НАША ПРАКТИКА

Усі матеріали відповідно до розділів меню сайта. Перелік нормативних документів — нормативно правові документи в галузі електроенергетики та/або споживання електричної енергії; Матеріал з правомірності відключень — правова сторона та обґрунтування відключень підприємств, організацій,  матеріал для населення фізичних осіб а також фізичних осіб підприємців; Якість електричної енергії. Відповідно законодавства України, електрична енергія є товарною продукцією, яка має відповідні параметри якості; Матеріал про те, що робити  у разі візиту інспектора. Ваші права та обов’язки; Порядок нових підключень, переоформлень договорів про постачання електричної енергії. Ваші права та обов’язки; «Штрафи» обленерго. По суті нарахування за порушення не є штрафом. Словом «штрафи» більшість споживачів називає донарахування за порушення правил. Ваші права та обов’язки у випадку оформлення стосовно Вас акта про порушення правил користування електричною енергією.

У зв’язку з тим, що у повсякденному житті  виявлення будь якого  порушення асоціюється зі штрафом, багато хто зі споживачів електроенергії вважає заходи з боку обленерго до порушників є саме штрафом.  Між тим хочемо звернути Вашу увагу на те, що виставлений обленерго рахунок за результатами складання акту  не є штрафом (санкцією). Визначаючи суму за актом про порушення, енергопостачальник фактично розраховує обсяг та вартість товарної продукції (електроенергії), яка не обрахувалась лічильником споживача внаслідок порушення останнім правил користування електроенергією та умов договору.  Даний розрахунок проводиться у відповідності до вимог спеціальної методики, розробленої НКРЕ.

В залежності від виду та характеру порушення, вказаного у акті, застосовуються різні алгоритми, що дає підгрунтя для зловживань з боку енергопостачальника шляхом збільшення нарахувань.

Право складання актів про порушення та обчислення обсягу та вартості електричної енергії, недоврахованої внаслідок порушення споживачем – юридичною особою (далі – Споживач) Правил користування електричною енергією незалежно від форм власності та підпорядкування, передбачено:

1. ЗУ «Про електроенергетику» від 16.10.97 р. N 575/97-ВР (із змінами та доповненнями);

2. Правилами користування електричною енергією (ПКЕЕ), затверджених постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України (НКРЕ) від 31.07.96 р. N 28 (у редакції постанови НКРЕ від 22.08.2002 р. N 928, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14.11.2002 р. за N 903/7191) — втратили чинність;

3. Методикою обчислення обсягу електричної енергії, недоврахованої унаслідок порушення споживачем – юридичною особою Правил користування електричною енергією, затвердженої постановою НКРЕ від 05.12.2001 р. N 1197, яка набула чинності з 01.01.2002 р., згідно з постановою НКРЕ від 19.12.2001 р. N 1223. — втратила чинність;

Якщо є своєчасне письмове повідомлення Споживачем постачальника електричної енергії про порушення ПКЕЕ, акт не складається і Методика не застосовується.  Тобто у разі своєчасного (до виявлення порушення представником електропостачальної організації та зареєстрованого в установленому порядку) письмового повідомлення споживачем Постачальника про пошкодження засобів обліку, зриву пломб або ненавмисного їх пошкодження Методика не застосовується.

Термінологія, яка застосовується при складанні та розгляді актів:

1. Недоврахована електрична енергія – обсяг електричної енергії, використаний споживачем або переданий транзитом, але не врахований розрахунковими засобами обліку або врахований неправильно.

2. Збитки (з вини споживача) – витрати, недоотримана вигода (за винятком доходу від реалізації недоврахованої електричної енергії) постачальника електричної енергії або електропередавальної організації (основного споживача), яких вони зазнали внаслідок пошкодження електроустановок через зловмисну чи недбалу діяльність споживача (субспоживача) або інших осіб, та вартість робіт і послуг, необхідних для відновлення електроустановок та електропостачання.

3. Технічна перевірка – виконання комплексу робіт з метою визначення відповідності стану засобів обліку електричної енергії та схем їх включення, а також відповідності стану електропроводки та електроустановок в точці приєднання до мереж електропередавальної організації «Правилам устройства электроустановок» та іншим нормативно-технічним документам.

Відповідно Правил: у разі порушення, а саме самовільного приєднання або підключення Споживачем струмоприймачів до мережі електропередавальної організації або збільшення потужності понад договірні (граничні) величини, приєднання струмоприймачів поза розрахунковими засобами обліку або порушення розрахункового обліку електроенергії, зриву чи пошкодження пломб, споживання електричної енергії без укладання відповідного договору (договорів) або після закінчення терміну дії договору про постачання електричної енергії (далі – Договір), невиконання припису уповноваженого представника відповідного органу державної влади, який стосується вищенаведених порушень. Постачальники зобов’язані в установленому порядку повністю припинити споживачу електропостачання (технічне забезпечення електропостачання споживача) після складання у встановленому порядку акта про порушення.

Порядок складання акта порушення ПРРЕЕ

Працівники, які мають право складати акти порушень ПРРЕЕ (далі – представник Постачальника), повинні  мати не менше ніж другу групу з електробезпеки. При наявності відповідного службового посвідчення, підписаного керівником та завіреного печаткою енергопостачальника товариства, вони мають право на безперешкодний доступ до електричних мереж, засобів (систем) обліку електроенергії, вимірювання потужності та контролю показників якості електроенергії для виконання своїх службових обов’язків відповідно до ПРРЕЕ та умов Договору.

Перед виконанням цих обов’язків у Споживача представник Постачальника повинен пред’явити службове посвідчення. Представник Постачальника не має права повідомляти Споживачу можливу суму нарахування по акту, тому що їх визначення належить виключно до компетенції комісії Постачальника по розгляду актів і протоколів експертизи засобів обліку та пломб.

При виявленні у Споживача порушень ПРРЕЕ або умов Договору представник Постачальника зобов’язаний на місці оформити двосторонній акт порушень в двох примірниках, другий екземпляр якого передається або надсилається Споживачеві поштою рекомендованим листом.

Акт складається в присутності представника Споживача тільки на бланках за встановленою формою з врахуванням рекомендацій, які зазначені у підстрочному тексті під кожним рядком і є документом суворої звітності. У разі виявлення самовільного підключення і позаоблікового споживання електроенергії, до акта про порушення додається схема такого підключення, складена особою, що оформила акт.

Акт заповнюється ручкою без виправлень і підчисток. В усіх незаповнених рядках і таблицях акта ставиться риска або знак Z. У випадку неправильного запису або зробленої помилки в 2-х примірниках акта неправильний запис акуратно закреслюється, поряд робиться правильний запис, дата і підпис особи, яка склала акт.

У випадку самовільного підключення, влаштування скритих позаоблікових підключень, недопуску до проведення замірів, розраховується по одному з найменших номінальних струмів:

— струм спрацювання ввідного автомата (у разі його наявності);

— струм вимірювального трансформатора;

— допустимий тривалий струм ввідних шин;

— максимальне значення номінального струму приладу обліку.

Окреме питання – поріг чутливості розрахункового комплексу: у разі порушення Споживачем вимог нормативно-технічних документів щодо встановлення та експлуатації засобів обліку, в тому числі зменшення середнього завантаження за розрахунковий період вимірювальних трансформаторів струму (ТС) в порівнянні з передбаченими технічними умовами, проектною документацією та вимогами ПУЕ менше ніж на 5 % або зменшення середнього навантаження електроустановок за розрахунковий період в окремій точці розрахункового обліку нижче за нижній поріг чутливості розрахункового засобу обліку прямого включення, їх покази не враховуються при розрахунках за спожиту електроенергію, обсяги спожитої електроенергії визначаються Постачальником розрахунковим шляхом, згідно з вимогами п. 7.15 ПКЕЕ — втратили чинність;.

Споживач розраховується за обсяг електроенергії, який визначається, виходячи з навантаження електроустановок Споживача в окремій точці розрахункового обліку на рівні 5 % завантаження ТС та часу роботи струмоприймачів (електроустановок). Обсяг спожитої електроенергії розраховується, виходячи з навантаження електроустановок споживача на рівні нижнього порогу чутливості розрахункового засобу обліку та часу роботи струмоприймачів (електроустановок). Навантаження електроустановок Споживача визначається у відповідності з листом НКРЕ від 06.02.2003 р. N 05-34-11/384, за законами та формулами електротехніки (Методики). У випадку наявності для того чи іншого типу засобу обліку – за методичними рекомендаціями Держстандарту України. Час роботи струмоприймачів Споживача визначається у відповідності до даних договору про постачання електроенергії. У випадку відсутності у договорі даних щодо часу роботи струмоприймачів Споживача, ця величина додатково узгоджується між сторонами до проведення розрахунків. Особа, що здійснює перевірку, складає акт порушень, в якому фіксує час роботи струмоприймачів та надає Споживачу припис на заміну чи ліквідацію існуючих ТС в схемі обліку з встановленням засобу обліку прямого включення відповідного порогу чутливості. Такий порядок розрахунку зберігається до приведення обліку до вимог ПУЕ.

Важливо:

Порушення мають бути усунені Споживачем згідно з приписом інспектора або комісії не пізніше 30-ти днів від дати складання акта. Кінцевий термін узгоджується з представником Споживача і зазначається в акті.

Важливо:

Споживач має право внести до акта свої зауваження, текст яких він формулює, а особа, що складає акт, вписує їх у відповідний рядок.

Акт підписується особами, що його склали. У разі відмови представника Споживача або організації, відповідальної за збереження засобу обліку, від підпису в акті порушень робиться запис про відмову від підпису. У цьому випадку акт порушень вважається дійсним, якщо його на місці складання підписали не менше двох уповноважених представників Постачальника. Не підписані Споживачем акти надсилаються йому поштою рекомендованим листом.

Експертиза засобів обліку та пломб

Споживач має право звернутися до територіальних органів Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики (далі – Держстандарт) з метою непланової повірки засобів обліку, а також до Постачальника для непланової перевірки розрахункових засобів обліку, схем їх підключення, правильності їх роботи, ремонту або заміни.

У разі проведення за заявою Споживача непланової повірки засобів обліку вартість останньої оплачується Споживачем.

Експертизі підлягають непрацюючі або працюючі з похибками засоби обліку, в яких не виявлені відхилення в схемі підключення: пошкодження елементів схеми (трансформаторів струму (ТС); трансформаторів напруги (ТН); провідників, контактних з’єднань); похибок в роботі ТС або ТН; видимого пошкодження корпусу засобу обліку.

У разі проведення Постачальником непланової перевірки схем їх підключення та/або правильності роботи, ремонту або заміни, вартість робіт оплачується: Власником засобу обліку чи суб’єктом господарської діяльності, який відповідає за технічний стан та/або збереження засобу обліку – у випадку, якщо порушень у роботі розрахункових засобів та схем їх підключення за результатами перевірки не виявлено або виявлено порушення схеми розрахункового обліку електроенергії, пошкодження або викрадення розрахункових засобів обліку електроенергії з вини власника засобу обліку чи суб’єкта господарської діяльності, який відповідає за технічний стан та/або збереження засобу обліку. Постачальником – у випадку виявлення порушення схеми розрахункового обліку електроенергії, пошкодження розрахункових засобів обліку електроенергії або їх невідповідності нормативно-технічній документації з вини Постачальника.

Важливо:

У випадку незгоди Споживача з висновком комісії Постачальника пошкоджені, невідповідні пломби Постачальника та/або органів Держстандарту підлягають трасологічній експертизі. Ця експертиза проводиться спеціалізованою організацією, яка має право її проводити за кошти Постачальника і відшкодовується Споживачем при наявності підтвердження експертизи про порушення або невідповідність пломби.

У разі порушення схеми розрахункового обліку електроенергії, пошкодження або викрадення розрахункових засобів обліку електроенергії внаслідок дій (бездіяльності) Споживача їх ремонт, заміна і перевірка здійснюється за рахунок Споживача.

Робота комісії по розгляду актів і протоколів експертиз

Комісія по розгляду актів про порушення ПРРЕЕ:

— склад комісії – не менше трьох осіб. Дні, час та місце роботи комісії регламентуються наказом, вказівками обленерго.

— завдання комісії – перевірка якості та правильності оформлення актів порушень ПРРЕЕ і протоколів експертиз, уточнення і перевірка, при необхідності, фактів, зафіксованих у них, проведення експертизи засобів обліку та пломб, визначення терміну і формул Методики, які слід застосовувати при розрахунку обсягу недоврахованої електроенергії по акту, незалежно від того чи присутній Споживач. Комісія перевіряє їх достовірність і наявність підтверджень Споживача (в завданні на встановлення нового засобу обліку, його технічну перевірку чи заміну; акта збереження пломб і засобу обліку; повідомлень Споживачем показів, підтверджених його підписом; отриманих від Споживача повідомлень про оплату чи інших платіжних документів; акта обстеження техстану чи допуску в експлуатацію електроустановок Споживача тощо).

При розгляді актів порушень і протоколів проведення експертизи засобу обліку та пломб комісія керується Законом України «Про електроенергетику», ПРРЕЕ, нормативними документами Міністерства палива та енергетики (далі – Мінпаливенерго), НКРЕ, Держстандарту, Держенергонагляду.

Комісія Постачальника на підставі аналізу акта про порушення і протоколу експертизи засобу обліку та пломб, керуючись нормативними документами  складає протокол засідання комісії, відповідно до якого обчислюється обсяг недоврахованої електроенергії та збитки, нанесені Постачальнику.

Рішення приймається загальним голосуванням членів комісії і вважається прийнятим, якщо за нього голосувало більшість членів комісії.

При виявленні суттєвих помилок в оформленні акта він повертається на дооформлення з обумовленим терміном перегляду. При необґрунтованому складанню акта комісія виносить рішення про неможливість проведення донарахування обсягу недоврахованої електроенергії, акт анулюється. Зіпсовані бланки актів про порушення ПРРЕЕ і анульовані акти списуються особою, що веде журнал обліку їх в структурному підрозділі на підставі акта про їх списання, підписаного цією ж комісією.

Під час роботи комісії може бути присутній представник Споживача, з яким складений акт. Неявка Споживача не перешкоджає розгляду акта про порушення ПРРЕЕ і протоколу експертизи.

У випадку, коли представник Споживача не прибув на засідання комісії і акт порушення розглянуто без його присутності, Споживачу рекомендованим листом з повідомленням про вручення надсилаються протокол її засідання та платіжні документи.

Споживач може оскаржити протокол засідання районної комісії Постачальника в обласній комісії. При незгоді споживача з протоколом засідання обласної комісії він може звернутись в Представництво НКРЕ. Протоколи засідань комісій можуть бути оскаржені у господарському суді.

Проведення експертизи засобу обліку у випадках виявлення представником Постачальника зриву, порушення пломби Держповірки та/або Постачальника під час проведення перевірки Правилами користування електричною енергією не передбачено.

Обчислення обсягу недоврахованої електроенергії та збитків, завданих Постачальнику

Обсяг недоврахованої електричної енергії визначається на підставі оформленого акта порушень ПРРЕЕ і протоколів засідань комісії Постачальника за формулами Методики, та виписуються споживачу додаткові розрахункові документи для сплати відповідно до законодавства України.

Кошти за недовраховану електричну енергію перераховуються Споживачем на поточний рахунок із спеціальним режимом використання Постачальника електричної енергії за регульованим тарифом.

Відповідно до акта порушень Постачальник визначає завдані споживачем збитки. На підставі цього акта розраховується сума збитків та виписується платіжний документ. Сума збитків на підставі цього документа перераховується Споживачем на поточний рахунок Постачальника. У разі несплати нарахованих сум у визначений строк Постачальник має право подати позов до суду. У разі необхідності матеріали передаються в органи прокуратури. Несплата суми збитків не є підставою припинення електропостачання Споживачеві.

У випадках виявлення у Споживача змін у схемі ввімкнення розрахункового засобу обліку та електричного керуючого годинника в схемах багатотарифного розрахункового обліку або зміни керуючої програми, пошкоджень, зриву пломб, штучного гальмування диска, зупинки електрогодинника та інших порушень, спричинених діями Споживача, які призводять або можуть призвести до зниження показів споживання електричної енергії, покази розрахункового обліку не враховуються, а Постачальник здійснює перерахунок за користування електричною енергією за період від дня останнього контрольного зняття представником Постачальника показів розрахункового засобу обліку чи фактично проведеної і підтвердженої актом технічної перевірки схеми комерційного обліку, що мала передувати виявленню порушень, але цей період має не перебільшувати шести місяців.

Споживач сплачує Постачальнику вартість електроенергії, розраховану, виходячи із зафіксованої в акті потужності струмоприймачів та кількості годин їх використання, відповідно до Методики.

Якщо Споживач з метою позаоблікового споживання електроенергії влаштував приховану електропроводку, встановив пристрій, що знижує покази засобу обліку, порушив умови монтажу, виявити які представник Постачальника при попередніх відвідуваннях не мав можливості, Споживачу робиться перерахунок за користування електроенергією з дати допуску електроустановок споживача в експлуатацію, але не більше трьох років.

Вартість електроенергії розраховується виходячи із приєднаної потужності та кількості годин їх використання, у разі таких дій споживача:

— самовільного внесення змін у схеми обліку електроенергії;

— пошкодження засобів обліку електроенергії, втручання в їх роботу, зняття пломб з засобів обліку;

— споживання електроенергії поза засобами обліку електроенергії;

— інших умов, визначених методичними рекомендаціями НКРЕ.

Перерахунок здійснюється за тарифами, що діяли протягом споживання електричної енергії с порушенням.

У випадках застосування електроенергії в термічних процесах при відсутності окремих засобів обліку для визначення обсягів електроенергії, спожитої на потреби опалення та гарячого водопостачання, розрахунок обсягів здійснюється на підставі роз’яснення НКРЕ від 09.01.2003 р. N 05-34-11/58 (Інформаційний бюлетень НКРЕ N 2-2003 р.).

Якщо порушення ПРРЕЕ носить технічний характер (пошкодження вимірювальних трансформаторів, порушення або пошкодження контактів в схемах обліку, які розміщені в місцях, доступ до яких неможливий через наявність пломб Постачальника), кількість спожитої електроенергії визначається на підставі акта про порушення ПРРЕЕ за погодженням із Споживачем і у цих випадках Споживач не підлягає відключенню за неоплату додаткового рахунку, а спірні питання вирішуються у порядку, передбаченому Договором та чинним законодавством.

У разі несплати споживачем нарахованих сум по актах порушення ПРРЕЕ у визначений строк Постачальник подає позов до суду щодо стягнення із Споживача в примусовому порядку пред’явленої суми.

Тривалість періоду для оплати отриманого рахунку зазначається на платіжному повідомленні.

Хто має право підписувати акт про порушення правил користування електричною енергією і чи передбачена законодавством України типова або примірна форма такого акта

Чинними Правилами користування електричною енергією, затверджених постановою НКРЕ від 31.07.96 №28 (у редакції постанови НКРЕ від 22.08.02 №928) (— втратили чинність;), не передбачено типової форми акта про порушення Правил. Тому енергопостачальник (електропередавальна організація) розробляє його самостійно на власний розсуд та затверджує внутрішнім розпорядчим документом, при цьому акт має містити інформацію у обсязі достатньому для подальшого визначення величини збитків, завданих енергопостачальнику діями споживача. При його складанні енергопостальник (електропередавальна організація) мають дотримуватися вимог встановлених Правилами та чинним законодавством.
Частиною 1 статті 237 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ) зазначено, що представництвом є правовідношення, в якому одна сторона (представник) зобов’язана або має право вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє.
Відповідно до статті 246 ЦКУ довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами, та скріплюється печаткою цієї юридичної особи.
Із зазначеного випливає, що право підпису Акту про порушення ПРРЕЕ має власник підприємства, особа (орган) уповноважена ним чи особа, відповідальна за електрогосподарство.

Що робити коли стосовно Вашого підприємства/організації складають акт про порушення?

1. Якщо Ви не згодні з вказаним у акті порушенням, Ви маєте право на письмові зауваження та незгоду з порушенням. Якщо Ви скористалися правом на зауваження та/або заперечення, обов’язково це вказуйте саме на бланку акта в розділі, передбаченому для пояснень/зауважень/заперечень споживача. Не погоджуйтесь на пояснення/заперечення/зауваження на окремому листі. В нашій практиці були випадки, коли акт про порушення надавали зі словами: «підпишіть, що Ви ознайомилися». Споживач підписував. Потім с суді це трактувалось як згода з порушенням.

2. Якщо є можливість зателефонуйте нам. Ви отримаєте оперативну консультацію під час складання акту.

3. Не треба боятися, що Ваша незгода з актом, або його оплатою у подальшому призведе до «репресій» з боку енергопостачальника. Навпаки, всі,  хто скористалвся нашою правовою допомогою і змусили діяти обленерго у  правовому полі, на сьогоднішній день з боку представників енергопостачальника бачать лише ввічливість і коректність.

4. Не бійтеся відключення від електропостачання. Підприємство ні в якому разі не мають право відключити. Тільки самовільне підключення або збільшення потужності понад дозволену є підставою для відключення. Важливо: навіть у випадку складання акта щодо перевищення дозволеної потужності, є процедура виміру, якої повинен дотримуватися енергопостачальник. Відповідно п.7.5. ПРРЕЕ за заборгованість по акту про порушення ПРРЕЕ відключити можуть лише за наявності рішення суду на користь ОСР-обленерго, вонимають подати до суду а не відключати електроенергію.  

5. Пам’ятайте: енергопостачальні компанії є монополістами на закріпленій за ними адміністративній території і крім як у них Споживачу більше ніде купити такий товар як електроенергія, тому на охороні Ваших законних інтересів  стоїть Антимонопольний комітет, і на погрозу енергопостачальника відключити Ваш об’єкт від електропостачання, нагадайте йому про санкції, які можуть бути виставлені йому у разі Вашого звернення за результатами неправомірного припинення електропостачання.А сягати ці санкції можуть до 10% прибутку енергопостачальника за минулий рік. З огляду на те, що результати господарської діяльності енергопостачальних компаній обчислюються мільйонами, то ціна питання у спорі зі Споживачем не завжди співвідноситься із можливими санкціями у разі неправомірних дій енергопостачальника.

Звертайтеся до нас, якщо Вам потрібні консультації з питання оскарження складеного стосовно Вас акта про порушення правил користування електричною енергією. Ми Вам допоможемо!

«Штраф» обленерго — підприємство/акт про порушення ПКЕЕ/ПРРЕЕ составление акта о нарушении ППЭЭ/ПРРЭЭ (типові випадки)

«Штраф» обленерго — підприємець/порушення ПКЕЕ/ПРРЕЕ составили акт о нарушении

«Штраф» обленерго стосовно громадян /акт про порушення ПКЕЕн/ПРРЕЕ (для населения)

к списку материалов об отмене «штрафов» облэнего (возврате денег)

на главную страницу

о правомерности отключения электроэнергии

З нашою допомогою Ваші витрати на врегулювання спірних питань щодо взаємовідносин з обленерго будуть меншими ніж вирішення їх самостійно.

Ситуації: акт про порушення ПКЕЕ (акт о нарушении ППЭЭ)

Інформація не дублює типові випадки.

Ми вказуємо матеріали тільки тих, хто дав згоду на публікацію інформації. Описані типові випадки неправомірних дій з боку обленерго.

 

ПИТАННЯ — ВІДПОВІДІ (щодо актів про порушення ПКЕЕ, ПКЕЕн, ПРРЕЕ «штраф обленерго»)

В цьому розділі інформація про різні ситуації, які виникають після (під час) візиту інспекторів, контролерів обленерго. Розділ відкрито 22.08.2014, оскільки справ у нашій практиці понад кілька тис., ми готуємо підбираємо найбільш типову інформацію з 2008 року. 

 

2016-2017 рік, дія ПКЕЕ, до введення ПРРЕЕ

Ситуація: склали акт про порушення ПКЕЕ без пошкодження пломб.

У жовтні 2017 року третя судова інстанція поставила крапку у дворічній тяжбі вознесенського підприємця та Миколаївобленерго, вирішивши справу на користь підприємця. Не зважаючи на те, що в порядку досудового врегулювання спору підприємець звертався до контролюючих діяльність обленерго органів, які визначили, що порушення, вказане у складеному стосовно нього акті можливе лише за умови порушення пломб, які порушені не були, обленерго вперто намагалося довести Феміді, що підприємець таки встановив розмикаючий кола обліку пристрій у опломбований лічильник, не порушуючи при цьому пломб на ньому, та ще й розрахували свої збитки за цим актом з порушенням відповідної Методики, нарахувавши бізнесменові близько 190 тис. грн.  Втім, фахівці нашої громадської організації, що представляли інтереси підприємця у судах, змогли довести, що складений акт про порушення містить неточності, за якими застосування пункту Методики з розрахунку актів, на який послалося обленерго, є некоректним, оскільки не проведені відповідні виміри під час складання акту, а не зазначення у акті про факт порушення пломб (експертиза яких довела  їх цілісність) робить неможливим несанкціоноване втручання в прилад обліку. А відтак, панове енергозбутові менеджери, працюйте з персоналом на предмет коректного складання актів та навчайте їх «матчасті». А допоки цього не сталося – тіште Феміду, своїм «непорочним зачаттям» (читай  «фокусами» з втручанням в лічильники при непорушених пломбах), а вона буде доводити всім нормальним людям очевидний факт, що вознесенський підприємець є звичайною людиною, яка не володіє надзвичайними здібностями Девіда Копперфільда, які, як доводить наша практика, мистецьки засвоїли працівники енергозбутів.  Тут справедливо буде зазначити, що виходячи з тієї кількості звернень до нас, опановувати мистецтво фокусників намагаються не лише енергозбутівці з Миколаєва — свої Коровіни- Фаготи, Коти Бегемоти та Азазело з Гєлою  є в кожному обленерго і давати свої гастролі вони будуть до тих пір, до поки в Україні буде зберігатися ганебна монополія на продаж товару під назвою Електроенергія. І якщо зґвалтований нашим законодавством бізнес ще може дозволити собі розкіш дорогого судового позову, то пересічні побутові споживачі із зашморгом на шиї з комунальних платежів, враховуючи високий індекс корупції судової системи, звертаючись до суду, замість правди  у вигляді скасування нарахувань шахрайкуватих обленергівських фокусників можуть отримати кривду, збільшивши їх на величину судових зборів та адвокатських гонорарів. Втім не за горами час, коли ми матимемо змогу обирати собі енергопостачальника як зараз обираємо оператора мобільного зв’язку. Так що їх діяльність із категорії останнього гастрольного тура Кобзона.

Ситуація: Склали акт про порушення ПКЕЕн за відсутності повнолітніх членів родини. Під час візиту контролерів до квартири був лише син господарів, якому 14 років. Контролери обленерго зайшли до квартири, за допомогою шукача схованої проводки (індикатор магнітного поля) знайшли розетку, яка була підключена від мережі будинку так, що лічильник не рахував. Квартиру відключили. Сказали: «передайте батькам, склали акт про порушення ПКЕЕн, для вирішення питання щодо штрафу від обленерго нехай батьки прийдуть», після чого контролери пішли.

Відповідь: відповідно Інформаційного листа Держенергонагляду України 13.08.2012 № 01/10-3219 «Щодо особливостей визначення обсягу та вартості електричної енергії, необлікованої внаслідок порушення ПКЕЕН» такі випадки поширені, Держенергонагляд інформує: згідно з вимогами статті 3 Сімейного кодексу України сім’ю складають особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки.

У разі, якщо Акт про порушення ПКЕЕН було підписано особою, яка є повнолітнім членом сім’ї споживача електричної енергії, спільно з ним проживає, під час оформлення Акта про порушення ПКЕЕН знаходилась у помешканні, то порушень вимог нормативних документів стосовно процедури оформлення Акта про порушення ПКЕЕН зі сторони енергопостачальника немає.

Отже, складений у присутності лише повнолітнього члена сім’ї споживача та підписаний ним Акт про порушення ПКЕЕН вважається оформленим з дотриманням вимог пункту 53 ПКЕЕН.

Відключення квартири – неправомірне. Згідно з положеннями пункту 35 ПКЕЕН, енергопостачальник має право відключити споживача у разі:

— самовільного підключення до електричної мережі;

— розкрадання електричної енергії.

Отже, енергопостачальник повинен при виявлені факту самовільного підключення, відключати лише безоблікове приєднання, а не будинок (квартиру) в цілому.

Тому, дії енергопостачальника щодо припинення електропостачання всього будинку (квартири) під час виявлення фактів самовільного підключення електропроводки, за відсутності відповідного рішення суду, є неправомірними та такими, що суперечать вимогам нормативно-технічних документів щодо користування електричною енергією.

Ситуація: На підприємстві, інспектори обленерго встановили пломби на двері трансформаторної підстанції, яка розташована з одного боку поруч з підприємством, та поруч з тротуаром, тобто у місті загального користування. Згодом пломби з дверей трансформаторної підстанції були зірвані, невідомо ким, інспектори обленерго склали акт про порушення ПКЕЕн з формулюванням «зрив пломб», комісія обленерго застосувала Методику (як кажуть «штраф» обленеро).

Порушення з боку енергопостачальника (перелік питань):

1. не правомірне встановлення пломби на двері КТП;

2. не встановлена наявність/відсутність дії/бездіяльності, спрямованих на приховування спожитого обсягу електричної енергії (враховуючи положення п.6.40 ПКЕЕ (замість ПКЕЕ діє ПОСТАНОВА 14.03.2018 № 312 Про затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії),в частині встановлення втручання в засоби (системи) обліку;

Як зазначає Господарський суд розглянувши аналогічний спор, пломба не правомірно встановлена на дверях КТП) оскільки це порушує вимоги Порядку експлуатації електроустановок, визначений Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів,затвердженого наказом Міністерства палива та енергетики України від 25.07.2006 року №258. Пункти 6.3.16, 6.3.33, 6.4., 6.4.6. вказаних вище Правил зазначають обов’язок власника (утримувача) очищувати обладнання від пилу і бруду, регулярно оглядати обладнання, забезпечити необхідний температурний та навантажувальний режим, зручні й безпечні умови для спостереження за рівнем масла, газовим реле, а також для відбору проб масла. Для виконання вказаних дій необхідно постійно мати доступ до трансформаторної підстанції. Отже, дії енергопостачальника по пломбуванню вхідних дверей до трансформатора не є правомірними. Питання: (чи є дії/бездіяльність, спрямовані на приховування спожитого обсягу електричної енергії): Пункт 6.40 ПКЕЕ (замість ПКЕЕ діє ПОСТАНОВА 14.03.2018 № 312 Про затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії),має положення окрім пошкодження пломб ще й положення з встановлення «явних ознак втручання в параметри розрахункових засобів (систем) обліку з метою зміни їх показів». Тобто мають бути дії/бездіяльність спрямовані на без облікове споживання електроенергії. Так у справі Акт про порушення був підписаний власником, електролічильник мав пломби з доведеним експертизою порушенням відтиску, але не доведений факт приховування обсягу спожитої електроенергії. Суди усіх інстанцій визнали необґрунтованість нарахувань обленерго та скасували оперативно господарську санкцію. ВГСУ зазначив “постачальник електричної енергії набуває право визначити обсяг спожитої електричної енергії на підставі Методики лише при наявності з боку споживача електричної енергії навмисних протиправних дій, спрямованих на приховування реального обсягу спожитої електричної енергії ”.

Не існувало з боку споживача електричної енергії навмисних протиправних дій, спрямованих на приховування реального обсягу спожитої електричної енергії. Нарахування обленерго за актом про порушення ПКЕЕ були скасовані.

Ситуація: Підприємство – ринок. До мереж ринку включено кілька магазинів, торгівельних майданчиків, тощо. Обленерго підприємству надано вимогу щодо відключення магазинів, торгівельних майданчиків які обленерго вважало субспоживачами. Обленерго надало вимогу від’єднати споживачів від мереж ринку та за невиконання вимоги, інспектори обленерго погрожували відключити ринок повністю.

Відповідь підприємства – ринка:

ми маємо у приватній власності торгівельний та адміністративно-виробничий комплекс за адресою …, до якого, відповідно Договору про постачання електричної енергії від … обленерго» постачає електричну енергію. Підприємство — ринок використовує нежитлові будівлі оптового ринку за адресою … для забезпечення власної статутної діяльності. Тобто усі підключені магазини на території нашого підприємства-ринку усі нежитлові будівлі оптового ринку за адресою … не є субспоживачами а є орендарями тобто об’єктом статутної діяльності.

Таким чином:

А). діяльність оптового ринку не суперечить Договору про постачання електричної енергії від …, не суперечить ПКЕЕ, іншим нормативно-технічним документам, тому не підпадає під дію п..1.2., 1.7., 7.5. 10.2. ПКЕЕ (замість ПКЕЕ діє ПОСТАНОВА 14.03.2018 № 312 Про затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії),.

Б). Моніторинг того, у який спосіб оптовий ринок здійснює власну господарську діяльність – не входить до компетенції енергопостачальної організації.

В). Відповідно до абзацу першого пункту 1.4 Правил користування електричною енергією, затверджених постановою НКРЕ від 31.07.96 № 28 (далі – Правила), електрична енергія продається в точці продажу, розташування якої зазначається у відповідному договорі. Точка продажу, установлюється на межі балансової належності електроустановок споживача. Ринок купує електричну енергію в точці продажу для здійснення господарської діяльності, використовує електричну енергію в межах встановлених Договором про постачання електричної енергії, а питання того, як у який спосіб оптовий ринок здійснює власну господарську діяльність – не входить до компетенції енергопостачальної організації.

Ситуація: повноваження контролерів (полномочия контролёров): всем известна ситуация – звонок в дверь, на пороге – «мы из облэнерго проерить счётчик» и далее начинается хождение по всем комнатам, кухня, ванная, туалет, кладовка, это в квартире, а в частном доме контролёры облэнерго (их ещё называют контролёры РЭСа) начинают бегать по чердакам-сараям в поисках «левой» розетки.

Имеют ли право контролёры проверять всю квартиру (весь дом)?

Согласно Правил контролёры облэнерго имеют право проводить:

1. Контрольный осмотр средст учёта – «контрольний огляд засобу обліку — виконання комплексу робіт з метою візуального обстеження цілісності засобу обліку (корпусу, скла, кріплення тощо), цілісності встановлених згідно з актом про пломбування пломб та наявності відбитків їх тавр, зняття показів засобів обліку, а також з метою виявлення без використання спеціальних технічних засобів та/або часткового демонтажу будівельних конструкцій або оздоблювальних матеріалів самовільних підключень;

2. Контролёры имеют право проводить техническую проверку – «технічна перевірка — виконання комплексу робіт з метою визначення відповідності стану засобу обліку електричної енергії та схеми його підключення, а також відповідності стану електропроводки та електроустановок від межі балансової належності до точки обліку «Правилам устройства электроустановок» (далі — ПУЕ) та іншим нормативно-технічним документам;»

3. Контролёры имеют право призводить отключение/подключение «виконання операцій комутації в місцях контактних з’єднань електропроводки з метою подачі напруги на електроустановку (електроустановки);

С контрольным осмотром – понятно, это работы возле счётчика, но не в квартире/доме. По части проведения технической проверки контролёрами облэнерго, обращаем Ваше внимание на формулировку: «від межі балансової належності до точки обліку» это значит только до счётчика и не далее. Как Вы уже поняли, читая формулировки работ согласно Правил, контролёров Вы обязаны допускать не далее электросчётчика, так как исследовать проводку квартиры дома – контролеры облэнерго полномочий не имеют (Правила не предусматривают работу контролёра в части проводки всей квартиры, а только у счётчика), а внутренние инструкции от облэнерго для контролёров «найти левую розетку составить акт о нарушении ППЭЭн…штраф», потребитель может игнорировать, ведь инструкции не нормативный документ, Вы можете сказать уважаемым товарищам из облэнерго «Конституция Украины – неприкосновенность жилья» и вежливо потребовать их вернуться к счётчику и не бегать по квартире/дому.

 

Вопрос: Індикатор магнітного поля спрацював.
За твердженням працівників РЕМ на лічильнику спрацював індикатор магнітного поля, на підприємстві склали акт про порушення ПКЕЕ. Після комісія РЕМ (філії облэнерго або Київенерго) нарахували за актом про порушення ПКЕЕ суму з розрахунку за перерізом проводу за період значно більший ніж з дати останнього контрольного огляду або 6 місяців. З практики ми можемо зазначити, що є багато випадків, коли за складеним актом про порушення ПКЕЕ з вказаним спрацювання індикатора магнітного поля, комісія РЕМ (філії облэнерго або Київенерго) нараховували неправомірно. Питання індикаторів магнітного поля складне, оскільки потрібно вивчати усі деталі у кожному спорі.
Ещё одна ситуація: на счётчике загорелась надпись „RADIO” хотя магнит к счётчику не использовали.

Ответ: что касается счётчика и магнита, возможные начисления по Методике (после составления акта контролёрами облэнерго) без изучения всех докумнтов (акт о нарушении, акты о пломбировке, формулировка в акте о нарушении «использование магнита для остановки счётчика», вся информация требует детального изучения в каждом случае, не смотря на схожесть вопросов «счётчик-магнит» все обстоятельства разные. Детально Вы можете получить ответ если обратитесь на нашу электронную почту (выслав скан акта о нарушении, итд). 

 

Газова енергетика

Ми пропонуємо допомогу у вирішенні наступних питань які виникають у правовідносинах з підприємствами газопостачання та газифікації (Облгаз):

— нове підключення (технічні умови, вимоги, погодження: МНС, Санепідемстанція, органи місцевого самоврядування,житлово-експлуатаційні підприємства, Інспекція з енергозбереження, Дергірпомнагляд);

— правомірність вимог в період експлуатації;

— правомірність застосування тарифів;

— правомірність донарахувань (порушення «штрафи»);

— правомірність відключень;

— порядок переоформлення (зміна власника);

— порядок проведення реконструкції (переобладнання).

— законність та порядок проведення повірок вузлів облаку та відповідних нарахувань на період відсутності газового лічильника(ів);

— законність та порядок нарахувань споживачам втрат газу під час його транспортування розподільчими мережами, порядок відповідальності за експлуатацію розподільчих мереж;

 

на главную страницу

к списку материалов об отмене «штрафов» облэнего (возврате денег)

о правомерности отключения электроэнергии

«Штраф» обленерго — підприємство/акт про порушення ПКЕЕ/составление акта о нарушении ППЭЭ (типові випадки)

«Штраф» обленерго — підприємець/порушення ПКЕЕ/составили акт о нарушении

«Штраф» обленерго стосовно громадян /акт про порушення ПКЕЕн (правила для населения)

(замість ПКЕЕ діє ПОСТАНОВА 14.03.2018 № 312 Про затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії),

 

Підключення розетки від сусіднього помешкання.

Типова ситуація. Або помилка при будівництів (розетку включили від мереж сусідів), будинки на двох власників, приходить контролер обленерго, відключає лічильник, а в одній розетці напруга є. Контролер складає акт про порушення ПКЕЕн, далі комісія нараховує «штраф» за порушення ПКЕЕн (хоча це не є штрафом а є донарахуваннями за Методикою, для багатьох читачів зрозуміло «штраф» обленерго).  Порушено п.4.6. Методики, оскільки схема не є фактична а є вигадана (намальована на підставі припущень а не факту), крім того, схема оформлена з порушенням п.4.6. Методики: 4.6.: «В  акті  про  порушення  зазначаються  всі необхідні для розрахунку  згідно  з  вимогами  цієї   Методики   параметри,   що характеризують   електроустановку   споживача,  схему  підключення електроустановки  споживача   та   її   графічне   зображення   із зазначенням меж балансової належності;». Рахувати за п.п.5 — 7 п.3.1. Методики, без виявлення точки підключення – неможливо, відповідно передостаннього абзацу п.3.1. Методики (витяг): «У разі виявлення у споживача порушень, зазначених у підпунктах 5-7 цього пункту, Методика застосовується за умови виявлення місця підключення до відповідних мереж,»  місце підключення є не фактом а є вигадкою.

Громадянин (електролічильник та магніт) Звернувся, надав Акт про порушення ПКЕЕн, протокол застосування Методики. Магніт був, порушення було. Вивлено завищення розрахунку на понад 6784 гривні (період завищений). Максимальний період розрахунку — з дати контрольного огляду але не більше 6 місяців. Підготували лист до обленерго. Рішення переглянули, суму зменшили.

Пенсіонер  звернувся до нас за консультацією щодо складання та розгляду акту про порушення правил користування електричною енергією для населення. Обсяг нарахувань сягав майже 6 тис.грн. Нами вивлено неправомірний розрахунок з боку обленерго. Фактично було сплачено 5, 5 тис.грн. понад нарахування, передбачені нормативно-правовими актами у галузі електроенргетики. За підготовленою нами скаргою обленерго повернуло пенсіонеру неправомірно стягнуті кошти у зазначеній сумі.

Громадянка звернулася до нас за перевіркою нарахувань по акту про порушення правил користування електричною енергією для населення. Обсяг нарахувань складав 10 тис.грн., більшу частину з яких нею було вже сплачено до обленерго. Нами вивлено, що розрахунок по акту завищено на 9, 7 тис.грн., а також з’ясовано, що громадянку помилково визначено причетною до вказаного у акті порушення, в якому винні сусіди громадянки Врегулювати спір на досудовому рівні керівництво обленерго не погодилося.

Нами було підготовлено позов до суду, проте обленерго спробувало ввести суд в оману, надавши суду свій екземпляр акту про порушення з дописаною іншим почерком інформацією для обґрунтування неправомірного збільшення розрахунку на 9,7 тис.грн. Суд надав належну оцінку діям енергопостачальника. обленерго повернуло громадянці сплачені нею кошти у сумі 6 тис.грн., а сусіди громадянки погодилися сплатити обленерго 300 грн. за скоєне порушення.

Громадянка придбала будинок. Звернулася до філії обленерго з метою укласти на своє ім’я договір про користування електроенергією. З боку обленерго було відмовлено в електропостачанні з огляду на заборгованість колишнього власника. Громадянка Н. звернулася до нас за консультацією. Ми допомогли підготувати відповідне звернення до контролюючих діяльність обленерго органів. Отримавши від них припис, обленерго привело взаємовідносини з громадянкою Н. у відповідність до законодавства – ініціювало укладення договору про користування електроенергією і навіть переоблаштувало ввід до будинку за власний кошт.

Ветеран ВВВ звернулася за консультацією щодо складання акту та нарахування за ним у сумі 1300грн, а також відключення її оселі від електропостачання. У зв’язку з відключенням пенсіонерка змушена була оплатити нарахування по акту та вартість повторного підключення у сумі 200грн. Після обстеження електроустановки пенсіонерки нами було з’ясовано, що представники філії обленерго штучно змоделювали схему порушення та неправомірно склали акт. Спір було вирішено на досудовому рівні із залученням суб’єкта владних повноважень. Сплачені кошти у сумі 1500грн. обленерго повернуло ветерану.

Громадянин звернувся до нас за консультацією після того як контролери обленерго виявили неправильну схему підключення лічильника у його оселі та на підставі цього склали акт про порушення. З огляду на свою непричетність до вказаного у акті він відмовився від підпису у ньому, але прийшов у зазначену в акті дату на засідання комісії. Дізнавшись перед засіданням, що він не визнає себе причетним до порушення, йому було відмовлено у праві брати участь у засіданні комісії. Ми порадили дочекатися доки обленерго передасть справу до суду, а цим часом підготували скаргу на дії представників обленерго до контролюючих його діяльність органів. Коли отримав судову повістку, ціна позову обленерго складала уже не 9 тис.грн., а 6 тис.грн. У суді ми представляли інтереси. Суд відмовив обленерго у задоволенні позовних вимог, не зважаючи на те, що за результатами перевірки скарги обленерго ними було зроблено перерахунок по акту та визначено збитки на рівні 100 грн. (!!!).

Мешканець багатоповерхівки за актом про порушення правил користування електричною енергією для населення було нараховано 38 тис.грн. із яких він встиг сплатити за договором реструктуризації заборгованості по акту напередодні звернення до нас 13 тис.грн. Після перевірки нами нарахувань за актом з’ясувалося, що вони значно завищені. Після підготовки нами звернення у порядку досудового врегулювання спору обленерго зробило перерахунок , визначивши нанесені збитки на рівні 1 тис.грн. Понадмірно сплачені кошти повернуто споживачу.

Громадянка звернулася до обленерго із заявою про зупинку тризонного трифазного лічильника, встановленого у відповідності з проектною документацією та переданого на баланс філії відповідно до договору про користування електроенергією. Філія замінила лічильник, але замість багатофункціонального лічильника встановила одно тарифний, вартістю 300грн. Споживачка знову звернулася до філії з листом, що не може користуватися нічним тарифом, задля якого і було придбано у філії технічні умови, заказано у проектній організації проектну документацію та виконано монтажні роботи, що вилилося у значну суму, у якій тільки вартість лічильника була близько 1 тис.грн., на що отримала відповідь за підписом директора філії Луніна, що якщо вона має бажання і надалі застосовувати різні види тарифів, то має за власний кошт придбати новий лічильник замість вийшовшого з ладу.

Після підготовки нами скарги з указанням порушених вимог нормативних документів, а саме ПКЕЕн, Положення про проведення експертизи тощо, споживачу було встановлено за рахунок філії лічильник з аналогічними характеристиками того лічильника, що вийшов з ладу.

Громадянин порушив правила користування електроенергією шляхом накиду проводів на лінію електропередач, але у акті контролери зазначили про без облікову розетку. Ці порушення розраховуються за різними алгоритмами Методики. Після нашого втручання споживачу було перераховано суму з 7500грн до 300грн.

Громадянин звернувся до нас після того як на комісії філії визначили суму за актом на рівні 29 тис.грн. Після написання нами скарги до обленерго, останнє зменшило суму до 13 тис., а суд, до якого подало обленерго, визначив її на рівні 4 тис. Ми не погодилися з рішеннями суду обох інстанцій і звернулися до Вищого спеціалізованого суду, так як вважаємо, що сума за актом не може бути більшою за 1’200грн. за вказаним у акті порушенням. Рішення суду очікується, але на сьогодні сума з 29 тис. грн. зменшена до 4 тис. грн..

Громадянка звернулася до нас після того як її дачу відключили від електромережі і у її відсутність склали акт про порушення з формулюванням «самовільне підключення до електромереж без оформлення особового рахунку та договору. Особовий рахунок закритий 7.02.2005р.» та виставили рахунок по акту в сумі 5 тис. грн. Нами було з’ясовано, що Демченко не писала заяви про розірвання договору з філією, у неї є абонкнижка, по якій вона хоч і рідко, так як тільки влітку інколи буває на дачі, але платить за спожиту електрику, і є декілька платежів уже після «віртуальної» дати закриття рахунку. Енергопостачальник не хотів звертати уваги на наявність абонкнижки і платежів, аргументуючи, що у споживача відсутній договір про користування електроенергією. Ми підготували звернення до контролюючих обленерго органів з посиланням на ст.. 638 та 639 ЦК України, відповідно до яких у разі, якщо сторонами виконувалися істотні умови договору – енергопостачальник постачав електроенергію, а споживач сплачував її вартість відповідно до виданої абонкнижки, то угода вважається укладеною, а номер особового рахунку відповідає номеру договору, а також вказали на решту порушень нормативних документів з боку енергопостачальника. В отриманій на наше звернення відповіді було підтверджено всі вказані порушення вимог законодавства та нормативних документів, а енергопостачальника приписом було зобов’язано привести у відповідність до ПКЕЕн взаємовідносини з Демченко Л.А. Таким чином, дачу споживача було підключено до електромереж на безоплатній основі, а нарахування по акту скасовано.

Пенсіонерка звернулася до нас за консультацією щодо правомірності складання акту про порушення з формулюванням «заземлення нульового проводу в приміщенні в схованому місці». Слід зазначити, що під впливом обставин, пов’язаних з відключенням оселі від електромережі,  змушена була сплатити за актом про порушення та суму за повторне підключення хоча і не визнавала себе винною, та зазначила, що за штучний нуль контролерами було помилково прийнято заземлення пральної машини згідно з вимогами виробника. Ми з’ясували, що контролери під час складання акту не знайшли та не зазначили місце з’єднання «штучного нуля» з нульовим проводом внутрішньо будинкової електромережі, склали акт за відсутності споживача та у присутності не уповноваженої особи, за відсутності акта, який підтверджував би, що фазний провід колись було підключено енергопостачальником у перший затискач клемної коробки. За таких обставин ми підготували позов до суду, зазначивши у ньому посилання на порушені вимоги нормативних документів, а суд виніс рішення на користь пенсіонерки, зобов’язавши енергопостачальника повернути сплачені за актом кошти.

Громадянка звернулася до нас з проханням перевірити правильність розрахунку за актом про порушення. Ми виявили завищені нарахування через те, що енергопостачальником не було взято до уваги наявність договору та межу розподілу електромереж у ньому, а вказане у акті порушення мало бути розраховане за договірною потужністю, а не за пропускною здатністю вилученого фрагменту проводу самовільного підключення. Підготувавши звернення з посиланням на порушені вимоги нормативних документів,  було перераховано суму за актом з 8,5 тис.грн до 2 тис.грн.

Громадянка звернулася до нас напередодні суду, до якого подало обленерго щодо стягнення з неї суми у розмірі 6500грн. за складеним актом про порушення. Вивчивши позовну заяву обленерго та фото порушення, яке йшло додатком до позову, ми виявили, що самовільне підключення фазного проводу поза приладом обліку було виконано відкритим способом, яке можливо було виявити при щомісячному контрольному зніманні показів лічильника представниками обленерго. Таким чином, розрахунок по акту мав бути виконаний з дати останнього контрольного огляду приладу обліку, а не за три роки, як це зробив енергопостачальник і сума за актом не мала перевищувати 200грн. Захищаючи у суді права відповідача суд пристав на нашу позицію. Обленерго оскаржило рішення у апеляційному суді, але суд другої інстанції залишив у силі рішення районного суду.

Громадянказвернулася до нас після того, як на комісії обленерго з розгляду актів було визначено суму за складеним стосовно неї актом на рівні 10 тисяч гривень. Перевіривши супутні документи до акту ми прийшли до висновку, що розрахунок завищений та підготували позов до суду. Ознайомившись з позовом обленерго переглянуло нарахування за актом, знизивши суму за ним вдвічі. Історія з Діною Петрівною це той випадок, коли одинока хвора людина інвалід звернулася до сільського «Кулібіна» зробити розетку біля водяного насоса, яким раз на тиждень накачувала воду у діжку, не маючи на меті підключення цієї розетки поза лічильником. Проте електрик підключив розетку як було зручно з точки зору умов монтажу, а не відповідно до легальної схеми. Користувалася Діна Петрівна цією розеткою біля року і виключно для потреб водопостачання води до діжки, так як встановлена була розетка у незручному для використання місці в неопалювальній веранді. Слід зазначити, що споживання Діни Петрівни не змінилося після складання акту з чого можливо зробити висновок, що розеткою дійсно користувалися рідко.

Громадянка звернулася до нас за консультацією щодо акта про порушення, який склали представники обленерго. Ми зясували, що акт містить купу невідповідностей вимогам Правил користування електроенергією для населення, законодавству про метрологію та цивільному законодавству. Ми підготували документи для суду, що дозволило киянці виграти процес проти обленерго.

Громадянин звернувся до нас з пропозицією представляти його інтереси у судовому процесі. З’ясувалося що він сам підготував та подав позов до суду на неправомірні дії обленерго, але після участі у двох судових засіданнях зрозумів, що не володіє достатньою кількістю знань щоб достойно протистояти представнику обленерго. Підключившись уже в третьому судовому засіданні ми надали письмові пояснення суду з посиланням на порушені енергопостачальником вимоги нормативних документів, що дозволило отримати рішення суду на користь споживача.

Громадянин звернувся до нас вже на стадії судового розгляду справи за позовом обленерго. Суть спору зводилася до того, що обленерго намагалося стягнути зі свого споживача за показами лічильника відповідно до своєї комп’ютерної програми, за даними якої лічильник зробив повний оберт(10 тис.кВт/год), тоді як насправді покази, які «винні» у нарахуваннях не знімалися. Зараз суть спору вмістилася у одну строчку, але судових засідань відбулося близько десяти і досить нелегко було прихилити суд на свою сторону. Про складність процесу зізналася сама суддя, зауваживши, що до появи у процесі представника схильна була винести рішення на користь обленерго.

Типова ситуація електролічильник — магніт: Багато споживачів з різних областей України звертаються зі схожею ситуацією: електролічильник нібито зі слідами магніту знімають, працівники обленерго заявляють, що був магніт що вони доведуть експертизою. Ніякого магніту не існує, але працівники обленерго нараховують як за те, що ніби то три роки було встановлено магніт. Для споживачів: якщо магніту не вилучено та не було раніше встановлено індикатори впливу магнітного поля, то усі нарахування неправомірні. В цій частині практики багато випадків неправомірних дій з боку обленерго.

Найбільш складними є спори з відміною нарахувань та поверненням грошей, коли вже укладені договори реструктуризації. 

«Штраф» обленерго — підприємство/акт про порушення ПКЕЕ/составление акта о нарушении ППЭЭ (типові випадки)

«Штраф» обленерго — підприємець/порушення ПКЕЕ/составили акт о нарушении

«Штраф» обленерго стосовно громадян /акт про порушення ПКЕЕн (правила для населения)

к списку материалов об отмене «штрафов» облэнего (возврате денег)

на главную страницу

о правомерности отключения электроэнергии

З нашою допомогою Ваші витрати на врегулювання спірних питань щодо взаємовідносин з обленерго будуть меншими ніж вирішення їх самостійно.

556 Responses to НАША ПРАКТИКА

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*