартирі. Як правильно діяти в даній ситуації??? Чи повинен я як новий власник відповідати за неправомірні дії старих власників з приладом обліку електроенергії?

  • Energo Control Energo Control

   Усі питання мають бути адресовані до попереднього власника.

 165. Здравствуйте.Счетчик находится на лестничной площадке.Счета с показателями выставлялись как положено по использованию, на счетчик не смотрела была уверена что контролеры снимают показатели правильно, в апреле уехала в командировку на пять месяцев, в квартире никто не проживал, за квартплатой следила мама.При приезде проверила показания счетчик и абонентскую книжку киевэнерго, выяснилось что показания которые выставлял киевэнерго не соответствуют с выставленными платежками по март, а с апреля по сентябрь показания составляют 0 кВт.ч .Написала заявление в киевэнерго о замене счетчика. Пришел счет за октябрь с задолженностью почти 1500грн, без объяснений и всяких расчетов. В абонентской книжке киевэнерго сделан перерасчет с октября 2016г. а не с апреля 2017.Подскажите пожалуйста, с какого периода должны были делать перерасчет и по какой схеме(формуле). Как правильно поступить с начисленным долгом.Спасибо.

  • Energo Control Energo Control

   Уточните: если Вы пишете, что за квартирой следила мама, то какие показания счётчика были указаны в платёжных документах?

   • платежки по электроэнергии не приходили с апреля по октябрь

 166. Елена Елена

  Доброй ночи.Снимаем квартиру,договор на жену хозяина,он в доме прописан только и потребитель услуг он. При проверке електроенергии был обнаружен магнит,не на счетчике,а в доме.В акте написали мужа как уполномоченное лицо,там данные его и т.п.Акт подписали.Дом снимаем 2,5 года.скоро идти на комиссию.если мы просто съедим и все,будут последствия для нас?как вести себя на комиссии,чтоб насчитали по минимуму?
  в акте написали:телевизор,ел.печь,холодильник м конвектор.Но ведь летом конвектором не пользуемся.
  налоги не платят за аренду.

  • Energo Control Energo Control

   Если магнит на момент проверки был где-то, а не на счётчике, то никаких претензий быть не может.
   Санкции возможны только если бы были индикаторы магнитного поля.
   На практике представители монополиста начинают угрожать экспертизой (по которой нет методологии как и что исследовать).

   • Елена Елена

    Но ведь мы сами его сдали,в акте написанно,что использовался магнит и что он был изъят.Теперь идти на попятную?сказать,что магнит не использовали,на счетчике он не стоял,пусть забирают на експертизу?только после этого нам поставили антимагнитную пломбу.Мы боимся,что могут снять и реально установить,что он стоял и с какого момента.Мы теперь понимаем,что нас реально развели.Сказали ночью были показания одни,а с утра другие.Есть ли смысл обращатся,к адвокату,чтоб он представлял наши интерессы??или дождаться суммы штрафа и потом действовать?

    спасибо за своевременные ответы.

 167. Елена Елена

  Но ведь мы сами его сдали,в акте написанно,что использовался магнит и что он был изъят.Теперь идти на попятную?сказать,что магнит не использовали,на счетчике он не стоял,пусть забирают на експертизу?только после этого нам поставили антимагнитную пломбу.Мы боимся,что могут снять и реально установить,что он стоял и с какого момента.Мы теперь понимаем,что нас реально развели.Сказали ночью были показания одни,а с утра другие.Есть ли смысл обращатся,к адвокату,чтоб он представлял наши интерессы??или дождаться суммы штрафа и потом действовать?
  спасибо за своевременные ответы.

  • Energo Control Energo Control

   Магнит мог использоваться, например, кем-то из наёмных рабочих. Такие ситуации были: работники облэнерго пришли в столярный цех, взяли магнит с подоконника, поставили на счётчик, а тот магнит предназначен для поиска остатков металлических шурупов в деревянных рамах, дверях итд перед их обработкой.

 168. Юрій Бабинець Юрій Бабинець

  На лічильнику виявлено магніт. Складено акт. До акта питань немає. Є питання до розрахунку вартості не облікованої енергії. Його провели із періоду березень 2016 р. по жовтень 2017 р. тобто за 20 місяців, хоч у методиці яку я читав є різні терміни: » з дня останнього контролю до дня виявлення порушення», «але не більше 6 місяців», та » але не більше 12 місяців» пункт 3.3 Методи нарахування від 04.05.2006 № 562. Я підписав угоду про реструктуризацію боргу, сплатив за перший місяць. Але думаю що суму завищили на багато. Чи правий я? Як далі діяти? Допоможіть, у мене багатодітна сім»я. Нарахування на 18500 гр.

  • Energo Control Energo Control

   Де магніт? Вилучили? Або лише подряпини на лічильнику?

 169. Елена Елена

  сходили на комиссию,насчитали штраф 18 000.взяли справку о сост.семьи,зароботке и кс паспорта.но сказали вы не собственники решения и рассрочку с Вами не решим,дать на руки решение не можем.Хотя акт не на собственника.Договора аренды нет.ждите Вам прийдет письмо заказное на адрес и в течение 30 дней оплатить.как так??зачем они взяли документы,но решения не дали??типа Вы там никто.

  и говорят если в суд пойдете,типа экспертиза покажет,что стоял магнит,там какой-то механизм выгибается.ну и под стеклом увеличит.можно увидить царапины на счетчике.правда ли??

  единственное у меня есть запись на диктафоне нашей беседы и все.мне кажется или они просто где-то стратили.ведь если в суд подавать,то на нас,акт же на нас составлен.

  • Energo Control Energo Control

   Вышлите акт о нарушении на нашу эл-почту.

 170. Татьяна Татьяна

  Здравствуйте! У нас в доме была бесплатная замена счетчиков на новые по инициативе облэнерго. При замене работник облэнерго поводил возле старого счетчика смартфоном с программой антимагнит. Многозначительно похмыкал,укоризненно покачал головой, но ничего не сказал. Счетчик забрали, как и у всех в подьезде. Никакого акта о нарушениях составлено не было. Могут ли быть ко мне предьявленны какие то претензии с их стороны через какое то время .Заранее благодарна.

  • Energo Control Energo Control

   Иногда они составляют акт о нарушении Правил (ППЭЭн), указывают «использование магнита». Если составят такой акт и пришлют по почте, пишите нам.

 171. елена елена

  добрий вечір, ситуація: потужність на лінії споживача 380в, лічильник на зем ділянці, на яку є доступ будь кого, можна перестрибнути, що і було зроблено представниками постачальника, складено акт, демонтовано лічильник, у зв’язку з тим що, до лічильника був підоключений пристрій гальмування роботи(магніт), споживача не було, споживачу зателефонував сусід що на дільниці двоє людей демонтують лічильник, питання чи правомірні дії представників постачальника , і які будуть нарахування..

  • Energo Control Energo Control

   Усі перевірки, складання актів мають бути лише за умови присутності споживача (або уповноваженого представника).

 172. елена елена

  ділянка огорожена невеликим парканом

 173. елена елена

  А якщо,  коли представники постачальниками,  вже все віднесли в машину і на ділянці була  людина , що проживає поруч і вони їй повідомили , що зняли лічильник? 

  І ще  питання,  я написала пояснення на керівника регіонального  відділення,  якому підпорядковане постачання в районі,  про те,  що демонтаж  лічильнка та пристрою відбувався без споживача,  є сенс віднести його керівнику? 

  • Energo Control Energo Control

   Треба оскаржувати неправомірні дії представників РЕМ, які прийшли складити акт про порушення ПКЕЕн без присутності споживача.

 174. Илона Илона

  Добрый день. Соседи по площадке сменили замок на электрощитке (под предлогом, что мы подключились к их счетчику). Председателем ОСБД неоднократно вызывался электрик, который подтверждал правильное подключение актами обследования. Но это никак не действует на соседей. Доступ к нашему счетчику, «барьеру» не имеем. Вызывали доже полицию. Председатель ОСМД закрыла щиток своим замком -ключ находится теперь только у нее. Как правильно действовать для решения конфликта? Заранее спасибо за ответ.

  • Energo Control Energo Control

   Найдите специалиста по части электротехники и попытайтесь вежливо решить вопрос с председателем ОСМД, совместно проверить счётчик, щитовую и подключение.

 175. Щитовую неоднократно проверяли (соседи специфические) ОСББ решили «подстраховаться» и просто закрыть доступ. Решать вопрос не намерен.

  • Energo Control Energo Control

   Вам должны обеспечить допуск к показаниям счётчика.

 176. скргей скргей

  добрый вечер скажите у меня частный дом счетчик на фасаде в одной коробке с автоматом 16 а опломбирован . автомат все время выбивал и пришлось его закоротить теперь все в порядке ,но какие последствия меня ждут если это заметит контролер и ка правильно себя повести ,спасибо за ответ

  • Energo Control Energo Control

   Автоматический выключатель устанавливают согласно договорной мощности.
   Если заменен автомат шунтирующей перемычкой, без нарушения пломб, то это самовольное изменение договорной мощности.
   Какие санкции? Всё зависит от контролёров, которые не всегда указывают в акте фактические обстоятельства, могут написать «самовольное подключение» и после этого доказывайте, что не украли электроэнергию.

 177. сергей сергей

  уточню пломбы целы,подключение не нарушено,коробка цела,автомат поврежден который на выходе со счетчика но находится в одной коробке с ним что я нарушил и как себя вести

 178. сергей сергей

  как правильно себя вести и что говорить или требовать?самому звонить в энерго или ждать визита контролера и обнаружения .большое спасибо за ответ

  • Energo Control Energo Control

   Если получилось самим без нарушения пломб, то так же и замените как было по проекту.

 179. Олександо Олександо

  Доброго дня. У нас така сетуація: в новобудові згідно ТЗ повинно бути заземлення та 2П автомат номіналом 25А. Документи на руках. Запитання. Якщо заземлення немає, а замість автоматп 2П стоїть автомат 1П. Чи має право інспектор приймати в експлуатацію таку установку (опломбовувати лічильник). В нас підозра, що забудовник не хоче робити заземлення згідно ТЗ. А гроші за це взяті.

  • Energo Control Energo Control

   Все має відповідати проекту. Як без заземлення буде підключено побутову техніку?
   Крім автоматів, заземлення має бути пристрій диф-захисту (ПЗВ).

 180. Люся Люся

  Подскажите пожалуйста. Много лет снимали не правельно показатели ночь путали с днем, а теперь виставили задолжность. Как бить?

  • Energo Control Energo Control

   Як контролер знімав? Не менш ніж один раз на 6 місяців мав зняти покази контролер.

 181. Люся Люся

  Контролер знімав показники, які протягом п’яти років плутав, хоча договором так и передбачено один раз на 6 місяців. Тепер коли змінився контролер вони зрозуміли що плутають день з ніччю і виставили рахунок за п’ять років. Які наші дії?

  • Energo Control Energo Control

   Питання:
   є протокол параметризації лічильника?
   яке співвідношення у кВт.годинах обсягів день/ніч?

 182. Люся Люся

  відповідно до квитанції за грудень 2017 року день 52 кВт год ніч 0 кВт год.
  січень 2018 день 1439 кВт год ніч 483 кВт год.
  Протокол параметризації лічильника не має, є ТЕХНІЧНІ УМОВИ та Робочий проект до договору

  • Energo Control Energo Control

   На нашу думку період має бути не більш ніж 6 місяців, та лише за умов якщо енергопостачальна компанія мала збитки, оскільки ці тарифні значення «ніч»-«день» компенсують енергопостачальнику.

 183. Віталій Віталій

  Доброго дня! Лічильник НИК 2303 АП2Т періодично показує на екрані вплив магнітного поля, хоча дійсно впливу магнітного поля немає. Що робити в такому випадку? Дякую.

  • Energo Control Energo Control

   Це помилка цієї моделі лічильника, треба звернутися до енергопостачальника та представнику виробника, якщо будуть складати акт про порушення ПКЕЕн, пишіть зауваження про те, що магніт не використовувався, помилка обладнання, звернулися до представника виробника лічильників.

 184. Наталья Наталья

  Здравствуйте, у нас приборы такие как и у наших соседей только у них плюс кондиционер. Всегда у нас было ежемесячно в пределах 150-180квт в декабре резко 280квт и тут в январе вообще 320. Мы вызвали техника из Облэнерго он сказал с счётчиком все впрорядке. Мы узнаем что наши соседи круглый год платят по 80-90квт. А в январе 60. Они загородили щиток с тремя счётчиками себе мини тамбуром. И чтобы попадать туда нужно заранее согласовать с ними по телефону. Не по стуку в дверь!!!!! Мы хотим чтобы их квартиру проверили на наличие»левой» розетки или же на наличие розетки которая мотает свет на нас. Так как дом панельный и стена у нас смежная это возможно! Контролер сказал что возможно им для этого тамбур и нужен мини, личный! Чтобы отматывать свет на нас прибором специальным. Дайте совет куда обращаться и что писать. Спасибо

  • Energo Control Energo Control

   Подобные вопросы требуют проверки со стороны представителей ЖЭК/ОСМД и облэнерго.

 185. Александр Александр

  Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как мне быть в этой ситуации. За последние несколько лет у меня насобиралась переплата за свет около 2 тис. кватт. Все это время я платил за ЭЭ исправно, в месяц 180-250 кватт, нагрузка в доме небольшая несколько светодиодных ламп в темное время суток и компьютер несколько часов в день. Только в зимнее время пользовались электроконвектором как добавочным к газовому конвектору для прогрева второй комнаты. Расход энергии при этом составлял 400-800кватт в месяц в зависимости от температуры на улице. Это компенсировало летнюю переплату, но не полностью, несколько раз приходили завышенные счета за свет, особенно декабрь-январь, В итоге на данный момент переплата 2400кватт а счетчик перестал считать, никаких магнитов и прочего не применялось, Остановился наверное 2-3 месяца назад, на счетчик не смотрел это время потому что показания всеравно не те.
  Как мне быть?

  • Energo Control Energo Control

   Напишите заявление об ошибочном снятии показаний, писали прогнозные цифры, считали на калькуляторе, а на счётчик не смотрели.

   • Александр Александр

    А что счетчик не работает, не насчитают мне штраф? Ну типа скажут что давно не считает, такое не случится?

    • Energo Control Energo Control

     Могут. Это уже детали вопроса, нужно уточнять, в комментариях это не удобно, пишите rubilnikinfo@gmail.com

 186. Светлана Светлана

  Здравствуйте. Являюсь предпринимателем, свою торговую деятельность осуществляю на рынке в павильоне. Последние два года, контролеры на рынке стали взымать плату за электроэнергию. Так как прибора учета (счетчика) в павильоне нет, расчет идет по колличеству ламп в павильоне. Это приблизительно от 30 до 70 грн. в месяц. Я считаю, что это не правомерно и не оплачиваю. Теперь администрация рынка, хочет отключить мой торговый обьект от электроэнергии. По их словам и подсчетам мой долг составляет более 2000 грн. Ни каких официальных бумаг не предоставляют, все на словах. Вчера, приходили люди а точнее 9 человек для психологического воздействия на меня. Как мне быть в данной ситуации? Как защитить свои права.

  • Energo Control Energo Control

   Установите экономные диодные лампы по 5Вт, покажите им коробки с техническими данными, посчитайте на калькуляторе часы работы умножить на мощность ламп по 5 Вт. Такой лампой 5 Вт чтобы набрать 1 кВт.час, нужно 200 часов работы.

 187. Мария Мария

  Здравствуйте. Пришли контролеры проверять счетчик. Через 7 дней после их ухода через укрпочту пришел Акт про нарушение ПКЕЕН (якобы был установлен магнит). и приглашают на комиссию. Подскажите пожалуйста что делать?

 188. Люся Люся

  Здравствуйте. Я ранее Вам писала. Ситуация в том что у нас перепутали показатели день с ночью с 01.01.2013 года, и выявили это в декабре 2017 года, на что нам прислали долг 17637,10 грн. Теперь прислали нам ответ в котором подтвердили что перерасчет проведен с 01.01.2013 года и предупреждение о отключении електроенергии в связи с задолжностью. Подскажи пожалуйста как нам действовать дальше?

  • Energo Control Energo Control

   Мы считаем, что облэнерго не правомерно требует перерасчёт с 2013 года.

  • Inspektor Inspektor

   Позовна давність три роки. Якщо згодні, хай виставляють рахунок за цей період. Адже з 2013 року знімалися показники і жодного разу не виявили помилку. Нехай Ви не розбираєтеся в показниках. Але для цього є спеціально навчені люди. Вимагайте копії актів зняття показників, технічних перевірок. Але чітко стійте на своєму. Про позовну давність можете зробити окремий наголос. І не переживайте,